Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Ob-1313/15 , Stran 210
Ob-1313/15
Občina Šempeter - Vrtojba na podlagi Odloka o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2015 (Uradni list RS, št. 97/14), Letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba za leto 2015 (Uradni list RS, št. 7/15) in Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 22/08), objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa, ki jih bo Občina Šempeter - Vrtojba sofinancirala v letu 2015
1. Na razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi in drugi izvajalci športnih programov, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa in izvajajo programe, določene z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, vendar niso financirani iz proračuna občine v okviru posebnih proračunskih postavk. 2. Občina sofinancira športne programe izvajalcev, ki: – so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, – imajo v Občini Šempeter - Vrtojba registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju, – imajo najmanj eno leto registrirano dejavnost, – imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje izvajanja načrtovanih športnih aktivnosti, – imajo zagotovljeno redno programsko vadbo, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva večjih prireditev, – imajo urejeno evidenco članstva oziroma evidenco o udeležencih programa, – so v pogodbeno določenem roku oddali poročila o realizaciji letnega programa športa za preteklo leto in poročilo o namenski porabi teh sredstev. 3. Višina razpisanih sredstev javnega razpisa okvirno znaša: – sklad proračunskih sredstev za sofinanciranje profesionalnih trenerjev, 16.000,00 EUR, – sklad proračunskih sredstev za sofinanciranje programov športa, 39.500,00 EUR, – sklad proračunskih sredstev za sofinanciranje najema pokritih športnih površin, 12.500,00 EUR. Dodeljena sredstva morajo, v skladu s predpisi, biti porabljena v letu 2015. 4. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi: a. interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok in mladine, b. športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, c. kakovostni in vrhunski šport, d. športna rekreacija, e. delo profesionalnih športnih trenerjev v društvih oziroma klubih (klubi in društva lahko zaprosijo za sofinanciranje le enega profesionalnega trenerja, priložiti morajo tudi program dela z nakazanim razvojnim ciljem ter dokazila o ustrezni strokovni izobrazbi oziroma usposobljenosti trenerjev), f. večje športne prireditve, ki imajo rekreativni značaj in športne prireditve tekmovalnega značaja, ki so organizirane, na območju Občine Šempeter - Vrtojba, g. najem pokritih športnih površin, za izvajanje sofinanciranih programov iz točk a, b, c in d, v višini do največ 65% stroškov. Če ta znesek presega 5.000,00 EUR, se višino sredstev določi na podlagi sklepa komisije. 5. Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi pravilnika – meril za vrednotenje in izbor programov športa v Občini Šempeter - Vrtojba, upoštevaje razpoložljiva sredstva. 6. Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba. Če prijavitelj prijavlja več programov, mora za vsakega posebej izpolniti ločen obrazec oziroma obrazca ne priloži, če določenega programa ne prijavlja. Obrazci do (vključno) razpisnega obrazca št. 4, spadajo k splošnemu delu prijave na razpis in se jih izpolni samo enkrat pri posamezni vlogi. Razpisna dokumentacija je od dneva te objave dosegljiva na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba, www.sempeter-vrtojba.si, pod rubriko razpisi ali pa se jo lahko dvigne v času uradnih ur, v glavni pisarni Občine Šempeter - Vrtojba, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) Občina Šempeter - Vrtojba ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri Občini Šempeter - Vrtojba opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 7. Prijava na javni razpis mora prispeti priporočeno po pošti ali osebno v glavni pisarni najkasneje do vključno ponedeljka, 16. marca 2015, na naslov: Občina Šempeter - Vrtojba, Družbene dejavnosti, Trg Ivana Roba 3/a, 5290 Šempeter pri Gorici. Na prednji strani kuverte mora biti navedeno: – v zgornjem levem kotu naziv in naslov prijavitelja, – v spodnjem levem kotu besedilo »Prijava na javni razpis za programe športa – Ne odpiraj«, – na desni strani naslov občine. 8. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dopolnjujejo do izteka roka za prijavo. Prijavljeni kandidati bodo o sofinanciranju programov obveščeni v zakonsko določenem roku po zaključku razpisa. Z vlagatelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz javnega razpisa, bo sklenjena pogodba o izvajanju izbranih programov s podatki o višini in načinu sofinanciranja v letu 2015.
Občina Šempeter - Vrtojba

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti