Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

327. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža, stran 692.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 3. redni seji dne 22. 1. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik podrobneje določa namene, upravičence, ukrepe in pogoje za dodeljevanje sredstev, upravičene stroške in njihovo višino, postopek dodeljevanja in nadzor nad porabo sredstev za spodbujanje razvoja podjetništva v Občini Straža (v nadaljevanju: občina).
2. člen
Sredstva po tem pravilniku se dodeljujejo z namenom pospeševanja razvoja podjetništva v Občini Straža in pri tem predvsem:
– povečevanja ustanavljanja novih podjetij in ustvarjanja novih delovnih mest,
– pospeševanja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov s spodbujanjem k materialnemu in nematerialnemu investiranju podjetnikov.
Za uresničevanje ciljev občine na področju razvoja podjetništva se sredstva po tem pravilniku dodeljujejo po pravilih dodeljevanja pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
3. člen
Sredstva za pomoči po tem pravilniku se zagotavljajo v proračunu občine za namene in v višini, ki je določena z odlokom o proračunu občine za posamezno leto.
4. člen
Upravičenci do pomoči po tem pravilniku so:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– mikro in mala podjetja po definiciji 3. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07),
– socialna podjetja po definiciji iz Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11) in
– fizične osebe s stalnim bivališčem v občini, kadar gre za sofinanciranje samozaposlitve.
Upravičenec mora imeti sedež podjetja in poslovne prostore na območju Občine Straža, razen pri ukrepu sofinanciranje nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov v GC Zalog.
5. člen
Do de minimis pomoči niso upravičena podjetja iz sektorjev:
– ribištva in akvakulture,
– primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
– predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjih primerih:
a) če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
b) če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.
Pomoč ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo.
Pomoč ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.
Do finančnih spodbud niso upravičeni subjekti, ki nimajo poravnanih davkov in prispevkov in drugih zapadlih obveznosti do Občine Straža.
6. člen
Skupni znesek pomoči dodeljen enotnemu podjetju ne sme presegati 200.000 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali unije, pri čemer v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 €.
Pomoč ne sme biti namenjena za nabavo vozil za prevoz tovora v podjetjih, ki opravljajo komercialni cestni tovorni prevoz.
Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi 360/2012.
Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 € oziroma 100.000 €).
7. člen
Dajalec pomoči mora od prejemnika pomoči pred dodelitvijo sredstev pridobiti:
– pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje prejelo na podlagi tega pravilnika ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu,
– pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške,
– zagotovilo, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih.
Dajalec mora pisno obvestiti prejemnika, da je pomoč dodeljena po pravilu de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013) in o znesku de minimis pomoči.
Dajalec pomoči mora hraniti evidence o individualni pomoči de minimis 10 let od datuma dodelitve pomoči.
8. člen
Pomoči de minimis se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini v obliki dotacij ali subvencij.
II. UKREPI POMOČI
9. člen
Ukrepi pomoči po tem pravilniku so:
1. Sklop 1:
– sofinanciranje realnih obrestnih mer podjetnikom,
– sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest,
2. Sklop 2:
– sofinanciranje nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov v gospodarski coni.
III. I. SKLOP 1
SOFINANCIRANJE REALNIH OBRESTNIH MER PODJETNIKOM
10. člen
Namen pomoči je pospešitev nastajanja podjetij iz 4. člena tega pravilnika in zagotavljanje pogojev za njihovo hitrejšo rast s sofinanciranjem realnih obrestnih mer za upravičene stroške po tem pravilniku.
11. člen
Upravičeni stroški za dodelitev subvencije so:
– stroški nakupa, urejanja in opremljanja zemljišč in pridobivanja projektne dokumentacije za gradnjo poslovnih prostorov;
– stroški nakupa, graditve in prenove poslovnih prostorov;
– stroški nakupa opreme – osnovnih sredstev;
– stroški nematerialnih investicij (nakup patentov, licenc, know-how, nepatentirano tehnično znanje);
– stroški nakupa obratnih sredstev (nakup materiala, blaga, oziroma denar za financiranje storitev, promocije, plač, davčnih obveznosti, stroškov testiranja ...).
DDV ni upravičen strošek.
12. člen
Pri dodeljevanju subvencij se bosta upoštevala dva kriterija, med katerima bo izbran tisti, ki bo za prosilca ugodnejši:
I. največja višina subvencije za posameznega prosilca je 500,00 EUR,
II. največja višina subvencije za posameznega prosilca je do 50 % višine obrestne mere, določene med banko in prosilcem.
V primeru preseganja razpoložljivih sredstev se bodo dodeljena sredstva sorazmerno zmanjšala.
V primeru neporabljenih sredstev bo občina sredstva razdelila sorazmerno med upravičence, vendar največ do 80 % obresti.
V primeru večjega števila vlog se upošteva vrstni red prispelosti vlog.
SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLOVANJA IN ODPIRANJA NOVIH DELOVNIH MEST
13. člen
Namen pomoči je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.
14. člen
Upravičeni stroški so:
– stroški za realizacijo samozaposlitve v višini 2 oziroma 5 minimalnih neto mesečnih plač,
– stroški za odpiranje novega delovnega mesta v višini 5 minimalnih neto mesečnih plač.
15. člen
Upravičenci do pomoči v primeru samozaposlitve so fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine in registrirajo dejavnost na podlagi Zakona o gospodarskih družbah, če jim taka dejavnost pomeni edini in glavni poklic in je tudi poslovni sedež na območju občine, in sicer 5 minimalnih mesečnih plač za primer samozaposlitve brezposelne osebe in 2 minimalni mesečni plači za primer samozaposlitve predhodno zaposlene osebe.
Upravičenci do pomoči v primeru odpiranja novih delovnih mest so subjekti iz 4. člena tega pravilnika. Do sredstev so upravičeni v primeru zaposlitve registrirane brezposelne osebe s stalnim bivališčem na območju občine in kolikor nova zaposlitev pomeni povečanje skupnega števila zaposlenih nad najvišjim stanjem zaposlenih v obdobju 12 mesecev pred oddajo vloge.
16. člen
Vsaka sofinancirana zaposlitev mora trajati najmanj 12 mesecev.
NAČIN DODELJEVANJA POMOČI
17. člen
Za vse pomoči, ki se izvajajo v obliki neposrednih finančnih spodbud, morajo biti izvedeni javni razpisi skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Javni razpis se lahko objavi za oba ali za posamezni ukrep.
18. člen
Postopek za dodelitev pomoči de minimis vodi tričlanska strokovna komisija, ki jo imenuje župan.
Strokovne in administrativno tehnične naloge za komisijo opravlja občinska uprava.
19. člen
Medsebojne obveznosti med upravičencem pomoči in občino se uredijo s pogodbo.
Kontrolo nad izvajanjem pogodb opravlja občinska uprava.
III.II. SKLOP 2
SOFINANCIRANJE NAKUPA ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO POSLOVNIH OBJEKTOV V GOSPODARSKI CONI
20. člen
Namen pomoči je sofinanciranje nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov v Gospodarski coni Zalog subjektom iz 4. člena tega pravilnika s ciljem spodbujanja zaposlovanja in gospodarske rasti, skladno s Programom razvoja gospodarstva v GC Zalog z dne 17. 3. 2014.
21. člen
Upravičenci do pomoči so subjekti iz 4. člena tega pravilnika.
22. člen
Pomoč se dodeli v obliki sofinanciranja cene nakupa stavbnih zemljišč v Gospodarski coni Zalog.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov, brez davka na dodano vrednost.
23. člen
Zgornja meja intenzivnosti pomoči je sofinanciranje stroškov nakupa zemljišč v vrednosti nad 5 EUR/m² za ceno kvadratnega metra zemljišča. V ceni ni vštetega plačila stroškov opremljanja stavbnega zemljišča.
Konkretna višina sofinanciranja se določi z javnim razpisom.
24. člen
Pomoč se bo dodeljevala na podlagi javnega razpisa po postopku javnega zbiranja ponudb po določbah zakona in podzakonskih predpisov, ki urejajo razpolaganje z nepremičnim premoženjem samoupravne lokalne skupnosti.
25. člen
Vloge za sofinanciranje nakupa zemljišč za gradnjo poslovnih objektov obravnava komisija za odpiranje vlog, ki jo imenuje župan s sklepom.
Prodaja zemljišč se izvede na podlagi kupoprodajne pogodbe, overjene pri notarju.
26. člen
Upravičenec bo moral po pridobitvi izpolnjevati še pogoje, ki jih določa Program razvoja gospodarstva v GC Zalog in bodo vključeni v kupoprodajno pogodbo:
a) Pogoj glede gradnje in urejanja:
V 12 mesecih od pridobitve lastninske pravice na zemljišču bo moral pričeti z gradnjo objektov in urejanjem prostora, pod pogojem da bo zagotovljena gospodarska javna infrastruktura.
b) Pogoj glede zaposlitve brezposelnih oseb:
V roku 24 mesecev od pridobitve lastninske pravice na zemljišču bo moral zaposliti eno brezposelno osebo za vsakih 1.500 m² kupljenega zemljišča. Pogodba o zaposlitvi bo morala biti sklenjena za najmanj 5 let, kolikor časa bo morala biti oseba tudi zaposlena. Pri zaposlitvi bo moral imeti ob enakem izpolnjevanju pogojev prednost občan Občine Straža. O nameravani zaposlitvi in o zaposlitvi bo moral kupec obvestiti Občino Straža.
27. člen
Kot instrument utrditve in zavarovanja obveznosti bo v kupoprodajno pogodbo vključena odkupna pravica prodajalca, na podlagi katere bo imela občina – odkupna upravičenka, pravno možnost, da lahko v primeru neizpolnitve navedenih kriterijev iz Programa razvoja gospodarstva v GC Zalog oziroma javnega zbiranja ponudb uresniči odkupno pravico in odkupi nepremičnine, ki so predmet pogodbe po enaki ceni oziroma kupnini, kot bo dogovorjena s pogodbo. Pravica se bo zavarovala z vpisom v zemljiško knjigo za dobo največ 7 let.
V. KONČNE DOLOČBE
28. člen
V primeru, da se ugotovi, da sredstva niso bila porabljena za namen, za katerega so bila dodeljena, ali so bila dodeljena na podlagi neresničnih podatkov ali je prejemnik prekršil druga določila pogodbe, je občina upravičena zahtevati vračilo dodeljenih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila dalje.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva v Občini Straža (Uradni list RS, št. 69/11).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-1/2015-3
Straža, dne 22. januarja 2015
Župan
Občine Straža
Dušan Krštinc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti