Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

312. Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2015, stran 668.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na 4. redni seji dne 5. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kozje za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Kozje za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------------+------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      |  4.240.203|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)          |  3.121.804|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)     |  2.636.020|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček      |  2.445.657|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |703 Davki na premoženje          |   120.620|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve   |   69.743|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |706 Drugi davki              |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)  |   485.784|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki     |   245.975|
|   |od premoženja               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |711 Takse in pristojbine          |    1.300|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |712 Denarne kazni             |    3.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki        |   235.509|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |721 Prihodki od prodaje zalog       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč      |      |
|   |in nematerialnega premoženja        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |PREJETE DONACIJE (730+731)         |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov   |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |731 Prejete donacije iz tujine       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)         |  1.118.399|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih     |   124.200|
|   |javnofinančnih institucij         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega     |   994.199|
|   |proračuna in iz sredstev EU        |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        |  4.127.501|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)    |  1.130.748|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim   |   227.866|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev         |   35.468|
|   |za socialno varnost            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve      |   782.769|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |403 Plačila domačih obresti        |   44.096|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |409 Rezerve                |   40.549|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)   |  1.181.929|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |410 Subvencije               |   74.677|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |411 Transferi posameznikom         |   731.633|
|   |in gospodinjstvom             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |412 Transferi neprofitnim         |   76.877|
|   |organizacijam in ustanovam         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi     |   298.742|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |414 Tekoči transferi v tujino       |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)        |  1.787.324|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih       |  1.787.324|
|   |sredstev                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)       |   27.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |430 Investicijski transferi        |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |431 Investicijski transferi        |   23.000|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |432 Investicijski transferi        |    4.500|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK            |   112.702|
|   |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV          |      |
|   |IN NALOŽB                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      0|
|   |IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil     |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev      |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije    |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      0|
|   |DELEŽEV (440+441+442)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH   |      |
|   |DELEŽEV                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |440 Dana posojila             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev     |      0|
|   |in naložb                 |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin         |      0|
|   |iz naslova privatizacije          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |443 Povečanje namenskega premoženja v   |      0|
|   |javnih skladih in osebah          |      |
|   |javnega prava, ki imajo premoženje     |      |
|   |v svoji lasti               |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |PREJETA – DANA POSOJILA          |      0|
|   |IN SPREM. KAPITALSKIH DELEŽEV       |      |
|   |(IV.-V.)                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)             |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |500 Domače zadolževanje          |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA (550)           |   151.430|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA              |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga        |   151.430|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH |   –38.728|
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)         |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      |  –151.430|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  | NETO FINANCIRANJE             |  –112.702|
|   |(VI.+VII.-VIII.-IX.)            |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |999 STANJE SREDSTEV            |      |
|   |NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA   |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Splošni sklad za drugo           |   38.728|
+------+-------------------------------------------+------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Kozje.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom,
2. prispevki občanov,
3. odstopljena državna taksa za obremenjevanje voda,
4. odstopljena državna taksa za obremenjevanje okolja,
5. prejeta sredstva državnega proračuna za investicije,
6. prejeta sredstva iz državnega proračuna za odpravljanje posledic škode povzročene z neurji,
7. prihodki ožjih delov občine,
8. najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo,
9. koncesijska dajatev za trajno gospodarjenje z divjadjo,
10. koncesijska dajatev za izkoriščanje gozdov.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Sredstva okoljskih dajatev se porabijo le za:
– gradnjo infrastrukture, namenjene izvajanju občinskih obveznih javnih služb varstva okolja v skladu z državnimi operativnimi programi, sprejetimi s predpisi varstva okolja na področju čiščenja in odvajanja odpadnih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki in odlaganja odpadkov in
– zagotavljanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov, predpisanih za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
Dovoljeno je prerazporejanje znotraj proračunskih uporabnikov med proračunskimi področji, glavnimi programi, podprogrami, proračunskimi postavkami in konti.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) odloča na predlog neposrednega uporabnika predstojnik neposrednega uporabnika.
Med izvrševanjem proračuna se lahko s sklepom župana ob prerazporeditvi odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke ali se odpre nova proračunska postavka, če pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti prejemnika proračunskih sredstev ali način izvedbe projektov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna ob polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
Prerazporeditev pravic porabe iz prvega odstavka tega člena se opravi s pisno odredbo, iz katere je razvidno, na kateri proračunski postavki in podkontu se pravica porabe povečuje in na kateri se zmanjšuje, tako da ostane proračun uravnotežen, oziroma na kateri proračunski postavki se odpira nov podkonto.
O prerazporeditvah v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča organ, ki je s statutom občine določen za zastopanje krajevne skupnosti.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
Prevzete obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je proračunska rezerva, oblikovana po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 38.000,00 EUR.
Na predlog občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
9. člen
(krajevne skupnosti)
Krajevne skupnosti na območju Občine Kozje smejo brez predhodnega soglasja župana sklepati pravne posle do višine 2.000,00 EUR.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE
10. člen
(odpis dolgov)
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do občine do višine 1.000,00 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2015 lahko zadolži v skladu z določili ZJF.
V letu 2015 se občina ne bo zadolževala.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Kozje, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine dovoljenega zadolževanja.
Občina Kozje poroštev k zadolževanju javnih zavodov v letu 2015 ne bo dajala.
12. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se lahko v letu 2015 zadolžijo le v soglasju z ustanoviteljem.
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoči vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2015 zadolžijo v soglasju z ustanoviteljem.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(začasno financiranje v letu 2016)
V obdobju začasnega financiranja Občine Kozje v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002/2014-4/03
Kozje, dne 5. februarja 2015
Županja
Občine Kozje
Milenca Krajnc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti