Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

309. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta, stran 666.

Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na 2. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev ter nagradah delovnih teles občinskega sveta
1. člen
Spreminja se naslov pravilnika, ki sedaj glasi: »Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov drugih organov Občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti.«.
2. člen
Prvi člen pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ta pravilnik ureja osnove za plače, sejnine in druge prejemke občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov Občine Kanal ob Soči in članov svetov krajevnih skupnosti.
(2) Sredstva za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije, sejnin ter povračil stroškov, ki jih imajo upravičenci po tem pravilniku, se zagotavljajo v Proračunu Občine Kanal ob Soči oziroma Finančnih načrtih krajevnih skupnostih.
(3) V pravilniku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za moški in ženski spol.«
3. člen
V tretjem odstavku 5. člena pravilnika se besedna zveza »v višini 50 %« nadomesti z besedno zvezo »največ v višini 50 %«.
4. člen
(1) V tretjem odstavku 6. člena se besedilo »Nagrada se izplača na podlagi evidence prisotnosti za najmanj 50 % časovne prisotnosti na seji za redne in izredne seje.« nadomesti z besedilom:
»Svetniki so upravičeni do plačila po tem pravilniku v polni višini, če so na glasovalni napravi prijavili prisotnost za več kot polovico glasovanj obravnavanih točk dnevnega reda posamezne seje občinskega sveta. Za manj glasovanj so svetniki upravičeni do polovičnega zneska.«
(2) Četrti odstavek 6. člena se črta.
(3) V petem odstavku 6. člena se število 15 % nadomesti s številom 7,5 %.
5. člen
Doda se 6.a člen, ki se glasi:
»(1) Članom svetov krajevnih skupnosti pripada sejnina v skladu s finančnimi možnostmi krajevne skupnosti, in sicer:
– predsedniku sveta krajevne skupnosti lahko pripada za vodenje sveta krajevne skupnosti sejnina v višini največ 1,50 % plače župana mesečno,
– članom sveta lahko pripada za sejo sveta krajevne skupnosti sejnina v višini največ 1 % plače župana mesečno,
– za opravljanje administrativno-tehničnih del pri izvedbi seje sveta krajevne skupnosti pripada nagrada v višini največ 0,75 % plače župana.
(2) Predsednik sveta krajevne skupnosti lahko v skladu s finančnimi možnostmi krajevne skupnosti in sklepom Sveta krajevne skupnosti dobi poleg sejnine tudi nadomestilo za opravljanje funkcije v višini največ do 2,5 % plače župana, podpredsedniku sveta krajevne skupnosti pa znesek največ v višini 2,0 % plače župana, kar velja tudi za člana sveta krajevne skupnosti, ki nadomešča predsednika sveta krajevne skupnosti v primeru, ko svet krajevne skupnosti nima podpredsednika.
(3) Predsednik sveta krajevne skupnosti in njegov namestnik imata pravico do povračila stroškov prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije in v zvezi z njo.«
6. člen
V 10. členu se doda drugi odstavek s sledečo vsebino:
»Svetnik lahko da ugovor na evidenco o opravljenem delu svetnika. O ugovoru odloča komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
7. člen
Doda se 10.a člen, ki se glasi:
»(1) Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane delovnih teles občinskega sveta, se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom občinskega štaba civilne zaščite, sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter članom drugih strokovnih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan.
(2) Višina sejnine upravičencem iz prvega odstavka tega člena se opredeli v sklepu o imenovanju.
(3) Če je član delovnega telesa občinskega sveta ali katerega drugega občinskega organa javni uslužbenec v občinski upravi, mu sejnina ne pripada.«
8. člen
Doda se 10.b člen, ki se glasi:
»Upravičenci iz 1. člena tega pravilnika imajo pravico, da se s podpisom posebne izjave odrečejo, deloma ali v celoti, za celotno obdobje ali za določeno časovno obdobje, izplačevanju sejnine ali drugih izplačil, kot jih določa ta pravilnik.«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 9000-0001/2015-13
Kanal ob Soči, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti