Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

329. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015, stran 698.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 4/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 14/13 – popr. in 101/13) in 92. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 4. seji dne 29. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Škofja Loka za leto 2015 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni skupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-------------------------------------------+------------+
|A.  |Bilanca prihodkov in odhodkov       |    v EUR|
+------+-------------------------------------------+------------+
|I.  |Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)      | 39.282.878|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Tekoči prihodki (70+71)          | 23.119.414|
+------+-------------------------------------------+------------+
|70  |Davčni prihodki              | 15.422.364|
+------+-------------------------------------------+------------+
|71  |Nedavčni prihodki             |  7.697.050|
+------+-------------------------------------------+------------+
|72  |Kapitalski prihodki            |  6.619.800|
+------+-------------------------------------------+------------+
|73  |Prejete donacije              |   156.119|
+------+-------------------------------------------+------------+
|74  |Transferni prihodki            |  9.387.545|
+------+-------------------------------------------+------------+
|II.  |Skupaj odhodki (40+41+42+43)        | 38.154.041|
+------+-------------------------------------------+------------+
|40  |Tekoči odhodki               |  6.117.744|
+------+-------------------------------------------+------------+
|41  |Tekoči transferi              |  7.481.706|
+------+-------------------------------------------+------------+
|42  |Investicijski odhodki           | 23.630.515|
+------+-------------------------------------------+------------+
|43  |Investicijski transferi          |   924.076|
+------+-------------------------------------------+------------+
|III. |Proračunski presežek (I.–II.)       |  1.128.837|
+------+-------------------------------------------+------------+
|B.  |Račun finančnih terjatev in naložb     |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|IV.  |Prejeta vračila danih posojil in prodaja  |   229.957|
|   |kap. deležev                |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|75  |Prejeta vračila danih posojil       |   229.957|
+------+-------------------------------------------+------------+
|V.  |Dana posojila in poveč. kapitalskih    |   90.000|
|   |deležev                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|44  |Dana posojila in poveč. kapitalskih    |   90.000|
|   |deležev                  |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VI.  |Prejeta minus dana posojila (IV.–V.)    |   139.957|
+------+-------------------------------------------+------------+
|C.  |Račun financiranja             |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|VII. |Zadolževanje                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|50  |Zadolževanje                |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
|VIII. |Odplačila dolga              |  1.062.761|
+------+-------------------------------------------+------------+
|55  |Odplačila dolga              |  1.062.761|
+------+-------------------------------------------+------------+
|IX.  |Sprememba stanja sredstev na računih    |   206.033|
|   |(III.+VI.+VII.-VIII.)           |      |
+------+-------------------------------------------+------------+
|X.  |Neto zadolževanje (VII.-VIII.)       | –1.062.761|
+------+-------------------------------------------+------------+
|XI.  |Neto financiranje (VI.+X.-IX.)       | –1.128.837|
+------+-------------------------------------------+------------+
|   |Stanje sredstev na računih 31. 12. 2014  |      0|
+------+-------------------------------------------+------------+
Splošni del občinskega proračuna sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov in posebni del občinskega proračuna – odhodki sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe sta priloga k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Škofja Loka.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, gospodarske infrastrukture in za druge naloge občine v skladu z zakoni.
Uporabniki sredstev proračuna smejo prevzemati obveznosti samo za namene in do višine določene v posebnem delu proračuna in sredstva uporabljati za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi uporabi oziroma razpolaganju z njimi. Uporabniki se lahko zadolžujejo le s soglasjem župana.
Sredstva se praviloma delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prejemkov in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med konti v okviru proračunske postavke in med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja porabe v posebnem delu proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise zakona o javnih naročilih.
6. člen
V stalno proračunsko rezervo se izloča 0,7 % od vseh prejemkov proračuna. Splošna proračunska rezervacija se oblikuje v višini 0,15 % od prihodkov proračuna.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan, ki skrbi, da se med letom prejemki razporejajo skladno z njihovim pritekanjem enakomerno vsem proračunskim porabnikom. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
8. člen
Župan je pooblaščen da:
– v okviru proračunskih sredstev spremeni namen in višino sredstev posameznim proračunskim postavkam znotraj istega področja proračunske porabe največ do 20 %, če s tem ni ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila zagotovljena sredstva,
– odloča o razporejanju sredstev splošne proračunske rezervacije,
– odloča o uporabi sredstev stalne rezerve do višine 5 % rezerve za posamezni namen,
– odloči o kratkoročni zadolžitvi proračuna za največ 5 % zadnjega sprejetega proračuna,
– odloči o izdajanju garancij in poroštev za najeta posojila drugih pravnih oseb, katerih ustanovitelj je občina, vendar največ do 5 % realiziranih prihodkov proračuna v letu pred letom, v katerem se daje poroštvo,
– odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga dolžniku do višine 1.000 evrov, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF.
9. člen
Oddelek za proračun in finance:
– izvaja finančno poslovanje proračuna,
– nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih pri porabi sredstev obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe,
– usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe,
– pripravi polletno poročilo o izvajanju proračuna.
10. člen
S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke, hranilnice in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložb.
Posredni uporabniki morajo na zahtevo Oddelka za proračun in finance prosta denarna sredstva najprej ponuditi proračunu, če je to potrebno za zagotavljanje likvidnosti oziroma za izvrševanje občinskega proračuna.
11. člen
Uporabnik sme oddati naročila blaga in storitev ter izvajalskih del brez javnega razpisa, če je pogodbena vrednost nižja od 20.000 evrov za blago in storitve in nižja od 40.000 evrov za gradbena dela. Zneski iz tega člena so navedeni brez davka na dodano vrednost.
12. člen
Uporabniki morajo sprejeti finančni načrt za leto 2015 v 30 dneh po sprejetju občinskega proračuna in ga predložiti Oddelku za proračun in finance. Uporabniki morajo do 28. 2. 2016 predložiti poslovno poročilo za leto 2015 skupaj z obrazložitvami.
Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco za preteklo leto in jo do 30. marca tekočega leta predložijo Oddelku za proračun in finance.
Uporabniki so dolžni do 30. 4. 2015 predložiti program in predlog finančnega načrta za delo organa in izvajanje dejavnosti za leto 2016, za investicije pa za celotno dobo financiranja.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE
13. člen
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Škofja Loka, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 200.000 eurov.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Škofja Loka v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/2015
Škofja Loka, dne 29. januarja 2015
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti