Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

Št. 430-9/2015 Ob-1198/15 , Stran 164
Št. 430-9/2015 Ob-1198/15
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 41/04), Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 98/09, 44/12 in 19/14), ter Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2015 (Uradni list RS, št. 96/14), Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti in programov društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti za leto 2015
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Zagorje ob Savi, cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. 2. Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev, društev in skupin, ki delujejo na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom sofinancirala: – program redne dejavnosti, – udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih in prireditvah ter izvedbo samostojnih nastopov, – stroške opreme, založništva in materialne stroške, – ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine tudi dodatke za kakovost. 3. Pogoji za sodelovanje na razpisu Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti, – imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti, – vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, – imajo potrjen program dela s strani upravnega organa društva, namenjen čim večjemu številu uporabnikov in finančni načrt, – izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov, – da aktivno delujejo najmanj eno leto. Izjemoma se lahko, v skladu z drugim odstavkom 13. člena pravilnika, na razpis prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven Občine Zagorje ob Savi, in sicer v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo projekt nanašal na Občino Zagorje ob Savi. V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za sodelovanje na razpisu. 4. Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje razpisanih programov v letu 2015 znaša 49.680,00 €, od tega bo 1.250,00 € namenjenih za »interventna sredstva« oziroma za izvajalce in njihove programe, opredeljene v zadnjem odstavku pod točko »pogoji za sodelovanje na razpisu«. 5. Rok za porabo sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2015. 6. Vsebina prijave: prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna. 7. Informacija o obrazcih za prijavo: razpisno dokumentacijo lahko izvajalci od dneva objave do izteka prijavnega roka dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi. Dokumentacija je dostopna tudi na internetni strani Občine Zagorje ob Savi: www.zagorje.si. 8. Razpisni rok in način dostave prijave: vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del razpisne dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti (priporočeno) na naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – prijava na razpis – Kultura 2015. Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno navedeno ime in naslov pošiljatelja. Upoštevane bodo prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele do ponedeljka, 2. marca 2015 do 12. ure. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. 9. Navedba osebe pooblaščene za dajanje informacij: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmete na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (na tel. 03/56-55-730 – Blanka Šmit ali na e-naslovu: blanka.smit@zagorje.si). 10. Rezultati javnega razpisa: odpiranje vlog prispelih na javni razpis ne bo javno. O izidu razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za oddajo prijav na ta razpis. O morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi

AAA Zlata odličnost