Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Št. 4300-80/2013/41 Ob-1328/15 , Stran 194
Št. 4300-80/2013/41 Ob-1328/15
Četrti javni razpis
za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2015
1.1. Neposredni proračunski uporabnik: razpisovalec sredstev je neposredni proračunski uporabnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT). 1.2. Pravna podlaga javnega razpisa: četrti Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letu 2015 je objavljen na osnovi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12), Zakona o javnih financah (ZJF, Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A in 101/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (DP2015, Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415, Uradni list RS, št. 101/13 in 9/2014 – ZRTVS-1A), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 14. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 7. 2014), Sheme državnih pomoči: Regionalna shema državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014), Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 z dne 22. 12. 2014) in Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (sklep Vlade Republike Slovenije št. 30300-2/2011/4, z dne 7. 4. 2011) ter spremembe Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016 (sklep Vlade Republike Slovenije št. 30301-1/2012/3, z dne 2. 2. 2012). 1.3. Podatki o javnem razpisu Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v opredmetena in/ali neopredmetena osnovna sredstva pri začetnih naložbah. „Začetna naložba“ pomeni: (a) naložbo v opredmetena in neopredmetena sredstva, ki se nanašajo na vzpostavitev nove poslovne enote, širitev zmogljivosti obstoječe poslovne enote, diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote v nove proizvode, ki niso bili predhodno proizvedeni v poslovni enoti, ali bistvene spremembe v celotnem proizvodnem procesu obstoječe poslovne enote; ali (b) pridobitev sredstev, ki pripadajo poslovni enoti, ki se je zaprla ali bi se zaprla, če ne bi bila kupljena, ter jo kupi vlagatelj, ki ni povezan s prodajalcem, pri čemer je izključena samo pridobitev delnic podjetja. Rok za prispetje vloge (obrazci in zahtevane priloge) na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je za sklopa A in A-turizem: torek, 17. marec 2015, do 12. uri. Datumi odpiranja vlog: 18., 19. in 20. marec 2015 za sklopa A in A-turizem. Rok za obveščanje o rezultatih javnega razpisa je 60 dni od zadnjega datuma odpiranja vlog. 2. Navodilo za izdelavo vloge na javni razpis 2.1. Namen javnega razpisa Namen javnega razpisa je: – spodbujanje začetnih investicij, – ustvarjanje in/ali ohranjanje novih delovnih mest na področju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel. 2.2. Cilj javnega razpisa Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih naložba bo imela ugodne učinke na: – novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj ohranjanje delovnih mest, – tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma. 2.3. Upravičeni prijavitelji in upravičeni projekti 2.3.1. Upravičeni prijavitelji Na razpis se lahko prijavijo podjetja, ki izpolnjujejo vse v nadaljevanju navedene pogoje: – so ob oddaji vloge na ta javni razpis registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – ZGD-1-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12 in 57/12), – na dan oddaje vloge, ob oddaji vloge, poslujejo in imajo registriran sedež in/ali podružnico, v kateri poteka poslovanje na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel in niso – podjetje – prijavitelj ali katero koli od povezanih podjetij – prejemniki sredstev po prvem, drugem ali tretjem javnem razpisu programa Pokolpje 2016 (izjeme so opredeljene v drugem odstavku tega poglavja). Za prejemnike štejejo podjetja, katerim je bilo s sklepom o sofinanciranju projekta odobreno sofinanciranje projekta, s katerim so kandidirali na določenem javnem razpisu, ne glede na to, če so pogodbo podpisali ali ne. Prejemniki sredstev so tudi vsa, s prejemnikom povezana podjetja (povezana v smislu poglavja 2.3.3.) – bodo poslovala na sedežu enote in/ali v podružnici ter izvajala projekt začetne investicije na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel vsaj do zaključka vseh obveznosti, ki izhajajo iz tega javnega razpisa oziroma iz sklenjene pogodbe, kolikor bodo uvrščena med prejemnike sredstev, – so ob prijavi registrirana za dejavnost, ki jo opravljajo in za dejavnost, ki bo predmet projekta začetne investicije, – bodo v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) vsaj ohranila obstoječa delovna mesta oziroma število zaposlenih (glede na število zaposlenih na dan oddaje vloge), – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije, – ne pridobivajo državne pomoči za podjetja v težavah (Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah, Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2 in 51/11), – niso insolventna glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 in 26/11), – nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti do Republike Slovenije, – katerih dejavnosti niso izločene iz shem državnih pomoči v Evropski uniji. Ne glede na določila druge alineje prvega odstavka tega poglavja lahko podjetja, ki so prejemniki sredstev v smislu druge alineje predhodnega odstavka, kandidirajo pod naslednjimi pogoji: – da so investicijo, ki je bila sofinancirana z nepovratnimi sredstvi, v celoti izvedli v skladu z vlogo (nabavili v vlogi predvidene stroje/opremo (vse)) in – so že ustvarili predvidena delovna mesta, zaposlili vse delavce in je iz dokazil (pogodb) razvidno, da so bila delovna mesta ves čas – od ustvarjene zaposlitve zasedena in da so pogodbe o delu sklenjene za nedoločen čas oziroma vsaj za čas trajanja projekta (tri oziroma pet let po zaključku investicije) ali – če so po prejetju sklepa o sofinanciranju, pred začetkom izvajanja projekta (podpisom pogodbe) odstopili od (podpisa) pogodbe. Ne glede na določila prvega odstavka na tem javnem razpisu lahko kandidirajo tudi tuja podjetja, vendar je prejemnik sredstev lahko le podjetje registrirano v Republiki Sloveniji (podružnica tujega podjetja, ki je registrirana v Sloveniji). 2.3.2. Neupravičeni prijavitelji Ne glede na pogoje iz poglavja 2.3.1. do nepovratnih sredstev v nobenem primeru niso upravičena podjetja, ki: – poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000, str. 22), – poslujejo ali imajo registrirano dejavnost na področju premogovništva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1407/2002 z dne 23. julija 2002 o državni pomoči za premogovništvo (UL L št. 205, z dne 2. 8. 2002, str. 1), – izpolnjujejo merila za podjetja v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C št. 244, z dne 1. 10. 2004, str. 0002). Mala in srednja podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, – delujejo na področju pridelave kmetijskih pridelkov naštetih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, ter proizvode, ki ustrezajo kodam 4502, 4503 in 4504 za plutaste izdelke; – delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov kadar je: – znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg, – pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce, – delujejo na področju jeklarstva in železarstva in se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 43. točki 2. člena Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 14. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), – delujejo na področju industrije sintetičnih vlaken in se ukvarjajo s proizvodnjo izdelkov, naštetih v 44. točki 2. člena Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 14. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), – kadar je pomoč pogojena s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga, – za aktivnosti povezane z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo, – so več kakor v 10% javni lasti ter: – samostojni podjetniki, ki opravljalo le dopolnilno dejavnost (tudi fizične osebe, ki opravljajo dopolnilno dejavnost), – podjetja, katerih lastnik (ne glede na % lastništva) oziroma zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, vključno s sorodniki v ravni črti do kateregakoli kolena ali v stranski črti do tretjega kolena, pripravljal oziroma sodeloval pri pripravi ali spremembi Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016, – podjetja, katerih lastnik, ki ima na dan objave javnega razpisa lastniški delež 10% ali več, ali odgovorna oseba je ali je bila v zadnjih osmih letih (od 1. 1. 2007 dalje) lastnica (delež 10% ali več) ali odgovorna oseba podjetja, ki je šlo v stečaj, prisilno poravnavo oziroma je prenehalo poslovati in ni poravnalo vseh obveznosti do države, poslovnih partnerjev in delavcev; – podjetja, katerih lastnik, ki ima na dan objave javnega razpisa lastniški delež 10% ali več, ali odgovorna oseba je ali je bila v zadnjih,osmih letih (od 1. 1. 2007 dalje) lastnica (delež 10% ali več) ali odgovorna oseba podjetja, ki je prejelo javna ali evropska sredstva in ni izpolnilo vseh obveznosti po pogodbi, na osnovi katere so bila javna ali evropska sredstva dodeljena; – podjetja, katerih lastnik, ki ima na dan objave javnega razpisa lastniški delež 25% ali več (ali ga je imel v času od 1. 6. 2014 do datuma objave javnega razpisa) ali odgovorna oseba podjetja, je vključena ali je bila v zadnjih osmih letih (od 1. 1. 2007 dalje) vključena v posle pranja denarja ali financiranja terorizma v smislu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT), Uradni list RS, št. 60/07, 19/10, 77/11 in 19/14; – so prejemniki sredstev vendar investicije, ki je predmet sofinanciranja z nepovratnimi sredstvi, še niso zaključila in/ali še niso zaposlila vseh delavcev (jih nameravajo zaposliti v naslednjih letih, v skladu s pogodbo), delovna mesta, ki so bila ustvarjena, niso bila ves čas zasedena oziroma iz pogodb ni razvidno, da bodo zasedena vsaj še tri oziroma pet let po zaključku projekta, ali pa se investicija ne izvaja v skladu z vlogo. 2.3.3. Upravičenost prijaviteljev in povezanost podjetij Prijavitelj lahko kandidira na razpis z eno vlogo na en sklop, z enim projektom. Med povezanimi podjetji lahko kandidira na razpis le eno podjetje, v nasprotnem primeru bodo vloge vseh prijaviteljev – med seboj povezanih podjetij zavrnjene. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb ali njihovih sorodnikov do vključno drugega kolena. Podjetje je samostojno, če je: – manj kot 25-odstotni delež v lasti drugega podjetja; – 25-odstotni ali večji delež v lasti drugega podjetja, vendar skupina zaposluje na konsolidirani osnovi manj kot 250 oseb – 25-odstotni ali večji delež podjetja v lasti javnega organa, ki je lokalna skupnost z letnim proračunom, ki je manjši od 10 milijonov EUR in z manj kot 5000 prebivalci; – 25-odstotni ali večji delež podjetja v lasti podjetij ali institucij, ki so podrobno opredeljene v izjemah iz drugega odstavka člena 3 Priporočila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003[4]. Finančni holdingi industrijskih skupin in lizinške družbe, povezane s specifičnim proizvajalcem, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem razpisu. 2.3.4. Upravičeni projekti Projekt je ekonomsko nedeljiva celota aktivnosti, ki izpolnjujejo natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljene cilje, na podlagi katerih je mogoče presojati, ali projekt izpolnjuje vnaprej določena merila. Projekt ima vnaprej določeno trajanje, ki je omejeno z datumom (ne samo mesec in leto) začetka in konca. Prvi možni datum, določen za začetek projekta, je datum oddaje vloge na MGRT. Projekt, ki ga prijavitelj prijavi v vlogi, je potrebno v celotni izvesti tako, kot je bilo predvideno v vlogi. Projekt je upravičen, če (izpolnjeni morajo biti vsi pogoji, našteti v alinejah): – gre za začetno naložbo – kot je definirana v drugem odstavku poglavja 1.3. Podatki o javnem razpisu; – pri pomoči, odobreni za diverzifikacijo proizvodnje poslovne enote na proizvode in storitve, ki jih ta poslovna enota prej ni proizvajala, iz tretje alineje točke a) prvega odstavka 10. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 z dne 22. 12. 2014), morajo upravičeni stroški za najmanj 200 odstotkov presegati knjigovodsko vrednost sredstev, ki se ponovno uporabijo. Upošteva se knjigovodska vrednost sredstev v poslovnem letu pred začetkom del; – pri pomoči, odobreni za bistveno spremembo proizvodnega procesa v obstoječi poslovni enoti iz četrte alineje točke a) prvega odstavka 10. člena Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter načinu uveljavljanja regionalne spodbude za zaposlovanje ter davčnih olajšav za zaposlovanje in investiranje (Uradni list RS, št. 93/14 z dne 22. 12. 2014), morajo upravičeni stroški presegati znesek amortizacije sredstev, povezanih s proizvodnim procesom, ki naj bi se posodobil, v zadnjih treh poslovnih letih; – v naslednjih treh letih (če gre za malo ali srednje veliko podjetje) oziroma petih letih (če gre za veliko podjetje) zagotavlja vsaj ohranitev (če ne povečanja) obstoječih delovnih mest oziroma število zaposlenih (šteto od dneva oddaje vloge oziroma povprečja zadnjega obračunskega obdobja, če je to število večje); – je v celoti pripravljen za izvedbo in ima, skupaj s predvidenimi nepovratnimi sredstvi, zagotovljena sredstva za kritje finančne konstrukcije za izvedbo projekta in zagotovljena sredstva za financiranje, dokler ne bodo nakazana nepovratna sredstva; – se bo izvajal v Republiki Sloveniji, na območju občin (ene ali več navedenih): Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel – ima prijavitelji že pridobljena vsa ustrezna dovoljenja in soglasja (izjema pri 2.7.3. – uporabno dovoljenje); – bo voden tako, da bo ob zaključku projekta prijavitelj lahko poročal o primerjavi dejanskega stanja projekta začetne investicije s cilji, predstavljenimi v Razpisnem obrazcu št. 3 »Dispozicija projekta« točka 8) in pojasnil morebitna odstopanja v primeru le teh; – aktivnosti še niso bile začete pred oddajo vloge na ta javni razpis in jih je mogoče izvesti v okviru rokov, ki jih predpisuje ta javni razpis; – se bo izvajal v skladu z veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Neupravičeni projekti Ne glede na pogoje iz drugega odstavka poglavja 2.3.4. do nepovratnih sredstev v nobenem primeru niso upravičeni projekti: – ki morajo za začetek dejavnosti pridobiti igralniško koncesijo, – projekti, ki imajo negativne vplive na varstvo okolja in ukrepi za omilitev le-teh niso predvideni, – s področja gostinske dejavnosti (obnova ali gradnja gostinskih obratov), razen, če so prijavljeni v okviru sklopa A-turizem, – ki so že prejeli državno pomoč za stroške, za katerih sofinanciranje kandidira prijavitelj na tem razpisu, z dodeljeno pomočjo pa bi presegli najvišjo dovoljeno stopnjo sofinanciranja, določeno v Uredbi o dodeljevanju državnih pomoči, – za katere so se aktivnosti začele že pred oddajo vloge. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek dejavnosti v zvezi s projektom. Začetek del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Pri pridobitvi sredstev poslovne enote pomeni začetek del trenutek, ko se pridobi predujem ali kupnina za pridobljena sredstva; – za dejavnost trgovine, – za dejavnost gostinstvo – razen, če bodo s projektom začetne investicije ustvarjena prenočišča za goste ali če gre za obrat, v katerem so prenočišča že na voljo in gre za adaptacijo prenočitvenih zmogljivosti ali dodatno ponudbo v tem obratu. 2.4. Višina državne pomoči Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 1.500.000,00 EUR za leto 2015. Sredstva so okvirno razdeljena na sledeč način: za sklop A: v letu 2015, okvirno 500.000,00 EUR, za sklop A (turizem): v letu 2015, okvirno 1.000.000,00 EUR. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči (poglavje 2.5.) najmanj 50.001 in največ 500.000 evrov za sklopa A in A turizem. Strokovna komisija lahko spremeni razpisano višino sredstev posameznih sklopov, ali pa prerazporedi sredstva z enega sklopa na drugega, kolikor se po ocenjevanju vlog ugotovi, da bi sicer sredstva ostala neporabljena. 2.5. Pravila državnih pomoči Pomoč po tem razpisu se dodeljuje na osnovi Regionalne sheme državnih pomoči (št. priglasitve: BE02-2399245-2014) in sprememb le-te. Upravičeni prijavitelji so do sredstev državnih pomoči upravičeni samo, če je vloga oddana pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti v zvezi s projektom. Začetek del pomeni bodisi začetek gradbenih del v okviru investicije bodisi prvo pravno zavezujočo zavezo za naročilo opreme ali vsako drugo zavezo, zaradi katere investicije ni več mogoče preklicati, če do nje pride pred začetkom gradbenih del, razen pripravljalnih del, kakor so nakup zemljišča, pridobivanje dovoljenj in opravljanje predhodnih študij izvedljivosti. Pri pridobitvi sredstev poslovne enote pomeni začetek del trenutek, ko se pridobi predujem ali kupnina za pridobljena sredstva. Višina sofinanciranja v nobenem primeru ne sme preseči: 45% vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja, 35% vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in 25% vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja, Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 6. 2014), (spletna stran: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:187:FULL&from=SL) Na osnovi vsakega pravilno izstavljenega in s strani MGRT potrjenega zahtevka za izplačilo bodo izplačana nepovratna sredstva: – največ v višini odstotka vrednosti pravilno izkazanih upravičenih stroškov, ki bo določen s pogodbo, na osnovi navedb v vlogi in hkrati – največ do pogodbeno določenega zneska za posamezno leto. Kadar je podjetje prejelo pomoč v obliki tveganega kapitala, v treh letih pred objavo razpisa, lahko znaša najvišja dovoljena stopnja intenzivnosti pomoči do 24 odstotkov upravičenih stroškov naložb za velika podjetja. Za srednja podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 8 odstotnih točk in za mala podjetja 16 odstotnih točk, razen za podjetja, ki poslujejo v sektorju transporta. V primeru, ko bi razlika med najvišjo dovoljeno stopnjo intenzivnosti pomoči, presegla skupni znesek vloženega tveganega kapitala, se največja dovoljena višina pomoči, dodeljene po tem javnem razpisu, zmanjša samo za znesek vloženega tveganega kapitala Primer: V veliko podjetje je sklad, lansko leto, vložil 100.000 evrov v obliki tveganega kapitala. Podjetje kandidira po tem razpisu za nakup stroja, ki stane 600.000 evrov. Po Uredbi o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči je podjetje upravičeno do 180.000 evrov (30%) vendar pa, ker je prejelo državno pomoč v obliki tveganega kapitala, je podjetje potencialno upravičeno samo še do 144.000 evrov (24%), kar pomeni zmanjšanje pomoči za 36.000 evrov. Ker pa je zmanjšanje pomoči (36.000 evrov) manjše od višine vloženega tveganega kapitala (100.000 evrov) je tako podjetje upravičeno do 144.000 evrov pomoči po tem razpisu. 2.6. Obdobje upravičenosti in obdobje za porabo sredstev 2.6.1. Obdobje upravičenosti stroškov Upravičeni stroški so tisti stroški v nakup osnovnih sredstev: – ki so opredeljeni v poglavju 2.7. in – so nastali in so bili plačani v času od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do dneva, ko je bil izdan zahtevek za izplačilo (najkasneje 23. 10. 2015). Strošek je upravičen, če je bilo osnovno sredstvo kupljeno, plačano in dobavljeno in je usposobljeno za delovanje v obdobju upravičenosti stroškov. 2.6.2. Obdobje za porabo sredstev Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva iz točke 2. 4. Višina državne pomoči, je proračunsko leto 2015. MGRT bo sofinanciralo le upravičene stroške nastale od oddaje vloge na razpis do najkasneje vključno 23. 10. 2015. 2.7. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, povezani s stroški začetne naložbe. Pri presojanju upravičenosti stroškov je potrebno spoštovati tudi določila poglavja 2.8. Neupravičeni stroški! Opredmetena osnovna sredstva so osnovna sredstva, kot so zemljišča, stavbe ter obrati, stroji in oprema. Opredmetena osnovna sredstva, katerih posamična nabavna vrednost po dobaviteljevem predračunu in/ali računu ne presega 500 evrov z vključenim DDV, so lahko upravičen strošek po tem razpisu le, če ne bodo izkazana skupinsko kot drobni inventar, temveč vodena tako, kot vsa ostala osnovna sredstva (posamično, se amortizirajo, so zavedena v knjigi osnovnih sredstev, opremljena so s številko osnovnega sredstva …). Neopredmetena osnovna sredstva so sredstva, pridobljena s prenosom tehnologije, kot so patentne pravice, licence, znanje ali nepatentirano tehnično znanje. Svetovanje, šolanje, usposabljanje, postavitev spletne strani ipd. ne predstavljajo neopredmetenih osnovnih sredstev. Predmet sofinanciranja projekta po tem javnem razpisu so le upravičeni stroški. Odstotek sofinanciranja se nanaša na vrednost upravičenih stroškov in ne na celotno vrednost projekta. Vsebinsko gledano so upravičeni stroški po tem javnem razpisu naslednji: – stroški gradbenih in obrtniških del – stroški nakupa objektov, – stroški nakupa strojev in opreme, – stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja. Stroški prijavitelja, ki so nastali po oddaji vloge, ne bodo povrnjeni če: – ne bo odobreno sofinanciranje projekta, – se razpis razveljavi. Upravičeni stroški in dodatni pogoji glede upravičenih stroškov so skladni s 14. členom Uredbe Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe pri državni regionalni pomoči za naložbe. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov začetnih investicij je lahko, ob upoštevanju pravil državnih pomoči – glej poglavje 2.5.: najmanj 50.001 in največ 500.000 evrov za sklopa A in A turizem. Podrobnosti glede upravičenih stroškov so v razpisni dokumentaciji. 2.8. Neupravičeni stroški Stroški, ki v poglavju 2.7. niso navedeni kot upravičeni, so neupravičeni. V izogib morebitnim nejasnostim so nekateri neupravičeni stroški v nadaljevanju še posebej navedeni, in sicer: – stroški davka na dodano vrednost ter drugih davkov in dajatev, – stroški strokovnega gradbenega nadzora, izdelave varnostnega načrta, koordinacije del na gradbišču, – stroški usposabljanja, šolanja, izobraževanja delavcev za delo na novih strojih, – stroški montaže in prevoza, kadar niso vključeni v ceno stroja / opreme (če storitev montaže ali prevoza opravijo in zaračuna drugo podjetja, ne prodajalec stroja / opreme), – stroški opreme/naprav/strojev, ki niso neposredno povezani z izvajanjem proizvodnje ali storitev (npr. stroški klima naprav, nakup grelnih teles so upravičeni pri prenovi oziroma gradnji sob za sklop turizem, sicer pa le, če gre za gradnjo objekta ali celovito obnovo stavbe – gradbeno dovoljenje!), – oprema kot so kozarci, krožniki, jedilni in pribor, pribor za kuhanje (kuhalnice …), prti, brisače, posteljnina, posoda; koši za smeti, predpražniki … – stroški, katerih povračilo je bilo za isti namen že pridobljeno iz drugih javnih virov (s čimer bi skupna državna pomoč presegla dovoljeni delež investicije), – stroški predelave in trženja kmetijskih pridelkov ter proizvodov, katerim je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine kmetijskih proizvodov, ki so ali kupljeni od pridelovalcev ali jih je na trg dalo podjetje, ki trži ali predeluje kmetijske pridelke in proizvode, – stroški predelave in trženja kmetijskih pridelkov ter proizvodov, kadar je dodelitev pomoči pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na pridelovalce, – stroški aktivnosti povezanih, z izvozom, ko je pomoč neposredno vezana na izvožene količine, na vzpostavitev in delovanje distribucijskega omrežja ali na druge tekoče izdatke, povezane z izvozno aktivnostjo, – stroški nakupa transportnih sredstev (premično premoženje) v podjetjih, ki poslujejo v sektorju transporta, – stroški nabave vozil, – stroški nabave osebnih računalnikov in računalniške opreme, – stroški priprave razpisne dokumentacije, prijave na javni razpis oziroma investicijske dokumentacije za prijavo vloge na ta razpis, – samostojni nakup zemljišč (če ni predviden tudi nakup objekta ali obnova oziroma zemljišče ne spada k objektu in ni neposredno povezano z izvajanjem projekta začetne investicije), – stanovanjska gradnja, – refinanciranje oziroma nadomeščanje starih posojil in zakupa (leasinga), – franšizna pogodba oziroma plačilo obveznosti, ki izhajajo iz franšizne pogodbe, – stroški nadomestnih naložb, – ostali stroški, ki niso navedeni kot upravičeni stroški v poglavju 2.7. 2.9. Ostali pogoji Nova gospodarska dejavnost pomeni vzpostavitev nove poslovne enote ali diverzifikacija dejavnosti poslovne enote pod pogojem, da nova dejavnost ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/70 in 17/08; v nadaljevanju: Uredba SKD) kakor dejavnost, ki se je prej izvajala v podjetju v zadevni regiji, ali pridobitev sredstev poslovne enote, ki je prenehala delovati ali bi prenehala delovati, če ne bi bila kupljena, in ki jih kupi investitor, ki ni povezan s prodajalcem, pod pogojem, da nova dejavnost, ki naj bi se izvajala s pridobljenimi sredstvi, ne spada v isti razred po štirimestni številčni oznaki po Uredbi SKD kakor dejavnost, ki se je v poslovni enoti v zadevni regiji izvajala pred pridobitvijo sredstev. Predmet investicijskega projekta mora ostati na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel in v lasti upravičenca – vsaj tri leta po končani investiciji, če je upravičenec malo ali srednje veliko podjetje oziroma – vsaj pet let po končani investiciji, če je upravičenec veliko podjetje. Novo odprto delovno mesto povezano z investicijo mora ostati in biti zasedeno na zadevnem območju, v kraju in v okviru projekta izvajanja investicije – vsaj tri leta šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, če je upravičenec malo ali srednje veliko podjetje oziroma – vsaj pet let šteto od datuma, ko je bilo delovno mesto prvič zasedeno, če je upravičenec veliko podjetje. Nova delovna mesta (merili A1 in D1) se upoštevajo, če so ustvarjena v obdobju od oddaje vloge do treh let po zaključku investicije (v skladu s prijavo na razpis). Pogodba o zaposlitvi mora biti sklenjena: a) za nedoločen čas ali b) za določen čas, vendar najmanj za določeno obdobje po zaključku investicije (torej vsaj 3 oziroma 5 let po zasedbi delovnega mesta ali 3 do 5 let po zaključku projekta, če je to obdobje daljše). V pogodbi o zaposlitvi mora biti poleg obveznih sestavin navedeno, za katero delovno mesto se sklepa (delovno mesto mora biti identično navedbi delovnega mesta v razpisnem obrazcu 3a – zaposlitve, naveden mora biti kraj opravljanja dela, ki mora biti kraj izvajanja projekta začetne investicije, vsebovati mora tudi navedbo, da se pogodba sklepa na osnovi pogodbe o dodelitvi sredstev (naziv in številka pogodbe, ki bo sklenjena med upravičencem in MGRT). Neopredmetena sredstva, ki so upravičena za izračun stroškov naložb (štejejo za upravičene stroške), morajo ostati povezana z zadevnim območjem, ki prejema pomoč, in se ne smejo prenesti v druge regije. V ta namen morajo neopredmetena sredstva izpolnjevati naslednje pogoje: c) uporabljati se morajo izključno v poslovni enoti, ki prejema pomoč; d) biti morajo taka, da se lahko amortizirajo; e) kupljena morajo biti po tržnih pogojih od tretjih oseb, ki ne smejo biti povezane s prejemnikom. Tudi neopredmetena sredstva je treba vključiti v osnovna sredstva podjetja, ki prejme pomoč, in morajo s projektom, za katerega je odobrena pomoč, ostati povezana (ni jih dovoljeno odsvojiti najmanj pet let oziroma tri leta za mala in srednja podjetja). Materialne in nematerialne investicije, ki so predmet sofinanciranja (osnovna sredstva), se morajo uporabljati izključno v podjetju, ki je prejemnik državne pomoči, in – vključiti v podjetje ter obravnavati kot osnovna sredstva, ki se amortizirajo, – kupiti od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana s prejemnikom; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ki je ustanovitelj s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo, – osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred iztekom roka s pogojem, da prejemnik nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Prejemnik mora o tem predhodno pridobiti soglasje MGRT. V okviru lastnih virov mora imeti prejemnik državne pomoči zagotovljena lastna finančna sredstva (ne kredit), ki ne smejo vsebovati javnih sredstev, za sofinanciranje projekta v višini najmanj 25% upravičenih stroškov. Prijavitelj mora imeti na dan oddaje vloge ustrezno registracijo dejavnosti (za dejavnost investicije) in vsa ustrezna dovoljenja in soglasja lastnikov za izvedbo investicije ter dejavnosti, ki je predmet investicije. Odvisno od narave del je potrebno po zaključku investicije pridobiti uporabno dovoljenje, kar bo MGRT preverjalo pri izvajanju rednih pregledov. Uporabno dovoljenje za izvajanje dejavnosti, ki mora glasiti na prijavitelja oziroma prejemnika sredstev, se priloži – ob zahtevku za izplačilo ali – najkasneje ob začetku obratovanja ali – najkasneje (zadnji rok) v roku 6 mesecev od izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. Celotna investicija mora biti vodena upoštevaje veljavno zakonodajo oziroma predpise. Neto povečanje pomeni neto povečanje števila zaposlenih v zadevni poslovni enoti v primerjavi s povprečjem v določenem obdobju; vsako delovno mesto, izgubljeno v navedenem obdobju, je zato treba odšteti; razen tega je število oseb, zaposlenih s polnim delovnim časom, skrajšanim delovnim časom in s sezonsko pogodbo, treba obravnavati glede na njihove deleže delovnih enot na leto. V primeru, da se investicija izvaja na nepremičnini, ki je v lasti tretje osebe, mora imeti prijavitelj za opravljanje dejavnosti v njej dolgoročno najemno pogodbo (z veljavnostjo najmanj 5 let po zaključku investicije za velika podjetja, oziroma najmanj 3 leta za majhna in srednja podjetja) in soglasje lastnika nepremičnine k izvedbi investicije. V primeru, da med izvajanjem projekta pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag določen za sofinanciranje vlog, lahko MGRT odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev realne vrednosti dodeljenih nepovratnih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 2.9.1. Posebni pogoji za srednja in velika podjetja glede zaposlitev Podjetja, ki se uvrščajo, skladno s Prilogo I Uredbe komisije (EU) št. 651/2014 z dne 14. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (UL L št. 187/2014 z dne 26. 7. 2014), med velika ali srednje velika podjetja, morajo zaposliti vsaj enega oziroma ustvariti iz zasesti vsaj eno delovno mesto, drugače niso upravičena do sredstev po tem razpisu. 2.9.2. Posebni pogoji za investicije v turizem Prijavitelji, ki vlagajo vlogo za projekt v okviru sklopa A-turizem, za investicijo v nastanitvene kapacitete (turizem) morajo, poleg že navedenih izpolnjevati še naslednje pogoje: Urediti (na novo oziroma obnoviti) morajo nastanitvene kapacitete z vsaj dvema novima ali obstoječima ležiščema. Nova ležišča morajo biti kategorizirana z vsaj 2 zvezdicama oziroma jabolki, skladno s Pravilnikom o kategorizaciji nastanitvenih obratov (Uradni list RS, št. 62/08, 80/08, 115/08 in 72/09). Ne glede na drugi odstavek tega poglavja so v okviru sklopa A-turizem upravičeni tudi projekti tistih prijaviteljev, ki z ležišči že razpolagajo, projekt začetne investicije v takem primeru predstavlja: – uvedba nove ponudbe – v istem ali neposredno ob objektu kjer so ležišča ali – obnovitev dela objekta, če je obnova neposredno povezana z nočitvenimi zmogljivostmi (npr. obnova restavracije, širitev kuhinje) – v istem ali neposredno ob objektu, kjer so ležišča. Prejemnik sredstev bo moral nastanitveni obrat, za katerega bo v okviru tega razpisa pridobil sredstva, v skladu s predpisi s področja gostinske dejavnosti (veljavni Zakon o gostinstvu, pravilniki) registrirati pri pristojnemu organu v 30 dneh po zaključku investicije oziroma najkasneje do 30. 1. 2016. Prejemnik sredstev bo moral nastanitvene kapacitete oddajati turistom najmanj 5 let po zaključku investicije. Če je dejavnost investicije turizem (prijavitelj se ukvarja s turizmom – tudi če vloga ni prijavljena v okviru sklopa A-turizem), je potrebno vlogi priložiti mnenje občine oziroma pooblaščene organizacije za turizem o preteklem poslovanju (potrdilo o plačanih zapadlih obveznosti iz naslova plačane turistične takse za leti 2013 in 2014). 2.10. Izvajanje in zaključek investicije, poročanje 2.10.1. Obdobje izvajanja investicije Začetek investicije, s katero prijavitelj kandidira na tem javnem razpisu ne sme biti pred oddajo vloge na ta razpis, investicija mora biti zaključena v skladu s prijavo na javni razpis, vendar ne kasneje kot 23. 10. 2015. Podrobnejše navedbe v razpisni dokumentaciji. 2.10.2. Poročanje o investiciji Poročila so namenjena spremljanju izvajanja in vrednotenju investicije ter uresničevanja ciljev investicije. Podrobnejše zahteve o poročanju so navedene v razpisni dokumentaciji. 2.11. Izplačila Osnova za izplačilo sredstev je s strani MGRT potrjen zahtevek za izplačilo ki ga na predpisanem obrazcu izstavi prejemnik sredstev, oblika in vsebina je predpisana z razpisno dokumentacijo. V skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU; Uradni list RS, št. 59/10 in 111/13), proračunski uporabniki prejemajo in pošiljajo račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki, zato bodo morali tudi prejemniki izstaviti zahtevke izključno v elektronski obliki. Podrobnosti bodo opredeljene v pogodbi. 2.11.1. Rok za izstavitev in število zahtevkov za izplačilo Zadnji rok za izstavitev zahtevkov za izplačilo v letu 2015 je 23. 10. 2015. Obvezna oblika zahtevka za izplačilo je opredeljena v Razpisni dokumentaciji kot Obrazec za zahtevek za izplačilo št. 1., ki se razlikuje za samostojne podjetnike in za gospodarske družbe. Prejemnik lahko izda največ 5 zahtevkov za izplačilo v posameznem proračunskem letu. 2.11.2. Priloge k zahtevku za izplačilo Informacije o prilogah so navedene v razpisni dokumentaciji. 2.12. Način prijave in razpisni roki Rok za prispetje vloge (obrazci in zahtevane priloge) na naslov Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, je za sklopa A in A-turizem: torek, 17. marec 2015, do 12. ure. Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodili, in sicer v zaprti ovojnici z navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj –vloga – 4 JR Pokolpje 4300-80/2013«, z oznako sklopa, na katerega se prijavitelj prijavlja (A, A-turizem,) in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja. Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji. 2.13. Popolna vloga Vloga bo popolna, če bo prijavitelj, v pravilno označeni in zaprti ovojnici predložil izpolnjene, med seboj vsebinsko in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane dokumente – vse razpisne obrazce. Podrobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji. 2.14. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo sestavljajo: 1. Povabilo k oddaji vloge 2. Navodilo za izdelavo vloge na javni razpis 3. Priloge: 3.1. Razpisni obrazec št. 1: Podatki o prijavitelju in projektu 3.2. Razpisni obrazec št. 1a: Podatki o lastnikih 3.3. Razpisni obrazec št. 1b: Podatki o lastniških povezavah 3.4. Razpisni obrazec št. 2: Izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji 3.5. Razpisni obrazec št. 3: Dispozicija projekta 3.6. Razpisni obrazec št. 3a: Zaposlitve (dodatek je razpisni obrazec 3d) 3.7. Razpisni obrazec št. 3b: Viri financiranja investicije 3.8. Razpisni obrazec št. 3c: Stroškovnik in 3e Izbor 3.9. Razpisni obrazec št. 3d: Dodatek obrazca 3a 3.10. Razpisni obrazec št. 4: Vzorec pogodbe 3.11. Razpisni obrazec št. 5: Izjava družbenikov / lastnikov 3.12. Razpisni obrazec št. 6: Izjava glede strojev/opreme 3.13a. Zahtevek za izplačilo (Obrazec za zahtevek za izplačilo št. 1 – za gospodarske družbe) 3.13b. Zahtevek za izplačilo (Obrazec za zahtevek za izplačilo št. 1 – za samostojne podjetnike) 3.14. Stroškovnik za izstavljen zahtevek za izplačilo (Priloga zahtevku za izplačilo št. 2) 3.15. Obvezna vsebina poročil – izbirno vmesnega ali zaključnega (Priloga zahtevku za izplačilo št. 3) 3.16. Poročilo o delovnih mestih in osnovnih sredstvih (za poročanje po zaključku investicije) 3.17. Oprema ovojnice – vzorec 3.18. Seznam prilog – neobvezna priloga vlogi 3.19. Seznam upravičencev, ki so jim bila dodeljena sredstva po objavljenih razpisih v okviru programa Pokolpje 2016 in so podpisali pogodbo (tudi če so kasneje odstopili): Javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel (Uradni list RS, št. 37/11). Drugi javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v 2012 ((Uradni list RS, št. 10/12). Tretji javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel v letih 2013 in 2014 ((Uradni list RS, št. 87/12). 3.20. Menična izjava – vzorec za gospodarske družbe 3.21. Menična izjava – vzorec za lastnike gospodarskih družb 3.22. Menična izjava – vzorec za samostojne podjetnike 3.23. Zaključno poročilo o delu na projektu – ZAK POR Projekt Razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku lahko prijavitelji prevzamejo brez plačila na spletni strani MGRT http://www.mgrt.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/, Odgovori na pogosta vprašanja bodo objavljeni na spletni strani MGRT. Sprejemljiva so le vprašanja v pisni obliki na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako »št. 4300-80/2013«, najkasneje do četrtka, 12. marca, do 10. ure. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani, www.mgrt.gov.si, praviloma najkasneje v dveh dneh po prejemu vprašanja. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni v petek, 13. marca 2015 do 15. ure. Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije. 2.15. Odpiranje vlog Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo v poslovnih prostorih MGRT v Ljubljani, in sicer: v sredo, četrtek in petek; 18.,19. in 20., marca za sklop A in A-turizem. Vse pravočasno prispele pravilno označene vloge bo odprla in pregledala, popolne pa tudi ocenila strokovna komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za regionalni razvoj. 2.16. Zaupna narava dokumentacije Vsi podatki iz vlog, na četrti javni razpis za spodbujanje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na območju občin Osilnica, Semič, Metlika, Kočevje, Črnomelj, Loški Potok in Kostel za leto 2015, so javni, razen tisti, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. 2.17. Dopolnitev vlog Strokovna komisija bo v roku osmih dni od odpiranja vlog pisno pozvala prijavitelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni po vročitvi poziva, izjemoma pa tri dni, če gre samo za formalno dopolnitev vloge. 2.18. Zavrnitev in zavrženje vlog Podrobnosti glede zavrnitev in zavrženja vlog so opredeljene v razpisni dokumentaciji. 2.19. Ocenjevanje vlog Popolne vloge bo na osnovi meril ocenila strokovna komisija. Vsak posamezen (sklop A, sklop A-turizem) se ocenjuje ločeno. Na podlagi ocenjevanja bo strokovna komisija pripravila seznam ter v okviru posameznega sklopa razvrstila vloge padajoče glede na število doseženih točk (od največ do najmanj točk), na osnovi seznama se bodo razpisana sredstva odobrila najprej vlogam, ki bodo dosegle večje število točk, do porabe sredstev v skladu s predvideno dinamiko sofinanciranja posameznih projektov. V primeru, da dosežeta dve vlogi (ali več vlog) enako število točk, se vloge razvrstijo še po dodatnih merilih, določenih v točkah 2.19.2. in 2.19.4. Če se ugotovi, da za posamezen sklop ni dovolj popolnih vlog, z minimalnim zahtevanim številom točk in bi zato sredstva na določenem sklopu ostala neporabljena, se lahko sredstva za isto proračunsko leto prerazporedijo na drugi sklop. 2.19.1. Merila za sklop A Predmet sofinanciranja so lahko vloge, ki bodo dosegle najmanj 40 točk. Tabela 1: Merila za sklop A Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnosti glede ocenjevanja po posameznem merilu so navedene v razpisni dokumentaciji. 2.19.2. Dodatna merila za sklop A Kolikor imata dve ali več vlog enako število točk, se jih razvrsti po dodatnih merilih, ki so opredeljena v Razpisni dokumentaciji. 2.19.3. Merila za sklopa A-turizem Predmet sofinanciranja so lahko vloge, ki bodo skupaj dosegle najmanj 40 točk. Tabela 11: Merila za sklop A-turizem Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Podrobnosti glede ocenjevanja po posameznem merilu so navedene v razpisni dokumentaciji. 2.19.4. Dodatna merila za sklop A-turizem Kolikor imata dve ali več vlog enako število točk, se jih razvrsti po dodatnih merilih, ki so opredeljena v Razpisni dokumentaciji. 2.20. Obveščanje o rezultatih javnega razpisa in izdaja sklepov V roku 60 dni od zadnjega datuma odpiranja vlog, na podlagi predloga strokovne komisije predstojnik sprejme odločitev o prejemnikih sredstev, vsem prijaviteljem se vročijo sklepi. Na spletni strani MGRT se objavi: – seznam vseh prijaviteljev na javni razpis z navedbo naslova, celotne vrednosti začetne investicije, višino zaprošenih sredstev, odgovorno osebo, lastniki podjetja; – po odpremi sklepov prijaviteljem: seznam prejemnikov sredstev (naslov, naziv začetne investicije, vrednost projekta z DDV, odobreno vrednost sofinanciranja, predvideno število novih zaposlitev in predvideno število novih ležišč). 2.21. Varovanje poslovnih skrivnosti Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Prijavitelji morajo podatke v vlogi, ki jih štejejo za poslovno skrivnost tako tudi označiti. Oznaka poslovna skrivnost se ne more nanašati na celo vlogo, niti ne na podatke, ki so v skladu s postavljenimi merili predmet ocenjevanja. 2.22. Upravni spor Zoper sklep ministrstva o vlogi, je dopusten upravni spor. Tožba se vloži pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana oziroma pri krajevno pristojnem zunanjem oddelku, v roku 30 dni od dneva vročitve sklepa, in sicer neposredno pisno na sodišču ali pa se mu pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto. Tožba se vloži v tolikih izvodih, kolikor je strank v postopku. Tožbi je potrebno priložiti sklep, ki se izpodbija, v izvirniku, prepisu ali kopiji. Tožba ne zadrži izvršitve sklepa, zoper katerega je vložena, oziroma ne zadrži podpisa pogodbe o sofinanciranju projekta z izbranimi prijavitelji. 2.23. Odgovornost in obveznosti prejemnika sredstev Prejemnik sredstev je kazensko in odškodninsko odgovoren v primeru, da se ugotovi, da je v prijavi na javni razpis ali v zahtevkih za izplačilo navedel neresnične ali zavajajoče podatke. Odgovornost in obveznosti prejemnika sredstev so natančneje opredeljene v razpisni dokumentaciji. 2.24. Zavarovanje za izpolnitev obveznosti Samostojni podjetniki Za zavarovanje obveznosti po pogodbi mora prejemnik ob sklenitvi pogodbe predložiti osebno bianko menico z menično izjavo za izpolnitev menice in s pooblastilom banki za unovčenje menice s klavzulo »brez protesta«. Gospodarske družbe Za zavarovanje obveznosti po pogodbi mora prejemnik sredstev ob sklenitvi pogodbe predložiti osebno bianko menico z menično izjavo za izpolnitev menice in s pooblastilom banki za unovčenje menice s klavzulo »brez protesta«. Enako menico mora predložiti tudi vsak družbenik oziroma lastnik, ki ima v družbi, ki je prejemnik sredstev več kot 25% delež. Podpis pogodbe in priložene menične izjave s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice, veljajo kot pooblastilo, da lahko MGRT bianko menice izpolni, unovči ter jih uporabi za poplačilo terjatev iz te pogodbe. Prav tako se prejemnik zavezuje, vsako unovčeno ali uničeno menico na prvi poziv MGRT nadomestiti z novo bianko menico. V primeru statusnih sprememb se prejemnik zavezuje, predložene bianko menice podpisane in nepreklicne izjave za njihovo izpolnitev in unovčenje zamenjati z novimi brez predhodne zahteve MGRT. Namesto menic lahko prejemnik (samostojni podjetnik ali gospodarska družba) predloži tudi bančno garancijo za celoten znesek nepovratnih sredstev, izplačljivo na prvi poziv MGRT. Garancija mora veljati vsaj eno leto od dneva podpisa pogodbe, upravičenec je dolžan MGRT brez poziva vsaj 30 dni pred iztekom veljavnosti bančne garancije posredovati novo bančno garancijo na prvi poziv, sicer MGRT bančno garancijo pred iztekom veljavnosti unovči. Veljavnost bančne garancije mora biti podaljšana do izpolnitve vseh obveznosti prejemnika iz pogodbe (tudi glede ohranjanja novo ustvarjenih delovnih mest). 2.25. Pogodba V primeru pozitivnega sklepa bo prejemnik pozvan k sklenitvi pogodbe z MGRT (vzorec pogodbe je sestavni del razpisne dokumentacije). S pogodbo se določijo medsebojne pravice in obveznosti, zlasti način sofinanciranja, znesek sofinanciranja in % sofinanciranja upravičenih stroškov (vsak zahtevek za izplačilo bo izplačan največ do predvidenega % sofinanciranja upravičenih stroškov oziroma največ do višine pogodbenega zneska) drugi pogoji in obrazec zahtevka za izplačilo Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki če prejemnik hkrati predloži zahtevano zavarovanje za izpolnitev obveznosti, v nasprotnem primeru se šteje, da je prejemnik odstopil od sklenitve pogodbe.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti