Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Št. 465-2/15-024 Ob-1272/15 , Stran 226
Št. 465-2/15-024 Ob-1272/15
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 21. 1. 2015 objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje. II. Opis predmeta prodaje: 1. parc. št. 89/3, k.o. 2155 – Hraše (ID 2916007), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 494 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 35.246,90 EUR; i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3506-696/2014-2, ki ga je dne 10. 12. 2014 izdala Občina Radovljica: a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Občinski prostorski načrt: Strategija prostorskega razvoja Občine Radovljica z urbanistično zasnovo Radovljica – Lesce (Deželne novice — Uradne objave, št. 159/12); Prostorski red Občine Radovljica (Deželne novice — Uradne objave, št. 159/12, 166/12 – popravek, 170/13, 178/13 – razlaga, 191/14); Podrobni prostorski načrt: Zazidalni načrt Center – Lesce (Deželne novice, Uradne objave, št. 98/08, 112/09, 123/10, 128/10, 132/10, 150/11, 157/12). b. Podatki o namenski rabi prostora: prostorska enota LE 01 – osnovna namenska raba: poselitev – mešana območja (M); podrobna namenska raba: osrednje površine (MO). c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varovalnega območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot varovana območja): potek in varovalni pas telekomunikacijskega voda; vplivno območje letališča ALC Lesce – območje »B«; varovalni pas kategorizirane občinske ceste – lokalna cesta LC 348031 in javna pot JP 848721. 2. parc. št. 679/2, k.o. 1010 – Prekopa (ID 626259), nezazidano stavbno zemljišče, v izmeri 1.557 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 44.997,30 EUR; i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 35010-130/2014-08-2, ki ga je dne 22. 10. 2014 izdala Občina Vransko: a. zemljišče je določeno kot stavbno zemljišče na območju gospodarske cone (IG), ki se ureja na osnovi Občinskega prostorskega načrta Občine Vransko (Uradni list RS, št. 38/08). ii. Zemljišče se nahaja v območju 40-m varovalnega pasu avtoceste. iii. Zemljišče je locirano znotraj območja obstoječe gospodarske cone in ima kot samostojna parcela možnost ureditve dostopa do javne ceste prek sosednjih zemljišč. 3. parc. št. 656/1, k.o. 991 – Orla vas (ID 4402026), kmetijsko zemljišče, v izmeri 562 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 1.300,00 EUR; i. Podatki iz potrdila o namenski rabi zemljišča št. 3507-142/2014-2, ki ga je dne 3. 6. 2014 izdala Občina Polzela: a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine planskih aktov občine: Občinski prostorski načrt OPN Polzela (Uradni list RS, št. 96/11, tehnični popravek 60/12). b. Podatki o namenski rabi prostora: kmetijsko zemljišče z oznako K2. c. Podatki o varovanju in omejitvah: varovalni pas avtoceste. 4. parc. št. 6032/6, k.o. 2604 – Bertoki (ID 1125835), parc. št. 5982/19, k.o. 2604 – Bertoki (ID 1293604), parc. št. 5982/17, k.o. 2604 – Bertoki (ID 3308676), parc. št. 5865/42, k.o. 2604 – Bertoki (ID 4903865), parc. št. 5865/36, k.o. 2604 – Bertoki (ID 3056552), parc. št. 5842/22, k.o. 2604 – Bertoki (ID 2721444), nezazidano stavbno zemljišče, v skupni izmeri 470,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 30.944,80 EUR; i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 3501-2939/2014, ki ga je dne 21. 11. 2014 izdala Mestna občina Koper: a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Prostorske sestavine plana – Dolgoročni plan Občine Koper (Uradne objave, št. 25/86, 10/88, 9/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98), Družbeni plan Občine Koper (Uradne objave, št. 36/86, 11/92, 4/93, 7/94, 25/94, 14/95, 11/98) in Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 16/99 in 33/01 in Uradni list RS, št. 96/04, 97/04, 79/09); Prostorski izvedbeni akti: Uredba o državnem lokacijskem načrtu za navezavo Luke Koper na avtocestno omrežje (Uradni list RS, št. 79/04, 109/04). b. Podatki o namenski rabi: Namenska raba po planu – parcele se nahajajo znotraj ureditvenega območja državnega lokacijskega načrta. c. Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov: Sklep o pripravi občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 74/07). ii. pri nepremičninah parc. št. 5842/22, 5865/36, k.o. Bertoki, je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica za izgradnjo in vzdrževanje sekundarne komunalne infrastrukture (dovozna cesta, meteorna kanalizacija in javna razsvetljava) za dobo največ 30 let, v korist Mestne občine Koper; iii. pri nepremičnini parc. št. 5865/42, k.o. Bertoki, je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja komunalne infrastrukture za ORC Sermin v delu njene umestitve na delu parcele, v izmeri 260 m2, v korist Mestne občine Koper; iv. pri nepremičninah parc. št. 5982/17, 5982/19, k.o. Bertoki, je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica prečkanja vodotoka z vkopom in položitvijo opreme komunalne infrastrukture za dobo 30 let, v korist Mestne občine Koper. 5. parc. št. 718/3, k.o. 2180 – Žirovnica (ID 3506491), parc. št. 719/3, k.o. 2180 – Žirovnica (ID 5352924), parc. št. 743/13, k.o. 2180 – Žirovnica (ID 483150), parc. št. 745/1, k.o. 2180 – Žirovnica (ID 824614), parc. št. 746/0, k.o. 2180 – Žirovnica (ID 2336920), nezazidano stavbno zemljišče v skupni izmeri 2.632,00 m2; izhodiščna vrednost prodaje znaša 153.208,72 EUR; i. Podatki iz Potrdila o namenski rabi št. 3501-0110/2014, ki ga je dne 28. 5. 2014 izdala Občina Žirovnica: a. Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiške parcele: Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Obrtno – poslovne cone Žirovnica (Uradni list RS, št. 42/10, 69/11) – vse parcele; Odlok o lokacijskem načrtu za avtocesto predor Karavanke – Bregana, odsek Hrušica – Vrba (Uradni list SRS, št. 20/89) – za parc. št. 743/13, 718/3, 719/3, k.o. Žirovnica. b. Podatki o namenski rabi prostora: enota urejanja prostora: ŽI 3 – Obrtno poslovna cona Žirovnica (vse parcele), osnovna namenska raba: stavbna zemljišča, podrobnejša namenska raba: IG – gospodarske cone; območje, ki se ureja z LN za avtocesto predor Karavanke – Bregana, odsek Hrušica – Vrba (parc. 743/13, 718/3, 719/3). c. Podatki o varovanju in omejitvah (vrste varovalnega območja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot varovana območja) – Infrastrukturni varstveni pasovi: avtocesta (745/1, 746, 743/13), regionalna cesta (718/3), občinska cesta (743/13, 718/3, 719/3), železnica (718/3), plinovod (718/3), telefon (743/13, 718/3), območje državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M10 Vodice-Rateče – v pripravi (vse parc.), Jesenice – državna meja z navezavo na letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (v pripravi – pobuda) (vse parc.). ii. Pri nepremičnini parc. št. 743/13, k.o. 2180 – Žirovnica, so v zemljiški knjigi vknjižene naslednje stvarne služnosti: služnostna pravica ureditve in vzdrževanja cestnega priključka z javno razsvetljavo ter plinovoda v obsegu posega do 32 m2 v korist RP investicije d.o.o.; služnost izgradnje in vzdrževanja fekalnega kanala OPC1 dolžine do 2 m v korist Občine Žirovnica; služnost dostopa in prevoza preko te parcele po dostopni cesti OPC Žirovnica, ki je v površini do 32 m2 umeščena na skrajnem zahodnem delu parcele, vse za čas delovanja zbirnega centra za komunalne odpadke v OPC Žirovnica v korist Občine Žirovnica; služnost dostopa in prevoza preko te parcele po dostopni cesti OPC Žirovnica, ki je v površini do 32 m2 umeščena na skrajnem zahodnem delu parcele, vse za čas obratovanja poslovnega objekta v OPC Žirovnica v korist Saxonia – Franke d.o.o.; služnost dostopa in prevoza preko te parcele po dostopni cesti v OPC Žirovnica, ki je v površini do 32 m2 umeščena na skrajnem zahodnem delu parcele v korist Exacta normalije d.o.o. iii. Pri nepremičnini parc. št. 718/3, k.o. 2180 – Žirovnica, je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica izgradnje in vzdrževanja vodovoda v obsegu posega do 8 m2 (križanje na sredini parcele v smeri sever – jug) v korist RP investicije d.o.o. iv. Zemljišča so locirana znotraj območja obrtno-poslovne cone v izgradnji in imajo kot samostojne parcele možnost ureditve dostopa do javne ceste prek sosednjih zemljišč. V izhodiščno ceno prodaje predmetnih nepremičnin ni vključen 2% davek na promet nepremičnin oziroma DDV po zakonsko določeni stopnji. Davek in stroški prenosa lastništva bremenijo kupca. Posebni pogoji urejanja zemljišč v varovalnem pasu avtoceste: na zemljiščih, ki se deloma ali v celoti nahajajo znotraj 40-metrskega varovalnega pasu avtoceste, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta, je po določbi 66. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 17/14 – EZ-1 in 36/14 – odločba US) raba prostora omejena. Za gradnjo in rekonstrukcijo objektov ter za izvajanje kakršnih koli drugih del na zemljiščih v varovalnem pasu avtoceste je, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev za posege v prostor, potrebno pridobiti tudi soglasje DARS d.d. kot upravljavca avtocest. Pri izdaji soglasja se morajo upoštevati interesi varovanja državne ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza, zato bistvena opozorila in pogoji v soglasju določajo da posegi v varovalnem pasu avtoceste: – ne smejo biti v nasprotju s predpisanimi ukrepi za varstvo cest in za varno odvijanje prometa na njih; – da je zaradi prihodnjega razvoja prometa potrebno upoštevati možnost širitev avtoceste za en vozni pas, to je minimalno 7,0 m obojestransko; – da morajo biti morebitni objekti odmaknjeni od parcelne meje avtoceste najmanj toliko, kolikor je predvidena višina objekta oziroma najmanj 8,0 m (torej 15,0 m od meje cestnega sveta); – da se parkirišče lahko izvede z odmikom najmanj 1,0 m od parcelne meje cestnega sveta; – da morajo biti vsi komunalni vodi odmaknjeni od meje cestnega sveta najmanj 2,0 m (cca 4,0 m od varovalne ograje); – da mora investitor morebitnega objekta zagotoviti njegovo pasivno zaščito skladno s Pravilnikom o zaščiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, št. 10/12) in Tehničnimi smernicami za graditev »TSG-1-005 Zaščita pred hrupom«; – da je izvedba vseh ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej za nove objekte in njihove funkcionalne površine, umeščene v varovalni pas avtocest, obveznost investitorjev (četrti odstavek 66. člena Zakona o cestah); – da meteorna voda njej z objektov in njihove funkcionalne površine ne sme biti speljana v naprave za odvodnjavanje avtoceste in njenega cestnega sveta, sama ureditev odvodnje meteornih voda pa ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema odvodnjavanja avtoceste; – če bi zaradi gradnje prišlo do uničenja mejnih kamnov, je le-te investitor dolžan na svoje stroške po pooblaščeni organizaciji za geodetske meritve postaviti v prvotno stanje; – da mora biti osvetlitev skladna z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, (Uradni list RS, 81/07, 109/07); – da se zaradi varovanja videza avtoceste in varnosti prometa na njej v njenem varovalnem pasu ne sme postavljati nikakršnih reklam, svetlobnih napisov in drugih za prometno varnost motečih dejavnikov, kot to določa 78. člen Zakon o cestah; – da se s posegi v varovalni pas avtoceste se ne sme onemogočati ali ovirati izvajanja rednih vzdrževalnih del na avtocesti in na njenih spremljajočih objektih. III. Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 15 dni od prejema obvestila prodajalca, da je overil svoj podpis na pogodbi. Plačilo kupnine v roku 15 dni je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, ko je kupec proračunski uporabnik, veljajo plačilni roki, kot jih določa 26. člen ZIPRS1415 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14). IV. Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini. V. Pogoji sodelovanja: a) Na razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe. b) Za resnost ponudbe morajo ponudniki do roka, ki velja za oddajo ponudbe, vplačati varščino v višini 10% od objavljene izhodiščne vrednosti prodaje na transakcijski račun prodajalca št. 06000-0112292446, odprt pri Banki Celje, z obvezno navedbo namena nakazila: varščina, sklic na številko 231-030. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. c) Pisna ponudba mora vsebovati: – ime in priimek oziroma podjetje, ter naslov stalnega prebivališča oziroma sedež ponudnika, ter podatke o zastopnikih podjetja, – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe, – višino ponujene cene brez davščin, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, – davčno številko, matično številko (za pravne osebe) oziroma EMŠO, če je ponudnik fizična oseba, in telefonsko številko. – ponudbi je potrebno priložiti: 1. Fizične osebe morajo ponudbi predložiti kopijo osebne izkaznice ali potnega lista ter potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije oziroma o državljanstvu druge države članice Evropske unije, ostali pa še dokazila, ki izkazujejo pogoje pod katerimi lahko lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji pridobijo tuji državljani, kot jih določa zakon ali mednarodna pogodba. 2. Pravne osebe morajo ponudbi predložiti izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme biti starejši od treh mesecev. 3. Kolikor v postopku fizična ali pravna oseba sodeluje po pooblaščencu je obvezno priložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 4. Originalno dokazilo o plačilu varščine, s priloženo navedbo celotne številke računa za primer vračila varščine. 5. Pisno izjavo, da je ponudniku znana vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje. VI. Rok za oddajo ponudbe: Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje do 6. 3. 2015 do 12. ure na naslov: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d., Izpostava v Ljubljani, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, pod oznako »Javni razpis za prodajo nepremičnin – Ne odpiraj!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja. Nepravočasnih in nepopolnih ponudb prodajalec ne bo upošteval. Pravočasne in popolne ponudbe bo v roku 14 dni od dneva po preteku roka za oddajo ponudb obravnavala komisija. Odpiranje ponudb ni javno. Ponudniki bodo o izidu postopka javne ponudbe pisno obveščeni. VI. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja ponujena cena. Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene. VII. Drugi pogoji: – Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno-kupljeno«. – Nepremičnine so pod posamezno zaporedno številko naprodaj kot celota. Ponudba je veljavna samo, če je podana za posamezen sklop v celoti. – Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena, kolikor morebitni zakoniti predkupni upravičenec ne bo uveljavljal zakonite predkupne pravice pod enakimi ali za prodajalca ugodnejšimi pogoji. – Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno ali katerimkoli ponudnikom je izključena. Uprava družbe lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve prodajne pogodbe. – Izbrani najugodnejši ponudnik je dolžan s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v roku 15 dni po prejemu sklepa o izbiri. Če kupec v določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist prodajalca in velja, da je kupec odstopil od pogodbe. – Predlog za ureditev zemljiškoknjižnega stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi poda kupec. – Rok vezanosti ponudnika na dano ponudbo je 120 dni od roka za oddajo ponudbe. VIII. Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: nepremicnine@dars.si oziroma spletni strani, www.dars.si ali po tel. 01/300-98-82 ali 01/300-98-85.
DARS d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti