Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Št. 4300-247/2014-8 Ob-1324/15 , Stran 189
Št. 4300-247/2014-8 Ob-1324/15
Na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 ZJF – UPB4, 14/13 – popr. in 101/11 ZDIU12), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14 in 84/14)), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11), Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015 (št. 30301-2/2010/6 z dne 4. 2. 2010) in sprememb le tega (sklep Vlade RS, št. 30301-2/2010/12 z dne 22. 12. 2011, št. 30301-4/2012/4 z dne 29. 3. 2012, št. 30301-2/2010/20 z dne 17. 2. 2011, št. 30301-2/2013/4 z dne 13. 3. 2013, št. 30301-1/2014 z dne 24. 4. 2014), Uredbe Komisije (ES) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013), in sheme de minimis pomoči »Sofinanciranje projektov socialnega podjetništva v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015« (št. priglasitve: M002-2399245-2014), objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju: ministrstvo), Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
javni razpis
za spodbujanje projektov socialnega podjetništva v Pomurski regiji
I. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali zagotavljanje ciljev tega razpisa. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji – v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski standard prebivalstva na tem območju. Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo: – spodbujali sodelovanje ljudi in prostovoljsko delo, – krepili inovativnost družbe za razreševanje socialnih, gospodarskih, okoljskih in drugih problemov, – zagotavljali dodatno ponudbo proizvodov in storitev, ki so v javnem interesu, – razvijali nove možnosti za zaposlovanje ranljivih oseb na trgu dela. II. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11- v nadaljevanju ZSocP), ki je vpisano v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo) vključno do 31. 12. 2014, ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost v območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015, opredeljenem v točki 3.2. navodil za prijavitelje in izpolnjujejo še naslednje pogoje: 1. je na dan prijave registrirano za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji, 2. ima poravnane vse zapadle davke in druge obvezne dajatve do Republike Slovenije, do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis (dokazilo: Obrazec št 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev). Prijavitelj v vlogi priloži še potrdilo pristojnega davčnega urada o poravnanih davkih in drugih obveznih dajatvah v RS, zapadlih do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis), 3. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije in na dan 31. 12. v preteklem koledarskem letu glede na dan oddaje vloga ni v stanju insolventnosti po 14. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 63/13 – uradno prečiščeno besedilo) (dokazilo: Obrazec št. 3: Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev). 4. da glede subjekta ni podana prepoved poslovanja v obsegu, kot izhaja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo), 5. lastniki podjetja niso vpleteni v postopke pranja denarja in financiranja terorizma v skladu z definicijo 19. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11), 6. ni za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirano iz javnih virov niti ni v postopku pridobivanja javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun), 7. ni v postopku prepovedi poslovanja in prenehanja statusa socialnega podjetja na podlagi določil 20. člena Zakona o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11), 8. da ni podjetje, ki v skladu z Uredbo Komisije do »de minimis« pomoči ni upravičeno podjetje (točka 4.4. Pomoč po pravilu »de minimis« teh navodil), 9. ima poravnane obveznosti iz istovrstnih preteklih razpisov. III. Višina sredstev in način financiranja Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev v okviru tega razpisa znaša 300.000,00 EUR. Nepovratna sredstva se razpisujejo za leto 2015. Nepovratna sredstva za ta namen so zagotovljena na proračunski postavki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 960610 – Razvoj Pomurja. IV. Upravičeni stroški Upravičene stroške predstavljajo: a) stroški dela zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin: – bruto plača, regres za letni dopust, malica in prevoz na delo in iz dela. Stroški dela zaposlenih so upravičeni samo, če gre za zaposlitev osebe iz ranljive ciljne skupine, ki ima stalno prebivališče v območju izvajanja zakona (točka. 