Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

295. Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2015, stran 650.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12), 30. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na 4. redni seji dne 29. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Črnomelj za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Črnomelj za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV       |   v eurih|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov         |  Proračun|
|   |                      |  leta 2015|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      | 13.884.476|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          | 10.012.574|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI              |  8.312.396|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  7.445.396|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   606.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   261.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI             |  1.700.178|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |  1.351.113|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |   15.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |   32.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |   75.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   227.065|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI            |   484.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |   364.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemlj.       |   120.000|
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI            |  3.387.902|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |  2.136.853|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sred. iz državn. proračuna   |  1.251.049|
|   |iz sredstev pror. EU            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      | 15.419.122|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI               |  3.049.021|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   831.147|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno   |   125.870|
|   |varnost                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |  1.970.371|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   110.633|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   11.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANFERI              |  5.786.744|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   191.829|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |  2.996.458|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam  |   604.132|
|   |in ustanovam                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |  1.994.325|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI           |  5.375.157|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev   |  5.375.157|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI          |  1.208.200|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim    |   153.900|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski  |      |
|   |uporabniki                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim  |  1.054.300|
|   |uporabnikom                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)     | –1.534.646|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(750+751+752)               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442+443)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DEL.                    |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova   |      0|
|   |privatizacije               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      |
|   |javnih skladih in drugih          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |osebah javnega prava, ki imajo premož.   |      0|
|   |v svoji lasti               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA        |      0|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.) |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |  1.757.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |  1.757.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |  1.757.400|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   489.775|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |   489.775|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   489.775|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |  –267.021|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)       |  1.267.625|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=III.) |  1.534.646|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH         |   267.021|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |9009 Splošni sklad za drugo        |   267.021|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1), ki se uporabijo za namene, določene v tem zakonu,
– prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti: prispevek pri gradnji infrastrukture,
– lastna sredstva KS – prispevki krajanov,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda,
– okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov,
– prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije,
– najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo, ki se uporabi za obnovitvene in razširitvene investicije v gospodarsko javno infrastrukturo,
– koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Črnomelj,
– koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS,
– drugi prihodki, ki jih določi županja.
5. člen
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika županja, o prerazporeditvah neposrednih proračunskih uporabnikov »krajevne skupnosti« pa za posamezno KS odloča predsednik sveta KS.
Županja s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
6. člen
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na prejemnika in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost v okviru rednega poslovanja do višine 1.000 EUR in pravni posli investicijskega značaja do višine 5.000 EUR, razen razpolaganja s premoženjem, so veljavni brez predhodnega soglasja županje.
8. člen
Županja lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
9. člen
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 10.000 EUR.
O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 EUR odloča županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije, kot nerazporejeni del proračunskih prejemkov, so namenjena za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva ali za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu.
O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča županja.
11. člen
Sredstva pokroviteljstva na podlagi internega akta dodeljuje županja.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA
12. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja v letu 2015 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višini 200 EUR županja lahko na prošnjo dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži do višine 1.757.400 EUR.
Občina v letu 2015 ne bo izdajala poroštev.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Črnomelj v letu 2015, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2015 dalje.
Št. 410-368/14
Črnomelj, dne 29. januarja 2015
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti