Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Št. 478-114/2014-4 Ob-1299/15 , Stran 231
Št. 478-114/2014-4 Ob-1299/15
Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen (v nadaljevanju: občina), ki jo v postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Občine Komen zastopa Komisija za vodenje postopka prodaje občinskega stvarnega premoženja (v nadaljevanju: Komisija) na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13), 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 34/11, 24/13, v nadaljevanju: Uredba), Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Komen za leto 2014 št. 478-41/2013-2, objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin Občine Komen
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, davčna št.: SI98324390, matična št.: 5883091000, tel. 05/731-04-50, faks: 05/731-04-60, e-pošta: obcina@komen.si. 2. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet javnega zbiranja ponudb za prodajo so naslednje nepremičnine: a) Nepremičnina zajema gospodarsko poslopje z dvoriščem na parc. št. 956/11 (ID 6333624) k.o. 2701 Dolanci. Neto tlorisna površina objekta znaša 80 m2, skupna površina parcele znaša 196 m2. b) Nepremičnina zajema gospodarsko poslopje z dvoriščem na parc. št. 964/2 (ID 1535133) k.o. 2701 Dolanci. Neto tlorisna površina objekta znaša 125,48 m2, skupna površina parcele pa 385 m2. Nakup nepremičnine je možen samo ob istočasnem nakupu nepremičnin parc. št. 964/1 (ID 3382857) in 961 (ID 3046652) obe k.o. Dolanci. Ponudba za prodajo nepremičnin parc. št. 964/1 in 961 obe k.o. Dolanci je objavljena na enotnem državnem potalu e-uprave (https://e-uprava.gov.si/e-uprava/oglasnaDeska.euprava) in na oglasni deski Upravne enote Sežana in Občine Komen. Nepremičnini se prodajata v skladu z 20.–23. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 58/12). Lastništvo nepremičnin je vknjiženo na Občino Komen, Komen 86, 6223 Komen, do celote. Nepremičnine so proste vseh bremen. Nepremičnine parc. št. 956/11, 964/2 ter manjši del 964/1 vse k.o. Dolanci se nahajajo v poselitvenem območju. Pretežni del parcele 964/1 in 961, k.o. Dolanci pa na območju kmetijskih zemljišč. 3. Izhodiščna cena a) Ocenjena izhodiščna vrednost nepremičnine pod točko a) znaša 24.000,00 EUR; b) Ocenjena izhodiščna vrednost nepremičnine pod točko b) znaša 24.000,00 EUR; Cene so določene na podlagi cenitev, ki jih je izdelal Colja Bogdan, gradb. th., stalni sodni cenilec gradbene stroke. 4. Pogoji prodaje a) Nepremičnine se bodo prodajale za najmanj izklicno ceno. b) Nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno – kupljeno«, zato kasnejše reklamacije v primeru napak ne bodo upoštevane. c) Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo Komisija imenovana s strani župana ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika. V primeru, da bo za nepremičnino prispelo več enakih najugodnejših ponudb, bodo ti ponudniki, pozvani s strani prodajalca, da oddajo novo ponudbo. V primeru, da se situacija ponovi, bo prodajalec z najugodnejšimi ponudniki opravil dodatna pogajanja o ceni. d) Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni od prejema sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Komen pravico zadržati vplačano varščino. e) Plačilo celotne kupnine v roku 8 dni po prejemu računa, je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se varščina zadrži, pogodba pa razdre. f) Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati 2% davek na promet nepremičnin, stroške notarske overitve ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in svojo korist v zemljiški knjigi. Prodajalec overi svoj podpis na pogodbi po plačilu celotne kupnine in po potrditvi pogodbe s strani Finančne uprave RS. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb a) Ponudnik je dolžan plačati varščino za resnost ponudbe in sicer v višini 10% od izhodiščne cene za nepremičnino iz točke 3.a) in v višini 15% od izhodiščne cene za nepremičnino iz točke 3.b) na račun Občine Komen št. 01249-0100006231, sklic na številko SI00 478110-2015, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ponudnikom, ki na javnem razpisu ne uspejo, se varščina vrne v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Varščina se ne obrestuje. Prodajalec ima pravico zadržati plačano varščino: – če izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri, – če izbrani ponudnik odstopi od ponudbe, – če izbrani ponudnik ne plača kupnine v roku 8 dni od prejema računa s strani prodajalca ter prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe. b) Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime, priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine), – ponudba mora obsegati ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene, – navedbo nepremičnin/e, za katero/e se daje ponudba, – priloge iz točke 5.e). teh pogojev poziva za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. c) Rok za oddajo popolne ponudbe je do vključno 13. 3. 2015. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala. d) Pisne ponudbe z dokazili in prilogami naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, na naslov: Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin«. Na hrbtni strani mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Ponudbo lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo tudi osebno, vsak delovni dan med poslovnim časom v sprejemni pisarni Občine Komen na naslovu Komen 86, 6223 Komen. e) Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – ponudbeni obrazec (prijavni obrazec OBR-1), – izjavo o sprejemanju pogojev javne ponudbe (prijavni obrazec OBR-2), – izjavo o vezanosti na dano ponudbo v času 90 dni od oddaje ponudbe (prijavni obrazec OBR-3), – dokumentacijo o usposobljenosti ponudnika (OBR-4), ki mora vsebovati po vrstnem redu: – kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – priglasitveni list (samostojni podjetnik posameznik), – izpisek iz sodnega ali poslovnega registra, ki ni starejši od 30 dni in ustrezno overjeno pooblastilo za vložitev pisne ponudbe, če ponudbo vlaga pooblaščenec (pravne osebe), – potrdilo o plačnih davkih in prispevkih za pravne osebe in samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo o plačani varščini, ki znaša 10% oziroma 15% ponujene cene, na TRR Občine Komen številka 01249-0100006231, sklic na številko SI00 478110-2015, s pripisom: varščina za javno zbiranje ponudb. 6. Dodatne informacije Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Komen, www.komen.si. Dodatne informacije v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine lahko dobite vsak delovni dan v času uradnih ur Občine Komen, na tel. 05/731-04-65 ali e-naslov: katja.mulic@komen.si – kontaktna oseba je Katja Mulič. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru. 7. Odpiranje ponudb: rok za zbiranje ponudb je do vključno 13. 3. 2015. Upoštevale se bodo ponudbe, ki bodo do tega roka prispele na naslov prodajalca. Odpiranje ponudb ne bo javno. Prispele ponudbe bo obravnavala komisija imenovana s strani župana. 8. Izbor najugodnejšega ponudnika Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse zahtevane razpisne pogoje. V primeru, da bo ponudba nepopolna, kar pomeni da vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo, bo ponudnik v 5 dnevnem roku pozvan k dopolnitvi. Kolikor ponudba v roku za dopolnitev ne bo dopolnjena, je prodajalec ne bo upošteval. Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 45 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. 9. Ustavitev postopka: prodajalec si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov, do sklenitve pogodbe prekine oziroma ustavi postopek prodaje. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v neobrestovanem znesku. 10. Objava javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin Občine Komen: javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin Občine Komen je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani, www.komen.si.
Občina Komen

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti