Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

282. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023), stran 618.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023), št. 09-32/14 z dne 24. 11. 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Celje.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Marija Reka, ki meri 7.753,97 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Celje, v občinah Tabor, Prebold in Žalec oziroma v katastrskih občinah Črni Vrh, Miklavž, Marija Reka, Matke, Pongrac in Liboje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Marija Reka je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 83 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 17 % državnih gozdov;
b) površina: 5.827,67 ha, od katere je 5.675,99 ha večnamenskih gozdov in 151,68 ha varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 292 m3/ha, od tega 98 m3/ha iglavcev in 194 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 7,12 m3/ha, od tega 2,50 m3/ha iglavcev in 4,62 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Celje, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Marija Reka določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 5.161,80 ha,
– ekološke funkcije na površini 719,1 ha ter
– socialne funkcije na površini 107,7 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Marija Reka za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 371.586 m3, od tega 123.306 m3 iglavcev in 248.280 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 592,92 ha,
– nega drogovnjaka na površini 173,61 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita 2.000 sadik gozdnega drevja s količenjem,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer sajenje 200 sadik plodonosnih drevesnih vrst, vzdrževanje 5 vodnih virov v gozdu, vzdrževanje grmišč in obrežij na površini 5 ha, vzdrževanje travišč na površini 5 ha,
– odstranjevanje vzpenjalk na površini 1,18 ha.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Marija Reka, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska 13, Celje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Žalec, Savinjska 59, Žalec in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Marija Reka (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-566/2014
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2014-2330-0051
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti