Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Št. 6316-1/2015-2 Ob-1315/15 , Stran 225
Št. 6316-1/2015-2 Ob-1315/15
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, na podlagi 94. člena Pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14), v zvezi z 12. in 20. členom Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB1, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11 in 57/12 – ZPOP-1A), in ob upoštevanju Metodologije ocenjevanja prijav za razpise, št. 6319-2/2013-17 z dne 2. 2. 2015, objavlja
javni poziv
za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija). 2. Predmet javnega poziva Predmet javnega poziva za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015 (v nadaljnjem besedilu: javni poziv) je dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015 in določitev okvirnega števila mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnih programov od leta 2015 dalje. Razdelitev razpisanih mentorskih mest v letu 2015 po vedah: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 3. Subjekti javnega poziva: javni poziv je namenjen raziskovalnim organizacijam, ki izvajajo raziskovalne programe in imajo statusno obliko zavoda. Za raziskovalni program je dovoljena samo ena prijava, ki jo odda matična raziskovalna organizacija. 4. Kriteriji in merila za dodelitev mentorskih mest Kriteriji in merila za določitev mentorskih mest na programsko skupino so definirani v Pravilniku o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 4/11, 72/11, 45/12, 96/13, 100/13 – popr. in 92/14, v nadaljevanju: pravilnik o postopkih) in konkretizirani v Metodologiji za ocenjevanje prijav za razpise, št. 6319-2/2013-17 z dne 2. 2. 2015 (v nadaljevanju: metodologija). Število mentorskih mest na programsko skupino med trajanjem raziskovalnega programa se določi glede na oceno kakovosti programa, velikost programa in tip raziskovalne organizacije, v kateri se izvaja program ter glede na število razpisanih mest na vedo. Raziskovalni program se razvrsti na raziskovalno področje, ki ga je raziskovalna organizacija navedla ob prijavi raziskovalnega progama kot primarno raziskovalno področje. I. Parametri za določitev števila mentorskih mest Ocena kakovosti raziskovalnega programa Kakovost raziskovalnega programa je določena z obdobjem financiranja raziskovalnega programa. Velikost programa Velikost programa je določena z letnim obsegom sredstev raziskovalnega programa v FTE (Spr). Tip raziskovalne organizacije Raziskovalne organizacije, ki imajo statusno obliko zavoda in izvajajo raziskovalne programe, se po tipu delijo na: – visokošolske zavode (univerze, samostojni visokošolski zavodi) in klinike ter – ostale institucije. Pri tipu raziskovalne organizacije se upošteva le matična raziskovalna organizacija raziskovalnega programa. Strokovna služba po enačbi, navedeni v metodologiji, izračuna povprečno letno število mentorskih mest na programsko skupino in povprečno letno število mentorskih mest na raziskovalno področje (zaokroženo na eno decimalko). II. Določitev števila mentorskih mest po programskih skupinah za leto 2015 in okvirnega števila mentorskih mest po programskih skupinah za čas trajanja raziskovalnega programa od leta 2015 dalje Na podlagi izračunov strokovno telo določi število mentorskih mest na raziskovalno področje za leto 2015, število mentorskih mest po programskih skupinah za leto 2015 in okvirno število mentorskih mest po programskih skupinah za čas trajanja raziskovalnega programa od leta 2015 dalje. V primeru enakega izračunanega povprečnega letnega števila mentorskih mest na programsko skupino (zaokroženega na eno decimalko) v okviru raziskovalnega področja, strokovno telo mentorsko mesto dodeli programski skupini z daljšim obdobjem financiranja. Če sta obdobji financiranja enaki, strokovno telo upošteva skupno oceno, ki jo je določilo strokovno telo za ocenjevanje raziskovalnih programov. Okvirno število mentorskih mest programskim skupinam za čas trajanja raziskovalnega programa od leta 2015 dalje se lahko v času izvajanja raziskovalnega programa spremeni skladno z razpisanim številom mentorskih mest za posamezno leto ter s spremembami obsega in dolžine financiranja raziskovalnih programov. Strokovno telo pripravi predlog, v katerem določi število mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015 in okvirno število mentorskih mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa od leta 2015 dalje, ter ga posreduje v obravnavo Znanstvenemu svetu agencije. Znanstveni svet agencije oblikuje predlog dodelitve števila mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015 in okvirnega števila mentorskim mest raziskovalnim programom za čas trajanja raziskovalnega programa od leta 2015 dalje in ga posreduje v odločitev direktorju agencije. Direktor agencije na podlagi sklepa izda prijaviteljem individualno obvestilo o rezultatih izbora prijav. 5. Pravna sredstva: prijavitelj lahko zoper odločitev o rezultatih izbora prijav vloži v 15 dneh od prejema obvestila ugovor. O ugovoru odloči Upravni odbor agencije. 6. Okvirna višina sredstev javnega poziva: realizacija tega razpisa za leto 2015 je predvidena v okvirnem obsegu 169 mentorskih mest, kar okvirno letno pomeni 5.070.000 EUR. Poziv bo realiziran skladno s proračunskimi možnostmi. 7. Doba usposabljanja mladih raziskovalcev: doba usposabljanja mladih raziskovalcev bo skladna z določili pravilnika o postopkih. Predvideni začetek financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev je oktober 2015. Višina sredstev za usposabljanje mladega raziskovalca bo določena na podlagi kategorije cene raziskovalne ure programske skupine mentorja. Tako določena kategorija cene raziskovalne ure velja za celotno obdobje usposabljanja. 8. Prijava na javni poziv Prijavo na javni poziv se izpolni na Obrazcu: ARRS-MR-JP-Prijava-2015.doc in odda v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava Javni poziv za dodelitev mentorskih mest raziskovalnim programom v letu 2015«, nazivom in naslovom prijavitelja (matične raziskovalne organizacije), na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Za pravočasno se šteje prijava, če v papirnati obliki prispe v glavno pisarno agencije do četrtka, 5. 3. 2015 do 12. ure ali če je oddana priporočeno po pošti iz Slovenije do četrtka, 5. 3. 2015 do 12. ure (upošteva se poštni žig). Prijava mora biti podpisana s strani vodje programa in predstojnika matične raziskovalne organizacije ter opremljena z žigom. 9. Datum odpiranja prijav Komisija za odpiranje prijav bo v ponedeljek, 9. 3. 2015 ob 10. uri na sedežu Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana, odprla vse v roku dostavljene in pravilno označene prijave. Nepravočasne in nepravilno označene prijave se s spremnim dopisom neodprte vrnejo prijavitelju. Nepopolne prijave bodo obravnavane skladno s pravilnikom o postopkih. 10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu poziva Prijavitelji bodo o rezultatih javnega poziva obveščeni predvidoma v mesecu aprilu 2015. Raziskovalne organizacije, katerim bo agencija dodelila mentorska mesta za leto 2015, bodo pozvane, da v roku določenem v obvestilu o dodelitvi mentorskih mest sporočijo imena kandidatov za mentorje, izbranih v dogovoru z vodji programov, ter ob upoštevanju metodologije in 94.b člena pravilnika o postopkih. 11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo Pozivna dokumentacija je dostopna na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Vse dodatne informacije v zvezi s pozivom dobijo zainteresirani na spletnih straneh agencije: http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/ oziroma na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana. Kontaktne osebe: Marko Belavič (tel. 01/400-59-41), Matejka Ahčin (tel. 01/400-59-36) in Nataša Dremota (tel. 01/400-59-38).
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti