Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

319. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o., stran 680.

Na podlagi določila drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB-2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 – ORZGJS40), 473. člena Zakona o gospodarskih družbah /ZGD-1/ (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 100/11, 32/12, 57/12, 44/13, 44/13 – odl. US, 82/13) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 3. seji dne 5. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o.
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(ustanovitev javnega podjetja)
(1) S tem odlokom Mestna občina Murska Sobota (v nadaljevanju: ustanoviteljica) ustanovi Javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o. (v nadaljevanju: javno podjetje) za opravljanje dejavnosti lokalnih gospodarskih javnih služb.
(2) Ta odlok je akt o ustanovitvi javnega podjetja Komunala, javno podjetje d.o.o., matična številka 5067936000.
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se ureja:
– ime in sedež ustanoviteljice,
– čas delovanja javnega podjetja in prenehanje,
– firma, skrajšana firma, sedež in dejavnost javnega podjetja,
– osnovni kapital, osnovni vložki in poslovni deleži ustanoviteljice,
– odgovornost za obveznosti javnega podjetja,
– upravljanje javnega podjetja,
– pravice ustanoviteljice,
– financiranje dejavnosti javnega podjetja,
– druge določbe v skladu z zakonom.
4. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z ustanovitvijo in poslovanjem javnega podjetja iz 2. člena tega odloka, ki niso urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja gospodarske javne službe in zakona, ki ureja gospodarske družbe.
5. člen
(pomen pojmov)
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja gospodarske javne službe in v zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
2. USTANOVITELJICA JAVNEGA PODJETJA
5. člen
(ustanoviteljica)
Ustanoviteljica in edini družbenik javnega podjetja je Mestna občina Murska Sobota, Murska Sobota, Kardoševa ulica 2.
3. ČAS DELOVANJA IN PRENEHANJE
6. člen
(čas delovanja javnega podjetja)
Javno podjetje se ustanovi za nedoločen čas.
7. člen
(prenehanje javnega podjetja)
Javno podjetje lahko preneha:
– v primerih določenih z zakonom,
– z združitvijo, pripojitvijo in razdelitvijo,
– na podlagi spremembe tega odloka z ukinitvijo statusa javnega podjetja.
4. FIRMA, SKRAJŠANA FIRMA, SEDEŽ IN DEJAVNOST JAVNEGA PODJETJA
8. člen
(firma, skrajšana firma in sedež javnega podjetja)
(1) Firma javnega podjetja je: Komunala, javno podjetje d.o.o.
(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: Komunala d.o.o.
(3) Sedež javnega podjetja je: Murska Sobota, Kopališka ulica 2.
9. člen
(dejavnost javnega podjetja)
(1) Javno podjetje opravlja na območju Mestne občine Murska Sobota lokalne gospodarske javne službe, ki jih s svojimi akti določi ustanoviteljica.
(2) Javno podjetje lahko na podlagi koncesije opravlja lokalne gospodarske javne službe za občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(3) Dejavnost javnega podjetja je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07, 17/08) razvrščena v:
+------------+------------------------------------------------+
|N/81.300  |Urejanje in vzdrževanje zelenih površin     |
|      |in okolice                   |
+------------+------------------------------------------------+
|B/08.120  |Pridobivanje gramoza, peska in gline      |
+------------+------------------------------------------------+
|C/20.150  |Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin     |
+------------+------------------------------------------------+
|D/35.2   |Oskrba s plinastimi gorivi           |
+------------+------------------------------------------------+
|D/35.300  |Oskrba s paro in vročo vodo           |
+------------+------------------------------------------------+
|E/36.000  |Zbiranje, čiščenje in distribucija vode     |
+------------+------------------------------------------------+
|F/43.110  |Rušenje objektov                |
+------------+------------------------------------------------+
|F/43.120  |Zemeljska pripravljalna dela          |
+------------+------------------------------------------------+
|F/42.1   |Gradnja cest in železnic            |
+------------+------------------------------------------------+
|F/43.210  |Inštaliranje električnih napeljav in naprav   |
+------------+------------------------------------------------+
|F/43.220  |Inštaliranje vodovodnih, plinskih        |
|      |in ogrevalnih napeljav in naprav        |
+------------+------------------------------------------------+
|F/43.290  |Drugo inštaliranje pri gradnjah         |
+------------+------------------------------------------------+
|F/43.310  |Fasaderska in štukaterska dela         |
+------------+------------------------------------------------+
|F/43.320  |Vgrajevanje stavbnega pohištva         |
+------------+------------------------------------------------+
|F/43.330  |Oblaganje tal in sten              |
+------------+------------------------------------------------+
|F/43.341  |Steklarska dela                 |
+------------+------------------------------------------------+
|F/43.390  |Druga zaključna gradbena dela          |
+------------+------------------------------------------------+
|G/45.200  |Vzdrževanje in popravila motornih vozil     |
+------------+------------------------------------------------+
|G/46.110  |Posredništvo pri prodaji kmetijskih       |
|      |surovin, živih živali, tekstilnih surovin,   |
|      |polizdelkov                   |
+------------+------------------------------------------------+
|G/46.160  |Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil,   |
|      |krzna, obutve, usnjenih izdelkov        |
+------------+------------------------------------------------+
|G/46.770  |Trgovina na debelo z ostanki in odpadki     |
+------------+------------------------------------------------+
|G/46.7   |Druga specializirana trgovina na debelo     |
+------------+------------------------------------------------+
|G/47.1   |Trgovina na drobno v nespecializiranih     |
|      |prodajalnah                   |
+------------+------------------------------------------------+
|G/47.762  |Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah|
|      |z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi      |
+------------+------------------------------------------------+
|G/47.8   |Trgovina na drobno na stojnicah         |
|      |in tržnicah                   |
+------------+------------------------------------------------+
|G/47.990  |Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,    |
|      |stojnic in tržnic                |
+------------+------------------------------------------------+
|I/56.101  |Restavracije in gostilne            |
+------------+------------------------------------------------+
|I/56.102  |Okrepčevalnice in podobni obrati        |
+------------+------------------------------------------------+
|H/49.410  |Cestni tovorni promet              |
+------------+------------------------------------------------+
|H/49.500  |Cevovodni transport               |
+------------+------------------------------------------------+
|H/52.100  |Skladiščenje                  |
+------------+------------------------------------------------+
|H/52.210  |Spremljajoče storitvene dejavnosti       |
|      |v kopenskem prometu               |
+------------+------------------------------------------------+
|F/41.100  |Organizacija izvedbe stavbnih projektov     |
+------------+------------------------------------------------+
|L/68.100  |Trgovanje z lastnimi nepremičninami       |
+------------+------------------------------------------------+
|L/68.200  |Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih  |
|      |nepremičnin                   |
+------------+------------------------------------------------+
|L/68.320  |Upravljanje nepremičnin za plačilo       |
|      |ali po pogodbi                 |
+------------+------------------------------------------------+
|N/77.1   |Dajanje motornih vozil v najem in zakup     |
+------------+------------------------------------------------+
|N/77.310  |Dajanje kmetijskih strojev in opreme      |
|      |v najem in zakup                |
+------------+------------------------------------------------+
|N/77.320  |Dajanje gradbenih strojev in opreme       |
|      |v najem in zakup                |
+------------+------------------------------------------------+
|N/77.330  |Dajanje pisarniške opreme            |
|      |in računalniških naprav v najem in zakup    |
+------------+------------------------------------------------+
|N/77.390  |Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih |
|      |sredstev v najem in zakup            |
+------------+------------------------------------------------+
|N/77.210  |Dajanje športne opreme v najem in zakup     |
+------------+------------------------------------------------+
|J/63.110  |Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti |
+------------+------------------------------------------------+
|M/69.10   |Pravne dejavnosti                |
+------------+------------------------------------------------+
|M/69.200  |Računovodske, knjigovodske in revizijske    |
|      |dejavnosti; davčno svetovanje          |
+------------+------------------------------------------------+
|M/71.1   |Arhitekturno in tehnično projektiranje     |
|      |in s tem povezano svetovanje          |
+------------+------------------------------------------------+
|M/71.12   |Tehnično projektiranje in s tem povezano    |
|      |svetovanje                   |
+------------+------------------------------------------------+
|M/71.200  |Tehnično preizkušanje in analiziranje      |
+------------+------------------------------------------------+
|M/73.1   |Oglaševanje                   |
+------------+------------------------------------------------+
|N/80.300  |Poizvedovalne dejavnosti            |
+------------+------------------------------------------------+
|N/80.100  |Varovanje                    |
+------------+------------------------------------------------+
|N/81.210  |Splošno čiščenje stavb             |
+------------+------------------------------------------------+
|N/82.190  |Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge   |
|      |posamične pisarniške dejavnosti         |
+------------+------------------------------------------------+
|N/82.300  |Organiziranje razstav, sejmov, srečanj     |
+------------+------------------------------------------------+
|M/74.100  |Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo     |
+------------+------------------------------------------------+
|E/38.1   |Zbiranje in odvoz odpadkov           |
+------------+------------------------------------------------+
|R/93.210  |Dejavnost zabaviščnih parkov          |
+------------+------------------------------------------------+
|R/93.110  |Obratovanje športnih objektov          |
+------------+------------------------------------------------+
|S/96.030  |Pogrebna dejavnost               |
+------------+------------------------------------------------+
|S/96.0   |Druge storitvene dejavnosti           |
+------------+------------------------------------------------+
|01.300   |Razmnoževanje rastlin              |
+------------+------------------------------------------------+
|02.200   |Sečnja                     |
+------------+------------------------------------------------+
|33.120   |Popravila strojev in naprav           |
+------------+------------------------------------------------+
|33.140   |Popravila električnih naprav          |
+------------+------------------------------------------------+
|35.220   |Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži|
+------------+------------------------------------------------+
|37.000   |Ravnanje z odplakami              |
+------------+------------------------------------------------+
|38.110   |Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov      |
+------------+------------------------------------------------+
|38.120   |Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov       |
+------------+------------------------------------------------+
|38.210   |Ravnanje z nenevarnimi odpadki         |
+------------+------------------------------------------------+
|38.320   |Pridobivanje sekundarnih surovin        |
|      |iz ostankov in odpadkov             |
+------------+------------------------------------------------+
|39.000   |Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki  |
+------------+------------------------------------------------+
|41.200   |Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb |
+------------+------------------------------------------------+
|42.110   |Gradnja cest                  |
+------------+------------------------------------------------+
|42.210   |Gradnja oskrbe infrastrukture za tekočine in  |
|      |pline                      |
+------------+------------------------------------------------+
|42.990   |Gradnja drugih objektov nizke gradnje      |
+------------+------------------------------------------------+
|43.120   |Rušenje objektov                |
+------------+------------------------------------------------+
|81.290   |Čiščenje cest in drugo čiščenje         |
+------------+------------------------------------------------+
(4) Javno podjetje sme opravljati tudi vse druge posle, potrebne za njegov obstoj in opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti.
(5) Javno podjetje lahko poleg opravljanja gospodarskih javnih služb, opravlja še druge dejavnosti, navedene v tretjem odstavku tega člena, če tako odloči ustanovitelj, skladno z 12. členom tega odloka.
(6) Javno podjetje lahko spremeni ali razširi dejavnosti, navedene v tem odloku, le s soglasjem ustanoviteljice.
(7) Javno podjetje lahko za ustanoviteljico izvaja naloge na podlagi podeljenega javnega pooblastila.
5. OSNOVNI KAPITAL IN OSNOVNI VLOŽEK
10. člen
(osnovni kapital in osnovni vložek)
(1) Osnovni kapital javnega podjetja znaša 612.035,35 EUR. Ta osnovni kapital zagotavlja s svojim osnovnim vložkom ustanoviteljica.
(2) Na temelju vloženega osnovnega vložka obstaja en sam poslovni delež, ki ga v višini 100 % pridobi ustanoviteljica.
(3) Ustanoviteljica lahko kot edina družbenica družbe odloči, da poveča osnovni kapital družbe z dodatnim vložkom ali z vključitvijo novih družbenikov.
6. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA PODJETJA
11. člen
(odgovornost za obveznosti)
(1) Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
(2) Ustanoviteljica za obveznosti javnega podjetja ne odgovarja.
7. UPRAVLJANJE JAVNEGA PODJETJA IN IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC
12. člen
(upravljanje javnega podjetja)
(1) Za finance pristojen organ Mestne uprave Mestne občine Murska Sobota (v nadaljevanju: za finance pristojen organ) zagotavlja izvajanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu v javnem podjetju, tako da izvaja naslednje naloge:
1. usklajuje programe dela in finančne načrte javnega podjetja ter financiranje javnega podjetja po potrjenih programih;
2. opravlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja;
3. opravlja nadzor nad izvajanjem odobrenih programov javnega podjetja;
4. opravlja nadzor nad zadolževanjem javnega podjetja;
5. uveljavlja različne pravice ustanoviteljice v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe.
(2) Za finance pristojen organ odloča o:
– sprejetju letnega poročila in uporabi bilančnega dobička, v soglasju z mestnim svetom,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev, v soglasju z mestnim svetom,
– ukrepih za pregled in nadzor dela direktorja,
– postavitvi prokurista in poslovnega pooblaščenca,
– uveljavljanju zahtevkov javnega podjetja proti direktorju v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju, in
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali ta odlok.
(3) Za finance pristojen organ mora vse odločitve o vprašanjih iz zakona, ki ureja gospodarske družbe vpisovati v knjigo sklepov, v skladu z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe. Sklepi, ki niso vpisani v knjigo sklepov nimajo pravnega učinka.
13. člen
(pravice ustanoviteljice)
(1) Ustanoviteljica javnega podjetja:
– določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti javnega podjetja ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin;
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin.
(2) Ustanoviteljske pravice iz prvega odstavka tega člena izvršuje mestni svet.
7.1 Organi javnega podjetja
14. člen
(organi javnega podjetja)
Organa javnega podjetja sta:
– direktor,
– nadzorni svet.
7.1.1 Direktor javnega podjetja
15. člen
(direktor javnega podjetja)
(1) Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktor na lastno odgovornost vodi posle javnega podjetja in ga zastopa.
(2) Pristojnosti direktorja so tudi:
– določanje nalog zaposlenim v javnem podjetju in nadzor njihovega izvajanja,
– izvajanje sklepov ustanoviteljice in nadzornega sveta, ki so vezani na redno poslovanje javnega podjetja,
– sprejem akta o organizaciji dela,
– sprejem akta o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskega načrta in izvajanje kadrovske politike ter prerazporejanje in sprejemanje delavcev na delo v skladu s sprejetimi akti,
– priprava letnega plana in razvojnih programov javnega podjetja,
– priprava letnih poročil,
– poročanje nadzornemu svetu javnega podjetja o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na poslovanje javnega podjetja,
– imenovanje vodilnih delavcev,
– sklepanje pogodb z zaposlenimi delavci ter odločanje o zadevah s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti javnega podjetja,
– zagotavljanje pogojev za sodelovanje delavcev pri upravljanju javnega podjetja v skladu z določbami zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju,
– izvajanje nalog, ki jih določa zakon v razmerjih do ustanoviteljic in nadzornega sveta ter odločanje o drugih zadevah.
16. člen
(imenovanje in odpoklic direktorja)
(1) Direktorja javnega podjetja imenuje in odpokliče nadzorni svet javnega podjetja pod pogoji, na način in po postopku določenem s tem odlokom.
(2) Direktorja se imenuje za štiri leta. Ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
17. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
(1) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom in tem odlokom.
(2) Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje splošne pogoje, določene z zakonom in ima:
– najmanj visoko izobrazbo/prvo bolonjsko stopnjo tehnične, pravne, ekonomske ali organizacijske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj na vodilnih oziroma vodstvenih funkcijah pri pravnih subjektih primerljive velikosti.
(3) Na podlagi akta o imenovanju direktorja sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu nadzornega sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
18. člen
(odpoklic direktorja)
(1) Nadzorni svet lahko odpokliče direktorja kadarkoli. Nadzorni svet odpokliče direktorja:
– če sam tako zahteva,
– če je deloval v nasprotju z interesi javnega podjetja ali ustanoviteljice ali v nasprotju z zakonom, tem odlokom ali pogodbo o zaposlitvi,
– v drugih primerih, ki jih določa zakon.
(2) Odpoklic direktorja lahko predlaga vsak član nadzornega sveta, župan oziroma mestni svet občine ustanoviteljice.
19. člen
(prenehanje mandata direktorja)
(1) Direktorju predčasno preneha mandat:
– če izgubi poslovno sposobnost,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje dela,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev.
(2) Direktorju preneha mandat z dnem, ko nadzorni svet razreši direktorja oziroma, ko ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka tega člena.
20. člen
(pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja)
Pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja se v skladu z določili tega odloka podrobneje določijo s pogodbo o zaposlitvi, ki jo direktor sklene z nadzornim svetom javnega podjetja.
21. člen
(poročanje direktorja)
Ustanoviteljica ima pravico do informiranosti o poslovanju javnega podjetja v skladu z zakonom. Direktor je dolžan pisno poročati ustanoviteljici na zahtevo, izraženo s sklepom.
7.1.2 Nadzorni svet
22. člen
(nadzorni svet)
(1) Nadzorni svet ima tri člane. Za člana nadzornega sveta je lahko imenovana fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje določene z zakonom.
(2) Dva člana nadzornega sveta, ki zastopajo interese ustanoviteljice imenuje in odpokliče za finance pristojen organ ustanoviteljice, v soglasju z mestnim svetom.
(3) Enega člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delavcev, izvoli in odpokliče svet delavcev, v skladu z določili zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.
(4) Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega namestnika.
23. člen
(mandat članov nadzornega sveta)
Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po preteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno izvoljen.
24. člen
(pristojnosti nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov javnega podjetja.
(2) Nadzorni svet:
– pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo javnega podjetja, njegovo blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
– preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju predloži direktor ter o rezultatih preveritve sestavi poročilo za ustanovitelja,
– obravnava revizijsko poročilo ter do njega zavzame stališče,
– potrjuje letno poročilo v roku, kot ga določa zakon,
– odloča o prejemkih direktorja in sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– odloča o soglasju k določenim vrstam poslov, če je s sklepom nadzornega sveta določeno, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem,
– odloča o odobritvi pogodb med članom nadzornega sveta in javnim podjetjem,
– sprejema splošne akte družbe, razen tistih za katere je pooblaščen direktor,
– daje direktorju soglasje za odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja, nad s svojim sklepom določeno višino,
– imenuje in razrešuje disciplinsko komisijo,
– imenuje in razrešuje odbor za pritožbe, ki odloča o zahtevah za varstvo pravic delavcev in ugovorih v disciplinskih zadevah.
(3) Nadzorni svet lahko od direktorja zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje nadzora. Informacije, potrebne za izvajanje nadzora lahko zahteva vsak član nadzornega sveta, direktor pa pošlje informacije nadzornemu svetu kot organu.
(4) Nadzorni svet lahko da za finance pristojnemu organu ustanoviteljice predlog za imenovanje revizorja.
(5) Vodenje poslov se ne more prenesti na nadzorni svet. Nadzorni svet lahko določi, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Če nadzorni svet zavrne soglasje, lahko direktor zahteva, da o soglasju odloči za finance pristojen organ ustanoviteljice.
(6) Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovnikom.
25. člen
(odločanje nadzornega sveta)
(1) Nadzorni svet opravlja svojo dejavnost na sejah. Seja nadzornega sveta je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov. Odločitev na seji nadzornega sveta je sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov. Vsak član nadzornega sveta ima en glas.
(2) Sodelovanje članov nadzornega sveta pri odločanju na seji je možno tudi tako, da se glasovi oddajo s pomočjo pisem, telefonsko, s telefaksom, po elektronski pošti ali na drug podoben način, vendar le, če temu ne nasprotuje noben na seji navzoč član nadzornega sveta.
26. člen
(plačilo članom nadzornega sveta)
Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo. O plačilu članom nadzornega sveta odloči za finance pristojen organ ustanoviteljice. Plačilo mora biti v ustreznem razmerju z nalogami članov nadzornega sveta in finančnim položajem javnega podjetja. Člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku javnega podjetja.
8. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI JAVNEGA PODJETJA V PRAVNEM PROMETU
27. člen
(sklepanje poslov)
Direktor mora za sklepanje pravnih poslov v primerih, določenih s tem odlokom, pridobiti predhodno soglasje pristojnega organa javnega podjetja.
28. člen
(pooblastila javnega podjetja)
Javno podjetje ima v pravnem prometu s pravnimi in fizičnimi osebami vsa pooblastila.
9. FINANCIRANJE DEJAVNOSTI JAVNEGA PODJETJA
29. člen
(financiranje dejavnosti javnega podjetja)
Dejavnosti javnega podjetja se financirajo:
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz sredstev ustanoviteljic,
– iz drugih virov.
10. DOBIČEK IN IZGUBA
30. člen
(ugotavljanje poslovnega izida)
(1) Ugotavljanje poslovnega izida poteka v skladu s predpisi in sprejeto poslovno politiko javnega podjetja.
(2) Morebitno izgubo javnega podjetja, ki bi nastala pri opravljanju dejavnosti gospodarskih javnih služb pokriva ustanoviteljica skladno z 12. in 13. členom tega odloka.
11. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
31. člen
(opravljanje funkcije direktorja in članov nadzornega sveta)
Za finance pristojen organ ustanoviteljice in delavski svet javnega podjetja odpokličeta člane nadzornega sveta v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka in imenujeta nove člane nadzornega sveta v skladu z določili tega odloka.
Funkcijo direktorja opravlja dosedanji direktor javnega podjetja, imenovan s strani Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota, do konca mandata.
32. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala d.o.o. (Uradni list RS, št. 16/01, 79/01) in Statut javnega podjetja Komunala d.o.o. Murska Sobota, ki ga je sprejel Mestni svet Mestne občine Murska Sobota dne 24. aprila 2001 in Spremembe Statuta javnega podjetja Komunala d.o.o. Murska Sobota, ki jih je sprejel Mestni svet Mestne občine Murska Sobota dne 29. oktobra 2001.
33. člen
(objava in začetek veljavnosti odloka)
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0003/2015-2(11)
Murska Sobota, dne 5. februarja 2015
Župan
Mestne občine Murska Sobota
mag. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti