Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

239. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 563.

Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 4. seji dne 4. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/11 in 100/11), v nadaljevanju pravilnik, se drugi odstavek 8. člena spremeni tako, da se glasi:
»Vlagatelj v vlogi navede vrtec in znotraj vrtca z več enotami najmanj 1 oziroma največ 5 enot (A, B, C, D, E), ki jih rangira od A (najbolj želena) do E (najmanj želena) in v le-te želi vključiti otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire). Vlogo mora oddati v vrtec prve izbire, v nasprotnem primeru vrtec vlogo zavrže.«
2. člen
Spremeni se 16. člen pravilnika tako, da se po novem glasi:
»Komisija točkuje vloge na podlagi naslednjih kriterijev:
+----+---------------------+----------+-------------------------+
|  |Kriterij       | Število |Potrebna dokazila    |
|  |           |  točk  |             |
+----+---------------------+----------+-------------------------+
| 1. |Otrok ima vsaj z enim|  10  |Potrdilo o stalnem    |
|  |od staršev stalno  |     |bivališču oziroma za   |
|  |bivališče v Občini  |     |tujce potrdilo o začasnem|
|  |Kamnik oziroma ima  |     |bivališču in dokazilo, da|
|  |vsaj eden od staršev |     |so zavezanci za plačilo |
|  |tujcev v Občini   |     |dohodnine v RS      |
|  |Kamnik začasno    |     |             |
|  |bivališče in je   |     |             |
|  |zavezanec za     |     |             |
|  |dohodnino v RS    |     |             |
+----+---------------------+----------+-------------------------+
| 2. |Otrok, ki ima zaradi |  7   |Priporočilo razvojne   |
|  |razvojne motnje (MKB |     |ambulante        |
|  |diagnoza) priporočilo|     |             |
|  |razvojne ambulante  |     |             |
|  |(razvojnega     |     |             |
|  |pediatra), z navedbo |     |             |
|  |razlogov za nujnost |     |             |
|  |vključitve v vrtec  |     |             |
+----+---------------------+----------+-------------------------+
| 3. |Otrok v enostarševski|  6   |Izpisek iz rojstne    |
|  |družini*       |     |matične knjige, kopija  |
|  |           |     |dokazila o preživnini,  |
|  |           |     |prejemanju pokojnine   |
|  |           |     |oziroma o vložitvi    |
|  |           |     |zahtevka o dodelitvi   |
|  |           |     |otroka in določitvi   |
|  |           |     |višine preživnine s   |
|  |           |     |kopijo dokazila o plačilu|
|  |           |     |sodne takse       |
+----+---------------------+----------+-------------------------+
| 4. |Otrok staršev, ki  |  5   |             |
|  |imajo sorojenca že  |     |             |
|  |vključenega v isti  |     |             |
|  |vrtec v Občini Kamnik|     |             |
+----+---------------------+----------+-------------------------+
| 5. |Otroci dijakov ali  |  4   |Potrdilo o statusu    |
|  |študentov, ki na dan |     |staršev         |
|  |oddaje vloge niso  |     |             |
|  |starejši od 26 let in|     |             |
|  |niso v delovnem   |     |             |
|  |razmerju       |     |             |
+----+---------------------+----------+-------------------------+
| 6. |Otrok, ki je bil   |  3   |             |
|  |uvrščen na centralni |     |             |
|  |čakalni seznam v   |     |             |
|  |preteklem šolskem  |     |             |
|  |letu in mu med    |     |             |
|  |šolskim letom ni bilo|     |             |
|  |ponujeno prosto mesto|     |             |
|  |v želenem vrtcu   |     |             |
|  |oziroma enoti    |     |             |
+----+---------------------+----------+-------------------------+
| 7. |Družine z dvojčki,  |  2   |Kopija rojstnega lista  |
|  |trojčki itd. ter   |     |             |
|  |družine s tremi ali |     |             |
|  |več predšolskimi   |     |             |
|  |otroki        |     |             |
+----+---------------------+----------+-------------------------+
*Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
– kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznan ali pogrešan ali
– kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otrok, ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.«
3. člen
Spremeni se tretji odstavek 23. člena pravilnika tako, da se glasi:
»Pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto, zaradi odklonitve želenega vrtca oziroma enote vrtca, otroku ne pripadajo točke po kriteriju št. 6.«
4. člen
Spremeni se 24. člen pravilnika tako, da se glasi:
»V primeru, da je bil otrok v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v želenem vrtcu oziroma enoti vrtca, otroku pripadajo točke po kriteriju št. 6.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2010-4/1
Kamnik, dne 4. februarja 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost