Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

294. Pravilnik o najemu javnih objektov v lasti Mestne občine Celje pod ugodnejšimi pogoji, stran 648.

Na podlagi 32. in drugega odstavka 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13) izdaja župan Mestne občine Celje
P R A V I L N I K
o najemu javnih objektov v lasti Mestne občine Celje pod ugodnejšimi pogoji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S tem pravilnikom se določajo postopek, merila ter pogoji za odobritev najema javnih objektov v lasti Mestne občine Celje pod ugodnejšimi pogoji.
(2) Javni objekti v lasti Mestne občine Celje (v nadaljevanju: »javni objekti«) za potrebe tega pravilnika so:
a. javni objekti s katerimi upravlja Zavod za prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, Celje, in sicer:
I. Celjski dom;
II. Stari grad;
b. javni objekti, s katerimi upravlja družba ZPO d.o.o., Dečkova cesta 1, Celje, in sicer:
I. Dvorana A – Golovec;
II. Dvorana B – notranji bazen;
III. Letni bazen;
IV. Kegljišče;
V. Dvorana Zlatorog;
VI. Arena Petrol;
VII. Ledena dvorana v mestnem parku;
VIII. Nogometno igrišče Olimp.
(3) Mestna občina Celje bo skladno s tem pravilnikom odločila o odobritvi najema javnih objektov pod ugodnejšimi pogoji, in sicer:
a. do 35-krat letno za javne objekte v upravljanju Zavoda Celeia Celje;
b. do 12-krat letno oziroma do 200 ur letno za javne objekte v upravljanju družbe ZPO Celje d.o.o., Celje.
(4) O oddaji javnih objektov pod ugodnejšimi pogoji skladno s tem pravilnikom odloča Kabinet župana MOC, ki hkrati vodi evidenco o podeljenih ugodnostih.
(5) Vlagatelj vloge za najem javnih objektov pod ugodnejšimi pogoji je lahko pravna oseba.
2. člen
Posamezni izrazi v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
1. »Mestna občina Celje« (v nadaljevanju: »MOC«) je lastnica javnih objektov iz 1. člena tega pravilnika;
2. »Zavod Celeia Celje« je javni zavod za prireditve in turizem Celeia Celje, Krekov trg 3, Celje, ki na podlagi pogodbe o upravljanju upravlja z javnim objektom iz točke a. iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika;
3. »ZPO Celje« je družba ZPO Celje d.o.o., Dečkova cesta 1, Celje, ki na podlagi koncesijske pogodbe upravlja z javnimi objekti iz točke b. iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika;
4. »upravitelj javnega objekta« sta Zavod Celeia Celje in ZPO Celje d.o.o.;
5. »javni objekti« so vsi javni objekti iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika;
6. »najem javnih objektov pod ugodnejšimi pogoji« pomeni postopek za izdajo odločitve o oprostitvi plačila dela najemnine za javni objekt, pri čemer se obratovalni oziroma funkcionalni stroški uporabe javnega objekta zaračunajo po ceniku upravitelja;
7. »vloga« je pisni dokument oziroma obrazec, s katerim posameznik izrazi namero za najem javnega objekta pod ugodnejšimi pogoji;
8. »vlagatelj« je pravna oseba, ki vloži vlogo za najem javnega objekta pod ugodnejšimi pogoji;
9. »upravičenec« je vlagatelj, ki mu MOC odobri najem javnega objekta pod ugodnejšimi pogoji.
II. POSTOPEK ZA ODOBRITEV NAJEMA POD UGODNEJŠIMI POGOJI
3. člen
(1) V postopku za odobritev najema pod ugodnejšimi pogoji se odloča zgolj o oprostitvi plačila dela najemnine, ki ne zajema obratovalnih oziroma funkcionalnih stroškov. Ti se obračunajo skladno s cenikom upravljavca javnega objekta.
(2) Vse pravice in obveznosti v zvezi z najemom javnega objekta, razen o oprostitvi plačila dela najemnine, skladno s prejšnjim odstavkom, se uredijo izključno med vlagateljem in upraviteljem javnega objekta.
(3) Pred vložitvijo vloge za najem javnega objekta pod ugodnejšimi pogoji mora vlagatelj z upraviteljem javnega objekta dogovoriti vse bistvene elemente najema, to je datum in namen dogodka, razpoložljivost javnega objekta in plačilo obratovalnih oziroma funkcionalnih stroškov.
(4) Vloga za najem javnega objekta pod ugodnejšimi pogoji se vloži v pisni obliki in mora vsebovati najmanj:
a. osnovne podatke vlagatelja,
b. matično in davčno številko,
c. natančno navedbo javnega objekta, ki ga vlagatelj želi najeti pod ugodnejšimi pogoji,
d. datum in čas trajanja najema,
e. natančen opis namena najema,
f. ostale podatke, potrdila in izjave, da vlagatelj izpolnjuje vse pogoje, določene s tem pravilnikom.
(5) Vloga se vloži osebno v glavni pisarni MOC ali se pošlje po pošti oziroma elektronski pošti na MOC najmanj 20 dni pred predvidenim dogodkom. Samo izjemoma in zaradi opravičljivih razlogov, se lahko vloga vloži tudi kasneje.
(6) O posamezni vlogi odloča tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan MOC.
4. člen
(1) Javni poziv za pričetek postopka odobritve najema pod ugodnejšimi pogoji se objavi praviloma v začetku koledarskega leta za tekoče leto. Javni poziv je odprt do odobritve maksimalnega števila vlog, določenega v tretjem odstavku 1. člena.
(2) Javni poziv se objavi na spletni strani MOC, lahko pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja in na drug način obveščanja.
5. člen
(1) Vloge, prispele na javni poziv, odpira komisija, ki jo imenuje župan. Komisija v roku 8 dni po prejemu oziroma odpiranju, pozove vlagatelja nepopolne vloge k njeni dopolnitvi. Poziv za dopolnitev se pošlje v pisni obliki po pošti ali v elektronski obliki na naslov, ki ga je v skladu z besedilom poziva vlagatelj navedel v vlogi. V pozivu se določi rok, do katerega mora biti predložena dopolnjena vloga in se vlagatelja opozori, da se šteje, da je vloga vložena takrat, ko je predložena popolna vloga.
(2) Odpiranje vlog ni javno in se izvaja praviloma enkrat tedensko. O odpiranju vlog se piše zapisnik.
(3) Vlagatelj in upravitelj javnega objekta sta o odločitvi komisije obveščena z obvestilom v roku 14 dni od odpiranja vlog.
(4) Vloga, ki ne izpolnjuje vseh pogojev navedenih v tem pravilniku, se zavrne.
(5) Zoper odločitev komisije ni pritožbe.
6. člen
(1) Posameznemu vlagatelju se lahko odobri najem javnega objekta pod ugodnejšimi pogoji le enkrat letno. Vse presežne vloge istega vlagatelja ima MOC pravico zavrniti, razen kolikor komisija ugotovil, da je podan poseben interes MOC.
(2) Za vlagatelje, ki v okviru svoje dejavnosti delujejo in poslujejo z različnimi pravno-organizacijskimi oblikami, veljajo enaki pogoji, kot so določeni v prvem odstavku, kolikor je ustanovitelj oziroma družbenik pravne osebe oziroma nosilec s.p.-ja oziroma član avtorske skupine oziroma samostojni kulturni delavec ista oseba v vseh teh pravno-organizacijskih oblikah.
(3) MOC zavrne vse vloge, ki jih je vložil vlagatelj, ki je v tekočem koledarskem letu že pridobil sredstva, iz katerega koli javnega razpisa, ki ga razpisuje MOC, za isti namen, kot je razviden iz vloge, razen kolikor komisija ugotovi, da je podan poseben interes MOC.
7. člen
(1) V primeru, da upravičenec odpove najem javnega objekta po odobritvi najema pod ugodnejšimi pogoji, lahko vlagatelj oziroma upravičenec ponovno vloži vlogo le, kolikor je do odpovedi prišlo iz upravičenih razlogov, ki jih upravičenec ni mogel preprečiti.
(2) O odpovedi najema javnega objekta morata upravičenec in/ali upravitelj javnega objekta v 8 dneh obvestiti MOC.
III. POGOJI NAJEMA
8. člen
(1) MOC lahko odloča o odobritvi najema javnega objekta pod ugodnejšimi pogoji, kadar gre za enega izmed naslednjih namenov dogodka:
– prireditev, ki je v širšem javnem interesu in je brez vstopnine, štartnine, kotizacije ipd. oziroma na katero je vstop prost;
– športne, kulturne, družabne in druge prireditve lokalnega, državnega in mednarodnega značaja;
– dobrodelni dogodki, če je organizator uradno registriran kot nepridobitna organizacija za dobrodelno dejavnost ali če organizator za dobrodelne namene nameni več kot 60 % prihodkov od prireditve;
– slovesnost neprofitnih organizacij s sedežem v MOC ob njihovi jubilejni obletnici (10, 20, 30 ipd. let);
– ostale podobne prireditve, za katere je izkazan javni interes ali gre za dogodek posebnega pomena za MOC.
(2) Vlagatelj mora imeti urejena pogodbena razmerja in poravnane vse zapadle obveznosti do MOC, njenih javnih podjetij, javnih zavodov in gospodarskih družb.
(3) Vlagatelji morajo o izpolnjevanju pogojev predložiti izjavo in kolikor je to potrebno, dokazila. MOC si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila ali dokumentacijo za preizkus izpolnjevanja pogojev po tem pravilniku.
9. člen
(1) Merila za ocenjevanje vlog za najem javnega objekta pod ugodnejšimi pogoji so sledeča:
+--------------------------------------------------+------------+
|DOGODEK PROMOVIRA CELJE, CELJSKE USTVARJALCE,   |   0–20 tč|
|INSTITUCIJE                    |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek ne promovira Celja           |    0 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek promovira Celje na območju občine in  |   1–10 tč|
|regije                      |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek promovira Celje na območju RS      |  11–20 tč|
|in širše                     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|JAVNOSTI DOSTOPEN DOGODEK             |   0–20 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek je zaprt za javnost           |    0 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek je dostopen opredeljeni ciljni javnosti |   1–10 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek je dostopen širši javnosti       |  11–20 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|DOGODEK BREZ VSTOPNINE, KOTIZACIJE ipd.      |   0–20 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek ima vstopnino, kotizacijo ipd.     |    0 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek je brez vstopnine, kotizacije ipd.   |    20 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|DOGODEK Z MEDNARODNO UDELEŽBO           |   0–10 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek brez mednarodne udeležbe        |    0 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek z mednarodno udeležbo          |   1–10 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|TRADICIONALNOST DOGODKA              |   0–10 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek ni tradicionalen            |    0 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek je tradicionalen (od 3 do 5 let)    |    5 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek je tradicionalen (več kot 5 let)    |    10 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|DOBRODELNOST DOGODKA               |   0–10 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek ni dobrodelne narave          |    0 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– dogodek je dobrodelne narave          |    10 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|DOSEDANJE DELO IN REFERENCE ORGANIZATORJA (OBVEZNA|   0–10 tč|
|PRILOGA VLAGATELJA!)               |      |
+--------------------------------------------------+------------+
|– organizator nima referenc            |    0 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– organizator ima reference v lokalnem okolju   |   1–5 tč|
+--------------------------------------------------+------------+
|– organizator ima reference na območju RS     |   6–10 tč|
|in širše                     |      |
+--------------------------------------------------+------------+
(2) Za odobritev vloge za najem javnega objekta pod ugodnejšimi pogoji, mora vlagatelj doseči prag 60 % vseh možnih točk (to je 60 od 100 možnih točk) za prijavljeno prireditev po zgoraj navedenih merilih in kriterijih. Vse vloge, ki ne dosežejo tega praga, se zavrnejo.
(3) Za dogodke, ki so posebnega pomena za MOC, lahko MOC dodeli do največ 40 dodatnih točk k seštevku točk po merilih iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
(1) Upravičenec je dolžan MOC, razen kolikor izrecno ni dogovorjeno drugače, kot sofinancerja:
– omeniti v sklopu dogodka oziroma na dogodku samem;
– navesti v gradivu, kolikor je le-to izdano ob dogodku, za katerega se najema javni objekt;
– omeniti v elektronskih ali tiskanih medijih v primerih javne objave upravičenčevega dogodka, ki bo ali je potekal v času najema javnega objekta.
(2) MOC ima pravico do pregleda in pripomb na način in obliko izvajanja določil prvega odstavka tega člena, ki jih je upravičenec dolžan upoštevati.
V. NAMENSKOST UPORABE JAVNEGA OBJEKTA IN VRAČILO SREDSTEV
11. člen
(1) Upravičenec je dolžan javni objekt uporabljati samo za namene, ki jih je navedel v svoji vlogi in pod pogoji, ki veljajo za najem in uporabo posameznega javnega objekta, skladno s pravili upravitelja javnega objekta.
(2) Pogodba o najemu javnega objekta se sklepa samo med upravičencem in upraviteljem javnega objekta, MOC ni pogodbena stranka in ne odgovarja za pravice in obveznosti upravičenca in upravitelja javnega objekta.
(3) Kolikor upravičenec javnega objekta ni uporabil za namen, naveden v svoji vlogi, mora na poziv MOC v roku 30 dni nakazati sredstva v višini oprostitve plačila najemnine na podračun MOC v enkratnem znesku skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva izvedenega izplačila.
(4) MOC ima pravico nadzora nad namensko uporabo javnih objektov. Upravičenec ji mora na njeno zahtevo posredovati vso dokumentacijo v zvezi z najemom javnega objekta, za katerega je bil odobren najem pod ugodnejšimi pogoji, kolikor obstaja sum, da javni objekt ni bil uporabljen skladno z določili tega pravilnika.
V. KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3522-2/2015
Celje, dne 2. februarja 2015
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti