Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

336. Odlok o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tabor, stran 706.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in 7. in 16. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 in 51/10) je Občinski svet Občine Tabor na 4. redni seji dne 2. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Tabor
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja dodeljevanje enkratnega denarnega prispevka družinam za novorojence z območja Občine Tabor in določa upravičence, pogoje, postopek za uveljavljanje in višino enkratnega denarnega prispevka.
2. člen
Enkratni denarni prispevek je enkratna denarna pomoč upravičencu, ki se zagotavlja iz sredstev občinskega proračuna, s katerimi se družini zagotovijo dodatna denarna sredstva ob rojstvu otroka.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
3. člen
Upravičenec do enkratnega denarnega prispevka je eden od staršev novorojenca pod pogojem, da sta upravičenec in novorojenec državljana Republike Slovenije in imata na dan rojstva novorojenca stalno prebivališče v Občini Tabor.
4. člen
Pravico do denarne pomoči uveljavlja tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma eden od staršev na podlagi pisnega sporazuma med staršema, če starša živita ločeno in izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega odloka.
Pravico do enkratne denarne pomoči lahko uveljavlja tudi druga oseba, ki je zakoniti zastopnik otroka na podlagi odločbe pristojnega organa, pod pogoji iz prvega odstavka tega člena.
III. POSTOPEK IN POGOJI ZA UVELJAVLJANJE ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA
5. člen
Postopek za uveljavitev pravice do enkratnega denarnega prispevka se uvede na vlogo upravičene stranke.
Obrazec upravičenec dvigne v sprejemni pisarni Občine Tabor ali pridobi s spletne strani Občine Tabor (www.obcina-­tabor.si) in ga izpolnjenega pošlje po pošti ali vloži v sprejemni pisarni Občine Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor.
Rok za oddajo vloge je eno leto od otrokovega rojstva. Po preteku tega roka pravice do enkratne denarne pomoči ni mogoče več uveljavljati in se vloga zavrže.
6. člen
Postopek ugotavljanja upravičenosti do dodelitve enkratnega denarnega prispevka vodi in o njem odloča pristojen občinski organ Občine Tabor, v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku.
Zoper izdano odločbo prve stopnje je dopustna pritožba v pisni obliki ali podana ustno na zapisnik pri organu, ki je odločbo izdal, v roku 15 dni po vročitvi odločbe. O pritožbi odloča župan Občine Tabor.
7. člen
Denarna pomoč se nakaže na transakcijski račun vlagatelja ali novorojenca najkasneje v roku 30 dni od izdaje odločbe.
Če iz vloge niso razvidne vse okoliščine, ki so podlaga za uveljavitev pravice po določbah tega odloka, se vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge. Kolikor vlagatelj najkasneje v roku 15 dni od prejema zahtevka za dopolnitev vloge ne dopolni, se le-ta kot nepopolna s sklepom zavrže.
8. člen
Enkratni denarni prispevek po tem odloku ni prenosljiv na drugo pravno ali fizično osebo, niti ga ni mogoče nameniti v humanitarne ali druge namene.
9. člen
Višina enkratnega denarnega prispevka ob rojstvu otroka po tem odloku za prvega in vsakega naslednjega otroka znaša 150,00 EUR.
10. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali pristojnega centra za socialno delo določi, da se v protivrednosti enkratnega denarnega prispevka dodeli pomoč novorojencu v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
11. člen
Če se ugotovi, da je prejemnik prejel denarno pomoč na podlagi neresničnih podatkov oziroma v nasprotju z določbami tega odloka, je prejeto denarno pomoč dolžan vrniti, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila dalje.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1214-1/2015
Tabor, dne 2. februarja 2015
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti