Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

307. Pravilnik o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik, stran 664.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG, 57/12) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 4. seji dne 4. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratni denarni pomoči v Občini Kamnik
1. člen
S tem pravilnikom se določijo upravičenci, kriteriji za določitev višine enkratne denarne pomoči (v nadaljevanju: denarna pomoč) in postopek dodeljevanja in izplačevanja denarne pomoči v Občini Kamnik.
2. člen
Upravičenci do denarne pomoči so tisti občani s stalnim prebivališčem v Občini Kamnik, ki trenutno nimajo zadostnih sredstev za preživljanje in so se zaradi spleta neugodnih okoliščin (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, brezposelnost ipd.), znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnati najnujnejših obveznosti.
3. člen
Denarna pomoč se lahko dodeli za:
1. nakup šolskih potrebščin,
2. šolsko prehrano za otroke v osnovni šoli,
3. ozimnico ali kurjavo,
4. nakup prehrambenih izdelkov (brez alkohola in tobaka),
5. premostitev trenutne materialne ogroženosti,
6. pomoč pri elementarnih nesrečah, požarih in drugih izrednih situacijah.
4. člen
Denarno pomoč prejmejo upravičenci lahko enkrat letno v enkratnem znesku za enega izmed namenov iz 3. člena tega pravilnika.
5. člen
Osnova za določitev enkratne denarne pomoči je osnovni znesek minimalnega dohodka (v nadaljevanju: osnovni znesek) po Zakonu o socialno varstvenih prejemkih (v nadaljevanju: ZSVarPre). Le-ta se usklajuje po zakonu, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji, uporablja pa se od prvega dne naslednjega meseca po uskladitvi.
O višini pomoči odloča strokovna služba Oddelka za družbene dejavnosti (v nadaljevanju: strokovna služba). Denarna pomoč se lahko dodeli tudi v nižjem znesku, kot je osnovni znesek.
6. člen
Upravičencem, ki so brez lastnega dohodka in upravičencem, ki z lastnim dohodkom ne dosegajo minimalnega dohodka posameznega družinskega člana po ZSVarPre se denarna pomoč dodeli:
– za namen iz 1. točke 3. člena tega pravilnika za prvega otroka v višini 100 % osnovnega zneska, za drugega in vsakega nadaljnjega pa v višini 75 % osnovnega zneska, določenega v prvem odstavku 5. člena,
– za namen iz 2. točke 3. člena tega pravilnika v višini cene malice oziroma kosila za enega otroka, v obdobju šolskega leta,
– za namen iz 3., 4. in 5. točke 3. člena tega pravilnika v višini osnovnega zneska pomoči,
– za namen iz 6. točke 3. člena tega odloka v višini, ki jo določi komisija, opredeljena v 7. členu tega pravilnika.
7. člen
Župan Občine Kamnik imenuje tričlansko komisijo, ki določi višino denarne pomoči za vse upravičence, ki presegajo cenzuse iz 6. člena tega pravilnika. Strokovna služba o višini denarne pomoči izda odločbo.
8. člen
Postopek dodelitve denarne pomoči (v nadaljevanju: postopek) se vodi v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. Pri odločanju o dodelitvi denarne pomoči se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo določbe Zakona o socialno varstvenih prejemkih.
9. člen
Upravičenci pošljejo vlogo za dodelitev denarne pomoči na predpisanem obrazcu Občini Kamnik. Obrazec vloge prejmejo na vložišču Občine Kamnik, Oddelku za družbene dejavnosti ali na spletni strani Občine Kamnik.
Vlogi morajo biti priložena vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so navedena na vlogi. O vlogi za dodelitev denarne pomoči bo strokovna služba Oddelka za družbene dejavnosti odločila z odločbo, in sicer v 30 dneh od prejema vloge.
Zoper odločbo prve stopnje je dovoljena pritožba, ki se lahko poda v roku 15 dni od vročitve pisne odločbe. Pritožba se poda na Občino Kamnik, o njej pa odloča župan.
Upravičencem do denarne pomoči iz 6. točke 3. člena k vlogi ni potrebno prilagati dokazil.
10. člen
Denarna pomoč se nakazuje v obliki denarja neposredno vlagatelju ali v funkcionalni obliki neposredno izvajalcem storitve. Obliko izplačila določi strokovna služba oziroma komisija glede na ugotovljeno socialno stanje posameznika ali družine.
11. člen
Sredstva za denarne pomoči se vsako leto zagotavljajo v proračunu Občine Kamnik na posebni proračunski postavki. Denarne pomoči se dodeljujejo do porabe sredstev na proračunski postavki občine za tekoče leto.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 122-614/14-4/3
Kamnik, dne 4. februarja 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti