Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

Ob-1210/15 , Stran 170
Ob-1210/15
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) in Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje v letu 2015 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 39/14) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet prodaje: nepremičnine, parc. št. 1795/2, 1797/1, 1797/2, 3524/5, 1781/4, 3521/2, 1800/9 in 1723/11, vse k.o. 964 Velenje, v skupni površini 7.038 m2. Nepremičnine so prodajajo kot celota. Nekatere nepremičnine so obremenjene s služnostnimi pravicami, kot je razvidno iz zemljiškoknjižnih izpiskov. III. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, ki bo ponudil najvišjo ceno. Izhodiščna cena za nakup nepremičnin znaša 140.760,00 EUR (izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin in prispevkov). Ponudbe, ki ne bodo dosegale izhodiščne cene, ne bodo upoštevane. 2. Davek na promet nepremičnin, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, plača kupec. 3. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«. Prodajalec ne jamči za točnost in pravilnost navedenih površin. 4. Kupec mora skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po prejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist prodajalca. 5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8. dni od datuma izstavitve računa. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 6. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, bodo le-ti pozvani k oddaji nove ponudbe. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe, skladno z veljavno slovensko zakonodajo, ob pogojih vzajemnosti. Kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino za resnost ponudbe v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. SI00 20104-06022015, koda namena OTHR, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom bo varščina vrnjena v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. 3. Na razpisu lahko sodelujejo ponudniki, ki imajo do Mestne občine Velenje poravnane vse obveznosti. V. Vsebina pisne ponudbe Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s firmo in sedežem ponudnika, če je ponudnik pravna oseba, oziroma točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba, matično in davčno številko ponudnika ter številko transakcijskega oziroma osebnega računa in naziv banke ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine (priloga št. 1); – fizične osebe: pooblastilo ponudnika prodajalcu, da le-ta pridobi dokazilo o državljanstvu; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, ko se ponudba poda po pooblaščencu; – ponujeno ceno za nepremičnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene določene v točki III. tega javnega razpisa (priloga št. 3); – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine; – lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa ter da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb (priloga št. 2). VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najpozneje do 24. 2. 2015 do 12. ure na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (klet) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov. 2. Nepravočasne ali nepopolne ponudbe ne bodo upoštevane. 3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni sobi št. 107.1, dne 24. 2. 2015 ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika. 4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija izvedbo javnega razpisa. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30. dni po odpiranju ponudb. 5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ceno. Komisija bo v primeru več najugodnejših ponudb izvedla postopek v skladu s prvo alinejo petega odstavka 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). 6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnin v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Bojanu Lipniku, od ponedeljka do petka, v času uradnih ur, na tel. 03/896-16-70.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost