Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

322. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica, stran 687.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 5. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
1. člen
V Odloku o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica (Uradni list RS, št. 82/12 in 17/13) (v nadaljevanju: odlok), se v 6. členu deseta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– imajo najmanj 75 % aktivnih članov iz Mestne občine Nova Gorica, razen v primeru, da se na razpis prijavijo izvajalci, s sedežem v mestni občini, in ki imajo status medobčinskih društev; medobčinski status se dokazuje na podlagi ustreznih potrdil pristojnih organov v okviru športne panoge pod katero spada prijavitelj na javni razpis,«.
2. člen
V 28. členu se:
– v točki 1.3. Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se za petim odstavkom dodajo novi šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
»Za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport mora prijavitelj izpolnjevati vse pogoje za izvedbo vadbenega procesa po tem odloku tudi v okviru športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Programa predstavljata t.im. klubsko piramido.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru ene izmed treh stopenj izvajanja programa športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se mu lahko odobri število ur največ v višini do 60 % od najvišjega možnega števila ur.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru dveh oziroma treh stopenj izvajanja programa športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport se sofinanciranje ne odobri.
Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah v katerih se izvaja redni tekmovalni program.«
Dosedanji šesti odstavek, postane deseti odstavek.
– v točki 1.6. Športna vzgoja mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport za četrtim odstavkom dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki se glasijo:
»Za sofinanciranje športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport mora prijavitelj izpolnjevati vse pogoje za izvedbo vadbenega procesa po tem odloku tudi v okviru športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Programa predstavljata t.im. klubsko piramido.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru ene izmed dveh stopenj izvajanja programa športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se mu lahko odobri število ur največ v višini do 80 % od najvišjega možnega števila ur.
V primeru, da prijavitelj ne izpolnjuje pogoja za sofinanciranje v okviru dveh stopenj izvajanja programa športne vzgoje mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport hkrati pa izpolnjuje vse pogoje za sofinanciranje športne vzgoje otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport se sofinanciranje ne odobri.«
Pri vrednotenju se upoštevajo aktivni in registrirani člani pri panožni zvezi v kategorijah v katerih se izvaja redni tekmovalni program.«
– v točki 3. Kakovostni šport se spremeni tretji odstavek, ki se glasi:
»V skupino športnikov za vrednotenje »Kakovostnega športa« pri individualnih in kolektivnih športih se štejejo športniki, ki so v društvu registrirani kot tekmovalci in nastopajo na tekmovanjih od medobčinskega do državnega nivoja.«
– v točki 6. Sofinanciranje profesionalnega športnega trenerja se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– imajo najmanj 2 kategorizirana športnika,«
Dosedanje tretja, četrta in peta alineja postanejo četrta, peta in šesta alineja.
– v točki 8. Velike športne prireditve, podpoglavje (1) Večje športne prireditve se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 40 % tujih športnikov iz najmanj treh tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj in ne prihajajo iz najmanj treh tujih držav, dobi prireditev rang državnega nivoja.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za državni nivo je potrebna udeležba najmanj 50 % športnikov iz celotne Slovenije. Če je udeležencev manj dobi prireditev rang občinskega oziroma medobčinskega nivoja«.
Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(število sodelujočih tujih športnikov):
– če je več kot 75 % športnikov iz tujine 60 točk,
– če je več kot 50 % in manj kot 75 % športnikov iz tujine 40 točk,
– če je več kot 40 % in manj kot 50 % športnikov iz tujine 20 točk.«.
– v točki 8. Velike športne prireditve, podpoglavje (2) Večje množične športno rekreativne prireditve se v peti alineji prvega odstavka število »100« nadomesti s številom »200«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za mednarodni nivo je potrebna udeležba najmanj 40 % tujih športnikov iz najmanj treh tujih držav. Če je udeležencev iz tujine manj in ne prihajajo iz najmanj treh tujih držav, dobi prireditev rang državnega nivoja.«
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za državni nivo je potrebna udeležba najmanj 50 % športnikov iz celotne Slovenije. Če je udeležencev manj dobi prireditev rang občinskega oziroma medobčinskega nivoja.«
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti in enajsti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane osmi odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
»(število udeležencev):
   – od 250 do 500     20 točk
  – nad 500        40 točk.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-10/2012-9
Nova Gorica, dne 5. februarja 2015
Župan
Mestne občine Nova Gorica
Matej Arčon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti