Uradni list

Številka 8
Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 8/2015 z dne 6. 2. 2015

Kazalo

256. Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 574.

Na podlagi 30. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in v skladu s 15. členom Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 45/14) je Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 3. redni seji dne 21. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom določa Občinski svet Občine Sveti Jurij ob Ščavnici svoja stalna delovna telesa, njihovo sestavo, način dela in njihove naloge.
2. člen
Občinski svet ima naslednje stalne in občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa:
Stalna delovna telesa občinskega sveta so:
– odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti,
– odbor za gospodarstvo, varstvo okolja,
– odbor za gospodarske javne službe in komunalne zadeve,
– odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,
– statutarno-pravna komisija,
– odbor za proračun.
3. člen
Za obravnavo in proučitev posameznih vprašanj lahko občinski svet s sklepom ustanovi začasna delovna telesa. V sklepu o ustanovitvi občinski svet določi naloge delovnih teles in število članov.
4. člen
Občinski svet ima poleg stalnih in občasnih delovnih teles še delovna telesa, ki jih mora občina ustanoviti na podlagi posameznih zakonskih aktov, ki določajo tudi njihovo sestavo, pristojnosti in naloge.
Člane delovnih teles imenuje občinski svet na predlog župana.
5. člen
Za določene strokovne naloge lahko župan za posamezna področja s sklepom imenuje še druga delovna telesa. S sklepom se določijo naloge in pristojnosti teh delovnih teles.
6. člen
Delovna telesa v okviru svojega delovnega področja, v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
Delovna telesa lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njihove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.
7. člen
Delovna telesa imajo določeno število članov.
Člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja imenuje občinski svet izmed svojih članov.
Člane delovnih teles iz 2. člena tega odloka imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja izmed svojih članov in največ polovice članov izmed drugih občanov, če ta odlok ne določa drugače.
Delovna telesa vodijo člani občinskega sveta.
8. člen
Člani delovnih teles se imenujejo za štiri leta.
S prenehanjem mandata članov občinskega sveta preneha članstvo v stalnih in občasnih delovnih telesih.
9. člen
Člani delovnih teles iz 3. in 5. člena tega odloka se imenujejo za čas, določen s sklepom o ustanovitvi.
10. člen
Članstvo v delovnih telesih občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.
11. člen
Predsedniki, namestniki predsednikov in člani delovnih teles se imenujejo za mandatno obdobje občinskega sveta.
Občinski svet lahko razreši predsednika, namestnika predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti, na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za člane delovnih teles občinskega sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, do prve naslednje seje občinskega sveta.
Predsedniki, namestniki predsednikov in člani občasnih komisij, ki niso stalna delovna telesa občinskega sveta se imenujejo za čas, določen ob imenovanju komisije.
12. člen
Predsednik delovnega telesa občinskega sveta sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red, organizira in vodi delo delovnega telesa, sodeluje z županom, podžupanom, člani občinskega sveta in javnimi uslužbenci občinske uprave, sodeluje na sejah občinskega sveta, skrbi za izvajanje sprejetih sklepov in opravlja druge naloge, določene s tem odlokom.
Namestnik predsednika, ki je član občinskega sveta, nadomešča predsednika v primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika in pomaga predsedniku pri njegovem delu ter opravlja po dogovoru z njim zadeve iz njegovega delovnega področja.
13. člen
Odbori in komisije svoje naloge in pristojnosti izvajajo na sejah.
Seje delovnega telesa občinskega sveta sklicuje predsednik delovnega telesa na lastno pobudo, na pobudo župana, strokovnih služb občinske uprave ali na zahtevo občinskega sveta.
Delovno telo občinskega sveta lahko dela, če je na seji navzoča večina njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino opredeljenih glasov navzočih članov. V primerih, ko je na seji glasovanje izenačeno, se pri glasovanju upošteva tista odločitev, za katero glasuje predsednik delovnega telesa, oziroma v njegovi odsotnosti njegov namestnik.
14. člen
Za delo delovnih teles se smiselno uporabljajo določila Poslovnika občinskega sveta.
15. člen
Pri delu delovnih teles občinskega sveta lahko sodelujejo strokovnjaki z namenom, da podajo svoja strokovna mnenja in predloge o zadevah, ki se obravnavajo na seji delovnega telesa.
16. člen
Delovna telesa imajo pravico zahtevati od občinske uprave podatke in pojasnila, ki jih potrebujejo pri delu.
17. člen
Strokovna, organizacijska in administrativna opravila za delovna telesa opravlja delavec občinske uprave, ki ga določi župan, oziroma direktor občinske uprave.
II. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DELOVNIH TELES
18. člen
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti ima pet članov
Odbor za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vprašanja in daje mnenje in predloge v zvezi z otroškim varstvom, šolstvom, zdravstvom, lekarništvom, kulturo, društvenimi dejavnostmi in kulturno dediščino,
– pripravlja program socialne politike občine in ga predlaga občinskemu svetu,
– obravnava predloge investicijskih programov za investicije v objekte s področja družbenih dejavnosti,
– daje mnenje k ustanovitvenim aktom javnih zavodov in služb lokalnega pomena iz njegovega področja dela,
– opravlja druge zadeve s področja družbenih dejavnosti, družine in mladine ter druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih naloži občinski svet.
Odbor obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojni občine na področju negospodarstva in javnih služb družbenih dejavnosti, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališča s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti iz svojega področja nalog najkasneje tri dni pred dnem za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje dva dni pred začetkom obravnave predloga splošnega akta.
Odbor lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
19. člen
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja ima pet članov
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vprašanja pospeševanja gospodarstva, obrti in podjetništva,
– obravnava letni gospodarski načrt občine,
– daje mnenje o vprašanjih s področja gospodarstva iz pristojnosti občine,
– predlaga ukrepe občinskim organom za spodbujanje obrti in podjetništva,
– oblikuje predloge ukrepov na področju varstva okolja, varstva naravne in kulturne dediščine, varstva tal in vodnih virov, varstva pred hrupom ter zbiranje in deponiranje odpadkov,
– obravnava vprašanja učinkovite rabe energije,
– obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih naloži občinski svet.
Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarstva, obrti in podjetništva, in varstva okolja, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti iz svoje pristojnosti nalog najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje dva dni pred pričetkom obravnave predloga splošnih aktov.
Odbor za gospodarstvo, varstvo okolja lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
20. člen
Odbor za gospodarske javne službe in komunalne zadeve ima pet članov
Odbor za gospodarske javne službe in komunalne zadeve opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja gospodarskih javnih služb,
– obravnava vprašanja izgradnje cest,
– obravnava vprašanja izgradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, odlagališče odpadkov, javna razsvetljava, energetika, telekomunikacije, pokopališka in pogrebna dejavnost,
– obravnava vprašanja s področja obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb,
– obravnava druge zadeve v okviru svojega delovnega področja.
Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju gospodarske javne službe in komunalnih zadev, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti iz svoje pristojnosti nalog najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje dva dni pred pričetkom obravnave predloga splošnih aktov.
Odbor za gospodarske javne službe in komunalne zadeve lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
21. člen
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami ima pet članov
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava prostorske plane občine,
– predlaga politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,
– obravnava vprašanja načrtovanja s področja posegov v prostor,
– obravnava vprašanja razvoja stanovanjskega gospodarstva,
– obravnava vprašanja urejanja in gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
– obravnava zadeve s področja gospodarjenja z nepremičninami občine in podaja občinskemu svetu in občinski upravi predloge s tega področja,
– opravlja druge naloge, ki so povezane z delom odbora za to področje.
Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju planiranja, urejanja in gospodarjenja s prostorom in nepremičnim premoženjem občine, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Obravnavo je odbor dolžan opraviti iz svoje pristojnosti nalog najkasneje tri dni pred dnem, za katerega je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predlog pisno predložiti županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenje o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje dva dni pred pričetkom obravnave predloga splošnih aktov.
Odbor za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
22. člen
Statutarno-pravna komisija občinskega sveta ima tri člane.
Statutarno-pravna komisija opravlja zlasti naslednje naloge:
– pripravlja statut občine, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb statuta,
– pripravlja poslovnik občinskega sveta, njegove spremembe in dopolnitve in daje obvezno razlago posameznih določb statuta,
– spremlja uporabo predpisov občine,
– obravnava in daje mnenja tudi k normativnim aktom, ki jih sprejema občinski svet, če tako predlaga pristojna komisija oziroma so mu dodeljena po poslovniku občinskega sveta,
– obravnava statute javnih podjetij, zavodov in skladov, katere potrjuje ali daje k njim soglasje občinski svet.
Med dvema sejama občinskega sveta ali v času seje, če tako zahteva predsedujoči občinskega sveta, statutarno pravna komisija razlaga poslovnik občinskega sveta.
21. člen
Odbor za proračun ima pet članov
Odbor za proračun opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava vprašanja financiranja investicij v občini,
– obravnava in daje mnenje k predlogu proračuna in zaključnega računa občine,
– obravnava in daje mnenje v zadevah računovodskega dela letnega poročila o poslovanju javnih zavodov, katerih ustanoviteljica in soustanoviteljica je občina,
– obravnava in daje mnenje, stališča in predloge v zadevah splošnih aktov, ki predpisujejo občinske davke, prispevke, nadomestila in takse,
– spremlja in daje mnenje k izvrševanju proračuna,
– obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih naloži občinski svet.
Odbor obravnava predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju proračuna, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.
Odbor je dolžan opraviti obravnavo iz svojega področja nalog najkasneje tri dni pred dnem, ko je sklicana redna seja občinskega sveta ter svoje mnenje, stališče in predloge pisno posredovati županu, predsedujočemu in predlagatelju. Mnenja o dopolnilih k predlaganim splošnim aktom mora odbor predložiti najkasneje dva dni pred začetkom obravnave predloga splošnega akta.
Odbor za proračun lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti na svojem področju dela.
22. člen
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
24. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o delovnih telesih Občinskega sveta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/02 z dne 30. 8. 2002.
Št. 032-0003/2015
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 21. januarja 2015
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Miroslav Petrovič l.r.

AAA Zlata odličnost