Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Ob-1281/15 , Stran 206
Ob-1281/15
Na podlagi 12. člena Odloka o mladinskem delu v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 13/2007), Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 04/2011) in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 17/2013), objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2015
I. Predmet razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in financiranje projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih (v nadaljevanju: lokalni program), ki jih bodo izvajalci realizirali v letu 2015. Mestna občina Velenje bo sofinancirala aktivnosti, ki spodbujajo vrednote avtonomnosti, strpnosti ter solidarnosti in so naslednje: – zastopanje in uveljavljanje interesov mladih; – izobraževanja in usposabljanja za mlade, ki niso del formalnega izobraževanja; – urbana mladinska kultura; – šport za mlade; – mladinsko-politične aktivnosti; – informiranje in svetovanje za mlade; – socialne in humanitarne aktivnosti za mlade; – regionalno, nacionalno in mednarodno povezovanje ter – druge aktivnosti, ki so v javnem interesu in so namenjene mladim. Mladi so mladostniki in mlade odrasle osebe obeh spolov, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta. II. Prijavitelji: Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje. Projekte vzdrževalnih del in nakupa opreme, ki so vključeni v lokalni program, lahko prijavijo le pravne osebe javnega prava. III. Razpisni rok: razpis se prične 13. februarja 2015 in se zaključi 16. marca 2015. IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav Prijava mora zajemati: a. izpolnjen prijavni obrazec, b. podpisan vzorec pogodbe. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in merili razpisa. Prijavitelji morajo prijave oddati osebno ali priporočeno po pošti do 16. marca 2015 na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje. Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis – projekti lokalnega programa razvoja delovanja mladih 2015«. Na kuverti mora prijavitelj zapisati svoj naslov oziroma sedež. Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, ki ne bodo oddane pravočasno in ki jih ne bodo podale upravičene osebe, ne bodo obravnavane. Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdanem sklepu o izbiri projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2014 razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo komisija za izvedbo postopkov javnih razpisov opravila 19. marca 2015 ob 11. uri, v sejni sobi Urada za družbene dejavnosti, 4. nadstropje Mestne občine Velenje, Titov trg 1, Velenje. Odpiranju prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira na razpisu. VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje prijav: komisija bo za ocenjevanje prijav uporabila naslednja merila: a) inovativnost in jasnost postavljenih ciljev, b) reference izvajalca projekta, c) predviden doseg projekta, d) finančna konstrukcija projekta, e) predviden način izvedbe projekta, f) število mladih posameznikov, ki sodelujejo pri projektu, g) partnerstva v projektu, h) povezanost projekta s prednostnimi temami (ki so opredeljene v strategiji mladih) Merila za ocenjevanje in vrednotenje so sestavni del razpisne dokumentacije. VII. Okvirna višina razpisanih sredstev Za izvedbo javnega razpisa so v proračunu zagotovljena sredstva v višini 35.000 € – od tega zneska je 20.000 € namenjenih za projekte, ki jih bo Mestna občina Velenje financirala v celoti, 15.000 € pa je namenjenih za projekte, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala v višini 50% vrednosti projekta. V primeru, da projekti, ki jih MOV financira v celoti, ne bodo porabili vseh razpisanih sredstev v višini 20.000 €, se bo ostanek sredstev namenil za projekte, ki jih MOV sofinancira v višini 50% in obratno – če projekti, ki jih MOV sofinancira v višini 50%, ne bodo porabili vseh razpisanih sredstev v višini 15.000 €, se bo ostanek sredstev namenil za projekte, ki jih MOV financira v celoti. Projekti, ki jih bo Mestna občina Velenje sofinancirala ali financirala, so razdeljeni v dva ranga: – prvi rang predstavljajo projekti, ki bodo financirani 100%, vendar najvišji možni znesek financiranja ne sme presegati 4.000 €, – drugi rang predstavljajo projekti, ki bodo sofinancirani 50%, vendar najvišji možni znesek sofinanciranja ne sme presegati 2.000 €. Na osnovi vrednotenja se bo pripravil seznam projektov, uvrščenih od najvišjega do najnižjega števila točk. Projekti se bodo sofinancirali ali financirali po vrstnem redu do porabe sredstev. Mestna občina Velenje bo financirala naslednje projekte, povezane s cilji iz lokalnega programa, v deležih, kot je razvidno iz spodnje tabele: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * NGO = nevladne organizacije VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2015. Mestna občina Velenje bo po izvršljivosti odločb z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbe o (so)financiranju izbranih mladinskih projektov v letu 2015. IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku javnega razpisa. X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (priložnosti / javne objave) ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan na naslovu: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320 Velenje. XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak delovni dan na tel. 03/896-16-78 (Darja Plaznik) oziroma po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti