Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

305. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik, stran 661.

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) ter 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 4. seji dne 4. 2. 2015 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 47/95, 20/98, 13/99, 40/01 in 43/07), vse v nadaljevanju: »Odlok.«
2. člen
V Odloku se spremeni 1. člen, tako, da se glasi:
»Ta odlok določa organizacijo, delovna področja, pristojnosti, pooblastila in odgovornosti, način vodenja ter druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave Občine Kamnik (v nadaljevanju: občinska uprava).«
3. člen
V Odloku se spremeni in dopolni 2. člen, tako, da se glasi:
»Predstojnik občinske uprave je župan, ki usmerja in nadzira občinsko upravo.
Župan lahko za izvrševanje proračuna in opravljanje drugih nalog iz svoje pristojnosti pooblasti podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca.
Delo občinske uprave neposredno vodi direktor občinske uprave, ki je za svoje delo odgovoren županu, ter ga imenuje in razrešuje župan.«
4. člen
V Odloku se spremeni in dopolni 3. člen, tako, da se glasi:
»S tem odlokom se določa:
– naziv notranjih organizacijskih enot občinske uprave in njihovo delovno področje;
– način vodenja notranjih organizacijskih enot občinske uprave;
– način sodelovanja občinske uprave z občinskim svetom, z občinskimi upravnimi organi drugih občin in z državnimi organi;
– način zagotavljanja javnosti dela ter pristojnosti, pooblastila in odgovornosti javnih uslužbencev.«
5. člen
V Odloku se spremenita in dopolnita tretja in šesta alineja 6. člena, tako, da se glasita:
»3) oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance,«
»6) oddelek za razvoj in investicije.«
6. člen
V Odloku se spremeni in dopolni 7. člen, tako, da se glasi:
»Notranje organizacijske enote morajo zagotavljati zakonito, strokovno, učinkovito in smotrno izvajanje nalog in dejavnosti, za katere so ustanovljene.«
7. člen
V Odloku se spremenita in dopolnita dosedanji prva in enajsta alineja 10. člena, tako, da se glasita:
»– svetovalne, strokovne, organizacijske in administrativne naloge v zvezi z delom župana,«
»– tehnične naloge v zvezi z gospodarjenjem z nepremičninami in tehnično opremo, ki so v lasti ali upravljanju Občine Kamnik,«.
V Odloku se črta dosedanja šesta alineja 10. člena.
V Odloku se dodajo nove trinajsta, štirinajsta, petnajsta, šestnajsta, sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta, dvajseta, enaindvajseta, dvaindvajseta, triindvajseta, štiriindvajseta, petindvajseta in šestindvajseta alineja 10. člena, ki se glasijo:
»– sodelovanje pri pripravi in vodenju investicij iz delovnega področja urada,
– izvajanje disciplinskih in odškodninskih postopkov iz delovnih razmerij,
– naloge v zvezi z volilnimi in referendumskimi opravili iz zakonsko določenih pristojnosti občinske uprave,
– izvajanje strokovnih in organizacijskih nalog ter pomoč pri oblikovanju in realizaciji programov za ožje dele občine,
– spremljanje izvajanja nalog iz pristojnosti ožjih delov občine ter priprava predlogov za ukrepe,
– naloge na področju informatike, načrtovanja in posodabljanja ter vzdrževanja informacijskega sistema občine, ter vzdrževanje in vsebinsko dopolnjevanje spletnih strani občine,
– organizacija in izvajanje nalog pisarniškega poslovanja,
– izvajanje centralnega elektronskega in fizičnega arhiviranja gradiv,
– izvajanje nalog sprejemne pisarne, v skladu s predpisi o pisarniškem poslovanju ter ravnanju z dokumentarnim gradivom,
– sprejem in odprema pošte,
– vodenje evidence zadev in dokumentov,
– izvajanje nalog s področja zaščite in reševanja,
– dejavnost interne kuhinje,
– spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja urada,«.
8. člen
V Odloku se spremenijo in dopolnijo dosedanje prva, dvanajsta in petnajsta alineja 11. člena, tako, da se glasijo:
»– spremljanje sprememb zakonov in drugih aktov, ki vplivajo na delovanje občine,«
»– organiziranje in izvajanje občinske redarske, inšpekcijske službe ter prekrškovnega organa,«
»– pridobivanje, prodaja, menjava, oddajanje in najem nepremičnin ter drugega premoženja,«.
V Odloku se črta dosedanja sedemnajsta alineja 11. člena.
V Odloku se dodajo nove sedemnajsta, osemnajsta, devetnajsta in dvajseta alineja 11. člena, ki se glasijo:
»– gospodarjenje s premoženjem občine,
– pravno spremljanje sklenjenih pogodb,
– sodelovanje pri pripravi in vodenju investicij iz delovnega področja oddelka,
– spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja oddelka,«.
9. člen
V Odloku se spremeni in dopolni dosedanji prvi odstavek 12. člena, tako, da se glasi:
»Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance opravlja naloge, ki se nanašajo na:«.
V Odloku se črta dosedanja sedma alineja 12. člena.
V Odloku se dodajo nove alineje od dvanajste do petindvajsete alineje 12. člena, ki se glasijo:
»– pripravo predlogov načina izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb in izbirnih gospodarskih javnih služb,
– pripravo razvojnih programov gospodarskih javnih služb,
– določanje standardov in normativov za opravljanje gospodarskih javnih služb,
– zagotavljanje in uporabo javnih dobrin in storitev,
– pripravo koncesijskih aktov in vodenja postopkov za dodelitev koncesij s področja javnih gospodarskih služb,
– vodenje katastra infrastrukturnih objektov gospodarskih javnih služb,
– vodenje nadzora nad izvajanjem nalog in poslovanjem gospodarskih javnih služb,
– sodelovanje pri pripravi ter vodenju investicij iz delovnega področja oddelka ter upravljanje in gospodarjenje z infrastrukturnimi objekti ter napravami,
– pripravo, izdelavo in izvajanje programov cestne dejavnosti,
– pripravo, izdelavo in izvajanje programov komunalne in energetske dejavnosti,
– pripravo, izdelavo in izvajanje programov varstva okolja,
– zavarovanje premoženja občine,
– nabave osnovnih sredstev, inventarja in potrošnega materiala za delovanje občinske uprave,
– spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja oddelka,«.
10. člen
V Odloku se spremenijo in dopolnijo dosedanja prva, sedma in deveta alineja 13. člena, tako, da se glasijo:
»– pripravo in izvajanje planov iz delovnega področja oddelka,«
»– sodelovanje pri pripravi ter vodenju investicij iz delovnega področja oddelka,«
»– pripravo koncesijskih aktov in vodenje postopkov za dodelitev koncesij iz delovnega področja oddelka,«.
V Odloku se doda nova deseta alineja 13. člena, ki se glasi:
»– spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja oddelka,«.
11. člen
V Odloku se spremenijo in dopolnijo dosedanje prva, peta, šesta, sedma, osma, in deveta alineja 14. člena, tako, da se glasijo:
»– nudenje strokovne pomoči pravnim in fizičnim osebam pri urejanju prostora,«
»– pripravo programskih in projektnih rešitev za potrebe prostorskih aktov,
– organiziranje javnih obravnav v postopkih sprejemanja in izvajanja prostorskih aktov in spremljanje izvajanja prostorskih aktov,
– pripravo smernic za izdelavo prostorskih aktov,
– pripravo in izdelavo lokacijskih informacij, v zvezi z merili in pogoji za posege v prostor, potrdil o namenski rabi ter ugotavljanje predkupne pravice,
– izdelava strokovnih podlag stanja v prostoru,«.
V Odloku se črtata dosedanji druga in četrta alineja 14. člena.
V Odloku se dodajo nove druga, četrta, deseta, enajsta, dvanajsta, trinajsta, štirinajsta in petnajsta alineja 14. člena, ki se glasijo:
»– vodenje postopkov priprave občinskih prostorskih aktov,«
»– prostorsko načrtovanje in operativno izvajanje prostorskih aktov,«
»– pripravo dokumentacije in podlag ter sodelovanje v geodetskih postopkih in komasacijah,
– opremljanje stavbnih zemljišč,
– vodenje postopkov v zvezi z odmero komunalnih prispevkov,
– opravila iz pristojnosti občine v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča in drugimi davščinami v zvezi z nepremičninami,
– sodelovanje pri pripravi ter vodenju investicij iz delovnega področja oddelka,
– spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja oddelka,«.
12. člen
V Odloku se spremeni 14.a člen, tako, da se glasi:
»Oddelek za razvoj in investicije opravlja naloge, ki se nanašajo na:
– spremljanje in analiziranje gospodarskih gibanj v občini,
– vodenje, organizacijo in koordinacijo dela na razvojnih projektih občine,
– vodenje, organizacijo in koordinacijo dela v zvezi s sodelovanjem občine na razpisih za pridobivanje finančnih sredstev,
– vodenje, organizacijo in koordinacijo dela v zvezi s pridobivanjem sredstev iz skladov Evropske unije,
– pripravo in izvajanje strategije razvoja občine ter programske usmeritve razvoja posameznih dejavnosti,
– svetovanje oddelkom pri vsebinski zasnovi investicijskih projektov ter pomoč pri pripravi proračuna na področju investicij,
– pripravo strokovne podlage in koordinacijo dela na področju načrtovanja in izvajanja razvoja in razvojnih dokumentov občine,
– izvajanje strokovnih in operativnih del pri izvedbi projektov, ki posegajo v delokrog dveh ali več notranjih organizacijskih enot,
– pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarstva in podjetništva,
– pospeševanje in ustvarjanje pogojev za razvoj turizma,
– načrtovanje in izvajanje upravno in strokovno-tehničnih nalog za pravilno in pravočasno izvajanje aktivnosti s področja investicij, ter podpora pri vodenju in izvajanju investicijskih projektov v občini,
– sodelovanje z drugimi organi in institucijami s področja razvoja in investicij,
– svetovanje in pomoč na področju javnih naročil in vodenje postopkov večjih javnih naročil,
– nadzor v zvezi z javnimi naročili, ki jih izvajajo druge notranje organizacijske enote ali projektne skupine,
– spremljanje izvrševanja sklenjenih pogodb iz delovnega področja oddelka,
– druge upravne in strokovno tehnične naloge s svojega delovnega področja.«
13. člen
V Odloku se spremeni drugi odstavek 16. člena, tako, da se glasi:
»Za vodenje posameznih nalog pooblasti direktor občinske uprave vodje notranjih organizacijskih enot, ki jih imenuje in razrešuje župan.«
14. člen
V Odloku se dodajo nov tretji, četrti in peti odstavek 17. člena, ki se glasijo:
»Direktorja občinske uprave se imenuje za dobo petih let.
Direktor občinske uprave:
– vodi in usklajuje delo občinske uprave,
– skrbi za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na prvi stopnji ali za to pooblasti vodjo notranje organizacijske enote občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca,
– opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v projektnih skupinah v občini,
– opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z drugimi organi,
– na podlagi pooblastila župana izvršuje proračun in skrbi za izvajanje notranje kontrole,
– predlaga županu izvedbo ukrepov ali njihov sprejem,
– opravlja druge naloge, določene s predpisi občine ter po odredbah župana.
Direktorja občinske uprave v času odsotnosti nadomešča javni uslužbenec, ki ga pooblasti direktor občinske uprave oziroma župan.«
15. člen
V Odloku se spremeni tretji odstavek 18. člena, tako, da se glasi:
»Kolegij sklicuje in vodi direktor občinske uprave.«
16. člen
V Odloku se spremeni 20. člen, tako, da se glasi:
»Vodja oddelka neposredno načrtuje, organizira, vodi in nadzira delo oddelka, skrbi za učinkovito in smotrno opravljanje nalog, razporeja delo, skrbi za delovno disciplino in opravlja najzahtevnejša dela v oddelku. Vodja oddelka je odgovoren za svoje delo in delo oddelka, ki ga vodi.«
17. člen
V Odloku se spremeni in dopolni prvi odstavek 22. člena, tako, da se glasi:
»Javnost dela občinske uprave se uresničuje z objavo splošnih aktov občine, z uradnimi sporočili za javnost, s posredovanjem informacij preko sredstev javnega obveščanja, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in z drugimi oblikami sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.«
18. člen
V Odloku se doda nov prvi odstavek 23. člena, ki se glasi:
»O zaposlitvi v občinski upravi in imenovanju javnih uslužbencev v naziv odloča župan.«
19. člen
V Odloku se spremeni in dopolni prvi odstavek 24. člena, tako, da se glasi:
»Javni uslužbenec opravlja delo na delovnem mestu, na katero je razporejen, v skladu s pristojnostmi, navodili in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi, ter po navodilih vodje oddelka, kjer opravlja delo, direktorja občinske uprave ter župana.«
V Odloku se dodajo novi tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 24. člena, ki se glasijo:
»Javni uslužbenec je pri svojem delu dolžan upoštevati veljavno zakonodajo in veljavne interne predpise, ki jih sprejema Občina Kamnik, ter izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja.
