Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

244. Kodeks ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj, stran 566.

Pri zasledovanju cilja graditi in ohranjati visoke etične standarde ter s tem krepiti pripadnost, preglednost in družbeno odgovornost našega delovanja in ugled Mestne občine Kranj ter na podlagi 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 3. redni seji dne 28. 1. 2015 sprejel
K O D E K S
ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj
1. člen
Veljavnost Kodeksa ravnanja
Kodeks ravnanja funkcionarjev Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Kodeks) se uporablja in velja za župana, podžupane, članice in člane Sveta Mestne občine Kranj, ter druge predstavnike, ki jih Svet Mestne občine Kranj (v nadaljevanju: Svet) ali župan imenuje v različne organe (v nadaljevanju: funkcionar).
2. člen
Namen Kodeksa
Namen Kodeksa je določiti standarde ravnanja in obnašanja, ki se pričakujejo od funkcionarjev Mestne občine Kranj pri opravljanju njihovih dolžnosti, in seznaniti občanke in občane s standardi ravnanja in obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od funkcionarjev Mestne občine Kranj.
3. člen
Primat zakonitosti in javnega interesa
Funkcionar mora pri opravljanju mandata ravnati v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi. Njegovo delovanje pri opravljanju funkcije in dela je usmerjeno k uresničevanju javnega interesa.
4. člen
Način izvrševanja funkcije
Funkcionar se obveže, da bo svoje funkcije in svoje delo opravljal vestno, odgovorno in transparentno ter da sprejema odgovornost za svoje odločitve.
Funkcionar mora pri opravljanju svojih funkcij spoštovati pooblastila in pravice ostalih funkcionarjev in javnih uslužbencev.
Funkcionar pri opravljanju svojih funkcij ne sme drugega funkcionarja ali javnega uslužbenca spodbujati h kršenju zakonov niti načel, ki so vsebovana v tem Kodeksu, ali mu pri tem pomagati.
5. člen
Opravljanje funkcije
Funkcionar na sejah in pri opravljanju svoje funkcije govori in deluje spoštljivo in tako, da varuje ugled Mestne občine Kranj in njenih organov. Ne spodbuja k nasilnim dejanjem, nestrpnosti in diskriminaciji in ne uporablja sovražnega govora ter izrazov ali izjav, ki bi lahko pomenile razžalitev.
6. člen
Prepoved favoriziranja
Funkcionar ne sme opravljati svoje funkcije ali izrabljati posebnih pravic svojega položaja, da bi pridobil neposredno ali posredno nezakonito ali nemoralno osebno korist ali tako korist za katerokoli drugo osebo.
7. člen
Nasprotje interesov
Nasprotje interesov nastane v okoliščinah, pri katerih ima funkcionar interes, ki je tak, da lahko vpliva na nepristransko in neobjektivno opravljanje funkcije.
Funkcionar je osebno odgovoren, da:
– je pozoren na kakršnokoli dejansko ali možno nasprotje interesov,
– ukrepa, da bi se takemu nasprotju interesov izognil,
– se umakne iz okoliščin ali se izogne okoliščinam, ki povzročajo nasprotje interesov.
8. člen
Nezdružljivost funkcij in prejemanje daril
Funkcionar mora ravnati v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo nezdružljivost opravljanja funkcij, preprečevanja nasprotja interesov ter prejemanje daril.
9. člen
Integriteta in prepoved korupcije
Funkcionar se mora pri opravljanju svojih funkcij vzdržati ravnanj, ki se v skladu z veljavno zakonodajo štejejo za korupcijo.
Skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: ZIntPK) lobiranec funkcionar o vsakem stiku z registriranim lobistom sestavi zapis, v katerem navede podatke o lobistu in zapis posreduje v roku treh dni v vednost svojemu predstojniku in Komisiji za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: KPK).
Če lobist ni registriran, je lobiranec dolžan v roku desetih dni od poskusa lobiranja tovrstne stike prijaviti KPK.
Kolikor lobiranec oceni, da so ti stiki nezakoniti ali v nasprotju z namenom ZIntPK, so jih dolžni zavrniti in o tem obvestiti KPK v desetih dneh.
10. člen
Skladnost z notranjimi in zunanjimi nadzornimi ukrepi
Funkcionar pri opravljanju svojih funkcij ne sme ovirati izvajanja nadzornih ukrepov, ki jih sprejmejo pristojni organi.
Funkcionar mora ravnati v skladu s pravnomočno in izvršljivo odločitvijo teh organov.
11. člen
Zaposlovanje
Funkcionar se obveže, da bo v okviru svojih pristojnosti stremel k zaposlovanju ali imenovanju oseb po kriteriju strokovne sposobnosti in primernosti glede na zahtevnost delovnega mesta ali funkcije.
12. člen
Spoštovanje vloge javnih uslužbencev
Funkcionar pri opravljanju svojih funkcij spoštuje javne uslužbence in njihovo vlogo ter ne ovira zakonitega izvajanja njihovih pristojnosti.
Uslužbencev ne sme prositi ali od njih zahtevati, da sprejmejo ali prezrejo kakršne koli ukrepe, z namenom da bi s tem dosegel neposredno ali posredno nezakonito ali nemoralno korist zase ali katerokoli drugo osebo.
13. člen
Sodelovanje z mediji
Funkcionar se celovito odziva na vse prošnje in pričakovanja medijev in javnosti za informacije (ki predstavljajo informacije javnega značaja skladno z veljavnim Zakonom do dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ) glede opravljanja njihovih funkcij.
14. člen
Spoštovanje Kodeksa
Ob nastopu funkcije je potrebno funkcionarje seznaniti z določili tega Kodeksa. Funkcionarja se pozove, da podpiše izjavo, da je seznanjen z določbami Kodeksa in da jih bo spoštoval.
15. člen
Častno razsodišče
Svet za presojo skladnosti ravnanja funkcionarjev s Kodeksom imenuje Častno razsodišče. Člani častnega razsodišča (v nadaljevanju: član) so občani, ki uživajo visoko zaupanje v javnosti. Član ne more biti funkcionar, kot je opredeljeno v 1. členu tega Kodeksa in za njih veljajo zakonske določbe o nezdružljivosti funkcij.
Častno razsodišče ima 5 članov, ki jih Svet poišče na podlagi javnega poziva in imenuje z dvotretjinsko večino.
Mandat članov traja 4 leta. V primeru predčasnega prenehanja mandata posameznemu članu, je novi član imenovan do izteka mandata ostalim članom. Število mandatov člana ni omejeno.
Mandat Častnega razsodišča nastopi sredi mandata Sveta, tako da pokriva zadnji dve leti trenutnega in prvi dve leti naslednjega mandata Sveta.
Imenovani člani izmed sebe izvolijo predsednika Častnega razsodišča. Način sklicevanja, vodenja in poteka sej Častno razsodišče uredi s svojim poslovnikom.
16. člen
Spremljanje izvajanja Kodeksa
Častno razsodišče spremlja izvajanje Kodeksa v obliki redne letne presoje skladnosti ravnanja funkcionarjev.
Častno razsodišče enkrat letno poroča Svetu o izvajanju Kodeksa oziroma ga seznani s stanjem na tem področju.
17. člen
Presoja skladnosti ravnanja s Kodeksom
Častno razsodišče presoja o skladnosti ravnanja lokalnih funkcionarjev s Kodeksom. O začetku obravnave presoje skladnosti odloči Častno razsodišče.
Častno razsodišče o vsakem primeru, ki ga obravnava, sprejme odločitev o presoji skladnosti ravnanja s Kodeksom. Odločitev je pisna.
Častno razsodišče odloča z večino vseh svojih članov.
O svojih ugotovitvah Častno razsodišče obvesti Svet.
18. člen
Prehodne določbe
Prvi mandat Častnega razsodišča imenovanega v mandatnem obdobju 2014–18 Sveta, zaradi uskladitve določbe iz četrte alineje 15. člena, traja 6 let.
Vsi funkcionarji, ki so nastopili svoj mandat od konstitutivne seje Sveta za mandatno obdobje 2014–18 pa do začetka veljavnosti tega Kodeksa bodo pozvani, da v 30 dneh po začetku veljavnosti Kodeksa podpišejo izjavo, da so z njim seznanjeni.
19. člen
Končne določbe
Kodeks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-12/2015-1-41/04
Kranj, dne 28. januarja 2015
Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

AAA Zlata odličnost