3.2.). b) stroški nakupa strojev in opreme potrebnih za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva v višini 70% nabavne vrednosti računano brez DDV. Nakup strojev in opreme (tu ne gre za opremo delavcev) je upravičen le v primeru, da je le-ta utemeljen in nujno potreben za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva. Kupljeni stroji in oprema morajo biti novi in v podjetju obravnavani kot osnovna sredstva. Prejemnik sredstev stroje in opremo, za katere je dobil sredstva državne pomoči ne sme odsvojiti in morajo ostati v regiji še nadaljnja tri leta po zaključku projekta. V. Obdobje uveljavljanja upravičenih stroškov Obdobje, za katerega so namenjena razpisna sredstva je proračunsko leto 2015. MGRT bo sofinanciralo upravičene stroške, ki bodo nastali od datuma izdaje sklepa o sofinanciranju pa do izstavitve zadnjega zahtevka za izplačilo. Po tem javnem razpisu so ob pogoju, da bo sklenjena pogodba o sofinanciranju projekta, do sofinanciranja upravičeni tisti upravičeni stroški, ki bodo pri prijavitelju nastali od datuma izdaje sklepa o sofinanciranju pa do konca izvajanja projektnih aktivnosti, vendar najkasneje do 25. 10. 2015 in bo prijavitelj po poplačilu računov zanje ministrstvu izstavil zahtevek za izplačilo in ga oddal do 25. 10. 2015. Zadnji rok oddaje zahtevka za izplačilo je 25. 10. 2015. Zahtevki, ki bodo oddani po tem datumu bodo kot prepozni zavrnjeni. Dodeljena in neporabljena sredstva se ne morejo prenašati v naslednje proračunsko leto. VI. Način in rok za predložitev vlog Rok za oddajo prijav je 19. 3. 2015. Kot pravočasne se bodo upoštevale vse vloge, poslane po pošti s priporočeno poštno pošiljko, ki bodo označene s poštnim žigom do 19. 3. 2015 in vloge, poslane po pošti z navadno poštno pošiljko, ki bodo v vložišče ministrstva prispele do 19. 3. 2015. Osebno oddane vloge pa se bodo kot pravočasne upoštevale le, če bodo oddane v vložišču Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, do 19. 3. 2015, do 12. ure. Prijavitelj lahko na javni razpis predloži le eno vlogo za sofinanciranje. Kolikor bo prijavitelj predložil več vlog za sofinanciranje, bo upoštevana tista vloga, ki bo na ministrstvu evidentirana kot prva prispela, ostale vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene prijavitelju. Vloga mora biti v slovenskem jeziku in oddana v papirnati /tiskani obliki na prijavnih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije in mora vsebovati vse zahtevane obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Kolikor so priložene priloge (računi, dokazila itd.) v tujem jeziku, mora biti priložen prevod v slovenski jezik, ki ga podpiše odgovorna oseba prijavitelja. Kolikor prilogi v tujem jeziku ni priloženega prevoda, se šteje, da priloga ni priložena. Vloge na javni razpis morajo, ne glede na način oddaje, pravočasno prispeti na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Za prepozno oddano vlogo se šteje vloga, ki ministrstvu ni bila predložena do navedenega roka. Prepozno prispele vloge se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju. Vlogo je potrebno poslati ali oddati v zaprti ovojnici, ki mora biti označena s polnim nazivom in naslovom prijavitelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga na JR za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji«. Za označevanje vloge na ovojnici se mora uporabiti obrazec za označbo vloge (Priloga št. 2: Oprema ovojnice v razpisni dokumentaciji). Vloge, ki bodo nepravilno označene, se ne bodo obravnavale in bodo s sklepom predstojnika ministrstva zavržene ter vrnjene pošiljatelju. Kolikor bi v času izvajanja tega razpisa prišlo do rebalansa proračuna RS, ki bi privedel do zmanjšanja proračunskih sredstev na proračunski postavki 960610 – Razvoj Pomurja na kateri so ob objavi tega razpisa zagotovljena sredstva, si ministrstvo pridržuje pravico preklicati/razveljaviti ta razpis. Prijavitelji v tem primeru nimajo pravice zahtevati povračila stroškov. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji razpisa in merili za ocenjevanje. VII. Postopek izbora prijaviteljev Ministrstvo bo izbralo predloge projektov po postopku, ki ga določa veljavni Zakon o javnih financah oziroma Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog. Postopek javnega razpisa za dodelitev sredstev bo vodila strokovna komisija, imenovana s strani ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odpirale se bodo samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene zaprte ovojnice (obvezna uporaba obrazca za označbo ovojnice – Priloga št. 2 v razpisni dokumentaciji). Odpiranje vlog ne bo javno. Strokovna komisija bo vse pravilno označene vloge odprla in pregledala z vidika formalne popolnosti, popolne pa tudi ocenila. Strokovna komisija bo opravila pregled formalno popolnih vlog. Preverila bo izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na javni razpis in ocenila vlogo na podlagi pogojev in meril, določenih v poglavju 7 tega javnega razpisa. V postopku ocenjevanja vsebinske ustreznosti se bodo vloge ocenjevale s stališča skladnosti s cilji tega razpisa opredeljenih na podlagi Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji, Programa spodbujanja konkurenčnosti Pomurske regije v obdobju 2010–2015, Zakona o socialnem podjetništvu in na podlagi meril za izbor projektov. Kolikor bo strokovna komisija ugotovila, da projekt ni skladen z navedenimi cilji, bo vloga zavrnjena in ne bo predmet ocenjevanja na podlagi meril za izbor. Vse popolne vloge bosta ločeno ocenila dva člana strokovne komisije. Končna ocena strokovne komisije se bo oblikovala na podlagi povprečja dodeljenih ocen. Na podlagi rezultatov ocenjevanja bo strokovna komisija oblikovala predlog prejemnikov sredstev. Do sofinanciranja bodo upravičene vloge, ki bodo dosegle najmanj 57 točk. Kolikor bo skupna vrednost predlaganih projektov presegla razpoložljiva sredstva, bodo imeli prednost projekti z višjim številom točk. Kolikor skupna vrednost predlaganih projektov, ne bo presegla razpoložljivih sredstev, lahko ostanek sredstev ostane nerazporejen. V primeru, da več prijaviteljev doseže enako število točk in bi bila z njihovo uvrstitvijo na predlog prejemnikov sredstev presežena skupna razpoložljiva sredstva, se o uvrstitvi projektov na predlog prejemnikov sredstev odloči na podlagi naslednjih petih dodatnih meril: 1. število načrtovanih zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupine, pri čemer bodo imeli prednost projekti z višjim številom načrtovanih zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin za polni delovni čas. 2. V primeru da ima tudi po prvem dodatnem merilu več projektov isto število točk, bodo prednostno uvrščene na seznam prejemnikov vloge – projekti, ki bodo v samo izvedbo pritegnil več deležnikov širše družbene skupnosti. 3. V primeru, da ima tudi po drugem dodatnem merilu več projektov isto število točk, bodo prednostno uvrščene na seznam prejemnikov vloge – projekti, ki bodo dosegli več točk po merilu »Prepoznavnost socialnega podjetja«. 4. V primeru, da ima tudi po tretjem dodatnem merilu več projektov isto število točk, bodo prednostno uvrščene na seznam prejemnikov vloge – projekti, ki bodo dosegli več točk po merilu »Načrt trženja«. 5. V primeru, da ima tudi po četrtem dodatnem merilu več projektov isto število točk, bo o tem, katera vloga (projekt) bo uvrščena na seznam prejemnikov odločala komisija na podlagi opisa projekta – prednostno bo uvrščena vloga (projekt), za katerega bo komisija menila, da bo lahko dal večji doprinos k reševanju problematike ranljivih skupin. VIII. Merila za izbor projektov Strokovna komisija bo pravočasno prispele in formalno popolne vloge iz katerih bo razvidno, da prijavitelj izpolnjuje vse predpisane pogoje ocenila na podlagi spodaj navedenih meril: Obveščanje o izbiri O dodelitvi sredstev po tem javnem razpisu bo na predlog strokovne komisije s sklepom odločil predstojnik ministrstva oziroma od njega pooblaščena oseba. Ministrstvo bo prijavitelje o izidu razpisa obvestilo najkasneje v 60 dneh po zaključku odpiranja vlog. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh ministrstva, www.mgrt.gov.si. Z izbranim prijaviteljem bo na podlagi dokončnega sklepa o izboru, ministrstvo sklenilo pogodbo o sofinanciranju projekta. V primeru, da se prijavitelj v roku 8 dni od prejema poziva za podpis pogodbe o sofinanciranju projekta nanj ne odzove, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe. IX. Razpisna dokumentacija Razpisno dokumentacijo in informacije v zvezi z namenom javnega razpisa lahko zainteresirani prijavitelji v razpisnem roku pridobijo na spletni strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, www.mgrt.gov.si ali www.rra-mura.si ali jo naročijo pri Sabini Potočnik Magdič, na tel. 02/534-80-21. Odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom zastavljeni vključno do 12. 3. 2015 bodo objavljeni na spletnem naslovu: www.mgrt.gov.si in spletni strani, www.rra-mura.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti