Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

Ob-1222/15 , Stran 162
Ob-1222/15
Turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, objavlja na podlagi javne razgrnitve osnutka proračuna MOL za leto 2015 in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah v Mestni občini Ljubljana za leto 2015
Predmet razpisa A) Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki – so v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za obdobje 2014–2020, – so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem, – spodbujajo ohranjanje in širitev tradicionalnih prireditev, – izkoriščajo turističnim prireditvam namenjeno javno infrastrukturo, – so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016, – predstavljajo podporo praznovanju pomembnejših obletnic in dogodkov (Emona 2000 …). B) Predmet razpisa so predlogi tudi drugih turističnih prireditev na javnih površinah na območju MOL, ki niso zajeti v točki A) in jih predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa. Vsebina vloge Vloga mora vsebovati naslednje podatke in dokazila: – ime in naziv predlagatelja (pravne osebe oziroma podjetnika posameznika); – naziv, termin in lokacija prireditve ter vrednost in cena celotne prireditve s finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov; – projekt prireditve z dispozicijo vsebine, načinom izvedbe in izvedbenimi roki; – reference ponudnika oziroma izvajalca ter sodelujočih na prireditvi; – izjava predlagatelja: – o zagotovitvi sredstev oziroma angažiranju lastnih sredstev, – o izvedbi projekta oziroma prireditve v skladu z veljavnimi predpisi, – o poravnanih pogodbenih obveznostih do zavoda Turizem Ljubljana in Mestne občine Ljubljana; – parafiran vzorec pogodbe (parafirana vsaka stran). Pogoji Predlagatelji so pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet vsebine vloge in bodo prireditve izvajali v obdobju od dneva objave tega razpisa v Uradnem listu RS do 20. novembra 2015. Prednost pri izbiri bodo imeli predlagatelji, ki bodo prijavili prireditve, ki: – so v skladu s Strateškimi usmeritvami razvoja in trženja turistične destinacije Ljubljana za leto 2015 (točka A), – so zanimive za prebivalce ter domače in tuje obiskovalce Ljubljane, – poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot srednjeevropski prestolnici, – so brezplačne za obiskovalce, – so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane, Zelene prestolnice Evrope 2016, – imajo mednarodni značaj oziroma so mednarodno zanimive, – pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane tudi v turistično nesezonskih mesecih. Okvirna višina sredstev Okvirna višina sredstev za sofinanciranje turističnih prireditev in programov z razpisanih področij A) in B) za leto 2015 znaša 172.000 EUR. Okvirna višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru, da se v postopku sprejemanja proračuna MOL za leto 2015 spremenijo razpoložljiva sredstva. Izbrane turistične prireditve in programe bo Turizem Ljubljana sofinanciral v višini do največ 50 odstotkov celotne vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana po izvedbi, na podlagi finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi. Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov: rok za izvedbo turističnih prireditev in porabo odobrenih sredstev je 20. november 2015. Rok za predložitev vlog Vloge na razpis oddajte v tajništvu Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prireditve v Ljubljani«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja. Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo prispele na sedež Turizma Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 9. marca 2015 do 11. ure. Posamezna prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije Turizma Ljubljana, sicer vloga ne bo obravnavana. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija začela 9. marca 2015 ob 13. uri in ga v primeru velikega števila prispelih vlog nadaljevala naslednje dni. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30. dneh po sprejemu Odloka o proračunu MOL za leto 2015. Dodatne informacije posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@visitLjubljana.si. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na www.visitLjubljana.com in www.Ljubljana.si.
Turizem Ljubljana

AAA Zlata odličnost