Pred zaposlitvijo se javnega uslužbenca seznani s kodeksom, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev. Ob podpisu pogodbe o zaposlitvi javni uslužbenec podpiše tudi izjavo, da je seznanjen s kodeksom ravnanja javnih uslužbencev.
Javni uslužbenec mora svoje naloge opravljati v skladu z načelom zakonitosti, strokovnosti, zaupnosti, častnega ravnanja ter politično nevtralno in nepristransko, z upoštevanjem kodeksa, ki ureja ravnanje javnih uslužbencev. Svoje naloge mora javni uslužbenec opravljati strokovno, vestno, hitro, nepristransko in kvalitetno, ter pri tem upoštevati le javni interes in konkretne okoliščine primera. Javni uslužbenec se mora pri svojem delu ravnati po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposabljati ter izpopolnjevati. Javni uslužbenec mora biti lojalen do delodajalca, spoštljiv v odnosih z občani, nadrejenimi, sodelavci in podrejenimi.
Javni uslužbenec je odgovoren, da se izogiba vsakemu nasprotju interesov. Javni uslužbenec ne sme opravljati funkcij in pridobitne dejavnosti, ki niso združljive z opravljanjem javnih nalog in s pravicami in obveznostmi javnega uslužbenca. Na nasprotje interesov in na nezdružljivost mora javni uslužbenec paziti po uradni dolžnosti.
Javni uslužbenec mora vselej ravnati tako, da ohranja in krepi zaupanje v javnost, poštenost, nepristranskost in učinkovitost opravljanja javnih nalog Občine Kamnik.
Javni uslužbenec je dolžan, da ustrezno in z vso potrebno zaupnostjo obravnava vse informacije in dokumente, ki jih je pridobil med zaposlitvijo.
Javni uslužbenec je kot skrbnik proračunskih postavk soodgovoren za zakonito in namensko porabo proračunskih sredstev.
Za svoje delo je javni uslužbenec odgovoren vodji oddelka, kjer opravlja delo, direktorju občinske uprave in županu.
Kršitve obveznosti javnih uslužbencev iz tega odloka pomenijo kršitve delovnih obveznosti, zaradi katerih se zoper kršitelja lahko uvede disciplinski postopek in/ali postopek odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Za škodo, ki jo javni uslužbenec pri svojem delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti protipravno povzroči Občini Kamnik, občinski upravi ali tretji osebi, je odškodninsko odgovoren.«
20. člen
V prvem odstavku 25. člena, v drugem in tretjem odstavku 28. člena ter v 30. členu Odloka se za besedno zvezo »občinski/a upravi/a« črta besedna zveza »Občine Kamnik«.
21. člen
V Odloku se doda nov četrti odstavek 27. člena, ki se glasi:
»O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izda občinska uprava, odloča pristojni državni organ, ki ga določa zakon.«
V Odloku dosedanji četrti odstavek 27. člena postane peti odstavek 27. člena in se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
»O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči. O izločitvi vodje oddelka občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi na prvi stopnji odloča direktor občinske uprave občine, na drugi stopnji pa župan.«
V odloku se doda nov šesti odstavek 27. člena, ki se glasi:
»O sporih o pristojnosti med organi občinske uprave oziroma oddelki odloča župan.«
22. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2015
Kamnik, dne 4. februarja 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti