Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

Št. 430-1/2015 Ob-1207/15 , Stran 174
Št. 430-1/2015 Ob-1207/15
Občina Podlehnik objavlja na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU) in na podlagi 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14)
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik, ID za DDV: SI30569320, matična št.: 1358278000, ki jo zastopa župan Marko Maučič. 2. Predmet prodaje in izhodiščna cena: a) Nepremičnine: – parc. št. 774/2, kmetijsko zemljišče in pozidano zemljišče, v izmeri 900 m2, k. o. Kicar (387). Izhodiščna cena: 57.900,00 EUR. Navedena izhodiščna cena ne vključuje davka na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. Nepremičnine, ki so v potrdilu o namenski rabi opredeljena kot kmetijska zemljišča oziroma gozdovi, se bodo prodale po postopku, kot ga zato predvideva Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-uradno prečiščeno besedilo in 58/12) oziroma Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 8/10 – ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US). Objava ponudbe za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov bo izvršena najkasneje v roku treh delovnih dni po objavi javnega zbiranja ponudb (v nadaljevanju razpis) v Uradnem listu RS. Ponudnik za nakup nepremičnin v okviru tega razpisa mora torej sodelovati tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. V okviru tega razpisa je lahko izbran le ponudnik, ki bo izbran tudi v postopku za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov. Najugodnejši ponudnik nima do prodajalca nobenih pravic in obveznosti zaradi nezmožnosti sklenitve pogodbe za nakup nepremičnin, če je bila pri tem upoštevana predkupna pravica v skladu z določili Zakona o kmetijskih zemljiščih in Zakona o gozdovih. 3. Vrsta pravnega posla in pogoji prodaje Predmet javnega zbiranja ponudb je prodaja zgoraj navedenih nepremičnin. Nepremičnine se prodajo po načelu »videno – kupljeno« in so proste vseh bremen. Nepremičnina bo prodana ponudniku, ki bo podal najugodnejšo ponudbo – ponudil najvišjo ceno. Kupec plača davek na dodano vrednost/davek na promet nepremičnin in nosi vse stroške v zvezi s prenosom lastništva. Kupec je dolžan v 15 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti prodajno pogodbe. V nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil, Občina Podlehnik pa zadrži varščino. K sklenitvi pogodbe se povabi drug najugodnejši ponudnik. Prodajalec bo izstavil račun za plačilo kupnine po podpisu prodajne pogodbe, pri čemer je plačilo kupnine bistvena sestavina pogodbe in jo je kupec dolžan poravnati v roku tridesetih dneh od podpisa prodajne pogodbe. Vplačana varščina se kupcu vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo brezobrestno vrnjena v 15 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma opravljenih pogajanjih. Župan oziroma imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla. 4. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbo lahko podajo domače ali tuje fizične in pravne osebe. Ponudnik je dolžan vplačati varščino v višini 10% ponujene cene na transakcijski račun Občine Podlehnik št.: 01372 – 0100017567, odprtem pri UJP Slov. Bistrica. 5. Ponudba Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani Občine Podlehnik, www.podlehnik.si. Zavezujoča ponudba za nakup mora vsebovati naslednje sestavine: – podatki o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično št., št. transakcijskega računa in naziv banke ponudnika (zaradi vračila varščine); – dokazila: kopija osebnega dokumenta (fizične osebe), izpisek iz poslovnega registra Slovenije, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (samostojni podjetniki posamezniki), izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (pravne osebe); potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od ponujene cene; – navedbo za katero nepremičnino daje ponudbo, s ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne; – izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb; – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. Ponudniki so vezani na oddano ponudbo še 90 dni po izteku roka za oddajo ponudb. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena prodajalcu najkasneje do 9. 2. 2015 do 10. ure, v sprejemni pisarni Občine Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. 6. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika a) Komisija bo javno odpirala prispele ponudbe dne 11. 2. 2015 ob 10. uri, v prostorih Občine Podlehnik (županova pisarna), Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. O odpiranju ponudb se sestavi zapisnik. b) Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. c) Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. d) S ponudniki, ki bodo podali enakovredne ponudbe (enaka višina kupnine ob izpolnjevanju vseh razpisanih pogojev), bo prodajalec opravil dodatna pogajanja. e) Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja. f) Občina Podlehnik lahko do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge in brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine. 7. Rok za predložitev ponudbe Ponudnike svoje pisne ponudbe za nakup nepremičnin pošljejo po pošti na naslov Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik ali osebno oddajo v sprejemni pisarni Občine Podlehnik, do 9. 2. 2015 do 10. ure. Zaprta ovojnica mora biti označena s pripisom: »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnine 2015«. Na ovojnici mora biti naveden naziv oziroma ime ponudnika. 8. Kontaktne osebe prodajalca Vsa pojasnila v zvezi s prodajo in javnim zbiranjem ponudb v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Podlehnik pri tajniku občinske uprave Krajnc Miranu, tel. 02/788-40-67 ali gsm: 031/857-464, miran.krajnc@podlehnik.si. Ogled nepremičnin je mogoče ob predhodni najavi na tel. 051/347-037 (Damjan Golub). Besedilo javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin je objavljeno v Uradnem listu RS in na spletni strani Občine Podlehnik: http://www.podlehnik.si, v pisni obliki pa ponudniki lahko prevzamejo tudi v sprejemni pisarni občine.
Občina Podlehnik

AAA Zlata odličnost