Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

253. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica, stran 572.

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe) ter 28. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je župan Mestne občine Nova Gorica dne 23. januarja 2015 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev št. 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica
1. Uvodne določbe
S tem sklepom se prične postopek sprememb in dopolnitev z zaporedno številko 5 Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 95/12, 112/13 popravek, 10/14, 35/14, 72/14, 72/14 popravek in 2/15 popravek).
2. Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta
Mestna občina Nova Gorica je 28. 12. 2012 sprejela Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica. Pri uporabi odloka so se pokazale potrebe po korekcijah besedila. V času veljavnosti odloka so se posamezne investicijske namere natančneje oblikovale, tako da terjajo primernejšo določitev podrobne namenske rabe prostora. Občina bo s pričetim postopkom sprememb in dopolnitev odloka tudi omogočila občanom, da zaradi različnih razlogov predlagajo izvzem zemljišč iz zazidljivih območij.
3. Območje prostorskega načrta, predmet načrtovanja in vrsta postopka
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na celotno območje občine. Predmet sprememb in dopolnitev bodo tekstualna določila OPN, določitev podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč, izvzem zemljišč iz območja stavbnih zemljišč, sprememba načinov urejanja ter odprava morebitnih tehničnih napak v grafičnem delu (napačna poimenovanja enot in podobno). Spreminjanje zemljišč iz nestavbne v stavbno namensko rabo ni predmet tega postopka.
Spremembe in dopolnitve akta bodo potekale po rednem postopku.
4. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev občinskega prostorskega načrta bodo strokovne rešitve pridobljene skladno z določili ZPNačrt in spremljajočih predpisov.
5. Roki za pripravo prostorskega načrta
Predvideni roki za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ter njegovih posameznih faz so:
+------------------------------------------+----------------+
|          Faza          |   Roki   |
+------------------------------------------+----------------+
|sklep in objava v uradnem glasilu     |2–3 tedne    |
+------------------------------------------+----------------+
|osnutek                  |3 tedne     |
+------------------------------------------+----------------+
|odločba o potrebnosti CPVO in mnenja   |1 mesec     |
+------------------------------------------+----------------+
|dopolnjen osnutek in priprava gradiva   |2 tedna     |
|za javno razgrnitev            |        |
+------------------------------------------+----------------+
|obravnava na seji mestnega sveta     |prva redna seja |
+------------------------------------------+----------------+
|javna razgrnitev, obravnava        |1 mesec     |
+------------------------------------------+----------------+
|priprava stališč do pripomb in potrditev |2 tedna     |
|stališč                  |        |
+------------------------------------------+----------------+
|predlog                  |1 teden     |
+------------------------------------------+----------------+
|mnenja                  |1 mesec     |
+------------------------------------------+----------------+
|usklajen predlog             |1 teden     |
+------------------------------------------+----------------+
|sprejem na seji              |prva redna seja |
|                     |MS       |
+------------------------------------------+----------------+
|objava v uradnem glasilu         |3 tedne     |
+------------------------------------------+----------------+
6. Nosilci urejanja prostora
Zaradi vsebinsko omejenega obsega sprememb in dopolnitev, se v postopek priprave sprememb in dopolnitev vključuje le Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Langusova 4, 1000 Ljubljana.
V postopek bodo vključeni še drugi lokalni in državni nosilci urejanja prostora, kolikor se v postopku priprave izkaže nujna potreba po njihovi vključitvi in sodelovanju.
V postopku se o pričetku priprave obvesti tudi pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, ki sporoči pripravljavcu, ali je potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V primeru, da bo izvedba postopka celovite presoje vplivov na okolje potrebna, bo pripravljavec zagotovil tudi izdelavo okoljskega poročila.
7. Objava
Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Po objavi se sklep pošlje ministrstvu, pristojnemu za prostor ter sosednjim občinam.
Št. 3500-1/2015-2
Nova Gorica, dne 23. januarja 2015
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost