Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

N 175/2010 Os-1051/15 , Stran 182
N 175/2010 Os-1051/15
Okrajno sodišče v Ljubljani je v nepravdni zadevi predlagateljev Vitala Verlič in Emilijane Verlič, oba Vegova ulica 12, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška družba Čuk & Pleško o.p., d.o.o. iz Ljubljane, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Kozinc in partnerji o.p., d.o.o. iz Ljubljane, ob udeležbi: 1. Marjeta Milena Levičnik, Janševa ulica 5, ki jo zastopa dr. Mirko Silvo Tischler, odvetnik v Ljubljani, 2. Megacop Dušan Vehovar s.p., Vegova ulica 12, Ljubljana, 3. Vera Kravanja, Tbilisijska ulica 28, Ljubljana, 4. Miloš Kravanja, Vegova ulica 12, Ljubljana, ki ju oba zastopa odvetnik Jernej Pavšek iz Ljubljane, 5. Klemen Snoj, Vegova ulica 12, Ljubljana, 6. Mateja Snoj, 7. Tjaša Snoj, obe Vidovdanska cesta 3, ki ju obe zastopa odvetnik Andrej Razdrih iz Ljubljane, 8. Janek Šubic, Resljeva 8, Ljubljana, 9. Natalija Šubic, Resljeva 8, Ljubljana, in 10. Gospodar d.o.o., Tržaška cesta 42, Ljubljana, kot upravnik stavbe, dne 6. 1. 2015 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine: kupoprodajne pogodbe z dne 11. 5. 1976, sklenjene med Hribar-Cankar Niča, roj. 8. 7. 1907, stan. Vegova 12, Ljubljana, kot prodajalko, in Snoj Vida, roj. 4. 10. 1928, Snoj Deodat, roj. 1. 10. 1950, Snoj Klemen, roj. 13. 4. 1952 ter Snoj Damjan, roj. 26. 6. 1958, kot kupci, in sicer za nepremičnino – dvosobno stanovanje, v izmeri 70 m2, ki se sestoji iz predsobe, dveh sob, kabineta, kuhinje, kopalnice, hodnika in balkona, v I. nadstropju poslovno stanovanjske hiše v Ljubljani, Vegova 12, Ljubljana, stoječe na parc. št. 19, k.o. Gradiško predmestje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženki postopka Dubravki Savič-Bogataj.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 6. 1. 2015

AAA Zlata odličnost