Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

263. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015, stran 578.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03 in 34/04) je Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji na 4. redni seji občinskega sveta dne 28. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015
1. člen
2. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 (Uradni list RS, št. 98/14) se spremeni tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+-----------+----------------------------------------+----------+
| Konto  |Splošni del proračuna Občine Šmartno  | Rebalans|
|      |pri Litiji za leto 2015         |  2015 (v|
|      |                    |   EUR)|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|A.  |   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   | I. |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)   | 6.242.979|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   |   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         | 4.810.196|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|70  |   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)    | 3.896.359|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 700|   |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK       | 3.473.509|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 703|   |DAVKI NA PREMOŽENJE           |  295.350|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 704|   |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE    |  127.500|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 706|   |DRUGI DAVKI               |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|71  |   |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) |  913.837|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 710|   |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD    |  472.200|
|   |   |PREMOŽENJA               |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 711|   |TAKSE IN PRISTOJBINE          |   1.500|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 712|   |DENARNE KAZNI              |   6.000|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 713|   |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV  |    137|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 714|   |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI         |  434.000|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|72  |   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)    |  355.500|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 720|   |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV  |  175.700|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 721|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG        |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 722|   |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN     |  179.800|
|   |   |NEOPREDMETENIH SREDSTEV         |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|73  |   |PREJETE DONACIJE (730+731)       |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 730|   |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV    |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 731|   |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE       |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|74  |   |TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)      | 1.077.283|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 740|   |TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH      |  291.959|
|   |   |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ        |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 741|   |PREJETA SREDSTVA IZ SREDSTEV PRORAČUNA |  785.324|
|   |   |EU                   |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|78  |   |PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE   |     0|
|   |   |(787)                  |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 787|   |PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH  |     0|
|   |   |INSTITUCIJ               |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 6.373.563|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|40  |   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)  | 2.071.841|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 400|   |PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM    |  234.371|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 401|   |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO   |  34.321|
|   |   |VARNOST                 |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 402|   |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE      | 1.628.149|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 403|   |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI         |  123.000|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 409|   |REZERVE                 |  52.000|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|41  |   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414) | 1.892.063|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 410|   |SUBVENCIJE               |  13.000|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 411|   |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN        | 1.267.800|
|   |   |GOSPODINJSTVOM             |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 412|   |TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN |  125.800|
|   |   |USTANOVAM                |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 413|   |DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI      |  485.463|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 414|   |TEKOČI TRANSFERI V TUJINO        |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|42  |   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)       | 2.298.485|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 420|   |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV   | 2.298.485|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|43  |   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)    |  111.173|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 431|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN   |  66.000|
|   |   |FIZIČNIM OSEBAM             |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 432|   |INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM  |  45.173|
|   |   |UPORABNIKOM               |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   |III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   | –130.584|
|   |   |(I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ |     |
|   |   |ODHODKI)                |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|B.  |   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |   3.000|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (75)    |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|75  |   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |   3.000|
|   |   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |     |
|   |   |(750+751+752)              |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 750|   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL      |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 751|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 752|   |KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE    |   3.000|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   | V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     0|
|   |   |DELEŽEV (44)              |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|44  |   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     0|
|   |   |DELEŽEV (440+441+442+443)        |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 440|   |DANA POSOJILA              |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 441|   |POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN NALOŽB |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 442|   |PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA    |     0|
|   |   |PRIVATIZACIJE              |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 443|   |POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V    |     0|
|   |   |JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH PRAVNIH OSEBAH |     |
|   |   |JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V  |     |
|   |   |SVOJI LASTI               |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |   3.000|
|   |   |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.) |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|C.  |   |RAČUN FINANCIRANJA           |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   |VII. |ZADOLŽEVANJE (50)            |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|50  |   |ZADOLŽEVANJE (500)           |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 500|   |DOMAČE ZADOLŽEVANJE           |     0|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   |VIII.|ODPLAČILA DOLGA (55)          |  210.325|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|55  |   |ODPLAČILA DOLGA (550)          |  210.325|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
| 550|   |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA        |  210.325|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   | IX. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   | –337.909|
|   |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)   |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   | X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     | –210.325|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   | XI. |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)     |  130.584|
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
|   |XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU   |  341.117|
|   |   |PRETEKLEGA LETA             |     |
+-----+-----+----------------------------------------+----------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šmartno pri Litiji.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen
4. člen Odloka o proračunu Občine Šmartno pri Litiji za leto 2015 (Uradni list RS, št. 98/14) se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11 in 83/12), ki se uporabijo za namen, določen v tem zakonu,
2. prihodki od najemnin gospodarske javne infrastrukture, ki se namenijo izgradnji kanalizacijskega sistema ter vzdrževanju vodovodov,
3. prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja, ki se namenijo vzdrževanju poslovnih prostorov in stanovanj ter drugim ukrepom na stanovanjskem področju,
4. prihodki od koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki se namenijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire,
5. prihodki od koncesijske dajatve za posekan in prodan les, ki se namenijo izključno za vzdrževanje gozdnih cest in varstvo gozdov,
6. prejeta sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog oziroma projektov, ki se namenijo za namen, za katerega so sredstva prejeta,
7. prihodki od komunalnih prispevkov, ki se namenijo za izgradnjo komunalne in cestne infrastrukture.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-008/2014
Šmartno pri Litiji, dne 28. januarja 2015
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Rajko Meserko l.r.

AAA Zlata odličnost