Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

345. Uredba o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, stran 716.

Na podlagi 10. in 12. člena ter v zvezi z 22. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ukrepih prenosa znanja in svetovanja iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(vsebina)
(1) Ta uredba ureja izvajanje ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja ter ukrepa Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah, ki se izvajata kot ukrepa Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2014–2020) za izvajanje:
– Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 320);
– Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 994/2014 z dne 13. maja 2014 o spremembi prilog VIII in VIIIc k Uredbi Sveta (ES) št. 73/2009, Priloge I k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter prilog II, III in VI k Uredbi (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 280 z dne 24. 9. 2014, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1305/2013/EU);
– Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549) zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1310/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L št. 347, z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1306/2013/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 640/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede integriranega administrativnega in kontrolnega sistema, pogojev za vrnitev ali ukinitev plačil in za upravne kazni, ki se uporabljajo za neposredna plačila, podporo za razvoj podeželja in navzkrižno skladnost (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, str. 48; v nadaljnjem besedilu: Uredba 640/2014/EU);
– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 18), zadnjič spremenjene s Popravkom Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L št. 271 z dne 12. 9. 2014, str. 102);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 18);
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L št. 227 z dne 31. 7. 2014, str. 69; v nadaljnjem besedilu: Uredba 809/2014/EU) in
– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L št. 255 z dne 28. 8. 2014, str. 59).
(2) Ta uredba ureja tudi izvajanje Ukrepa Prenos znanja in dejavnosti informiranja, ki se nanaša na vsebine s področja gozdarstva, za izvajanje Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 702/2014/EU).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
– upravičenci so izbrani izvajalci storitev, ki so v skladu s 14. in 15. členom Uredbe 1305/2013/EU določeni v 5., 9. in 14. členu te uredbe, oziroma za vsebine gozdarstva izvajalci storitev, ki so v skladu s četrtim odstavkom 38. člena Uredbe 702/2014/EU določeni v 5. in 9. členu te uredbe;
– udeleženci so prejemniki subvencioniranih storitev, opredeljeni v prvem stavku drugega odstavka 14. člena Uredbe 1305/2013/EU in v četrtem odstavku 38. člena Uredbe 702/2014/EU, določeni v 6. in 10. členu te uredbe;
– prejemniki storitev svetovanja so v skladu s prvim odstavkom 15. člena Uredbe 1305/2013/EU določeni v 15. členu te uredbe;
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je naročnik javnih naročil storitev v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje;
– Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) je akreditirana plačilna agencija in plačnik javnih naročil storitev v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje;
– gospodarstvo je lokacija, kjer se redijo živali v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev. V okviru kmetijskega gospodarstva je lahko eno ali več gospodarstev;
– G-MID je identifikacijska številka gospodarstva v skladu s predpisom, ki ureja identifikacijo in registracijo prašičev. Če je v okviru kmetijskega gospodarstva več gospodarstev, ima vsako svojo G-MID številko;
– podjetje v težavah je podjetje iz 14. točke 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
– datum dodelitve pomoči je datum podpisa pogodbe, sklenjene v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, med ministrstvom, agencijo in izvajalci (v nadaljnjem besedilu: pogodba), s čimer se pravica do prejema pomoči prenese na upravičenca;
– dejavnosti informiranja iz Uredbe 1305/2013/EU so ukrepi informiranja iz Uredbe 808/2014/EU;
– uporabniki gozdov so osebe, ki na podlagi pisnega soglasja lastnika gozda in v skladu s predpisi opravljajo gozdarska dela v gozdu.
II. Ukrep 1 – PRENOS ZNANJA IN DEJAVNOSTI INFORMIRANJA
1. Splošno
3. člen
(namen ukrepa)
(1) V okviru ukrepa 1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja se izvajata naslednja podukrepa:
– podukrep 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti (v nadaljnjem besedilu: podukrep 1.1) in
– podukrep 1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in dejavnosti informiranja (v nadaljnjem besedilu: podukrep 1.2).
(2) Namen ukrepa 1 – Prenos znanja in dejavnosti informiranja je povečati raven usposobljenosti oseb dejavnih v kmetijskem in gozdarskem sektorju.
2. Podukrep 1.1 – Podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti
4. člen
(predmet podukrepa)
(1) Predmet podukrepa 1.1 so usposabljanja in drugi načini teoretičnega oziroma praktičnega pridobivanja strokovnih znanj, ki se izvedejo v obliki tečajev, delavnic, predavanj ipd. (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje).
(2) Usposabljanja se izvajajo za področje gozdarstva in za potrebe naslednjih ukrepov: Dobrobit živali (v nadaljnjem besedilu: ukrep DŽ), Kmetijsko-okoljsko-podnebna-plačila (v nadaljnjem besedilu: ukrep KOPOP) in Ekološko kmetovanje (v nadaljnjem besedilu: ukrep EK) na podlagi 33., 28. in 29. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(3) Vsebine usposabljanj so:
– dobrobit živali za prašičerejce: ravnanje rejca s prašiči, etologija prašičev in živalim prilagojene reje (tehnologije, normativi), preventivno zdravstveno varstvo prašičev;
– kmetijsko okoljsko podnebna plačila: izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP, ohranjanje narave, varstvo voda in tal, podnebne spremembe;
– ekološko kmetovanje: izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK, varstvo voda in tal, podnebne spremembe, ekološko čebelarjenje, ekološko semenarjenje, trženje ekoloških proizvodov, ogledi dobrih praks;
– varno delo v gozdu.
(4) Vsebine iz prejšnjega odstavka, ki se financirajo v skladu s 23. členom te uredbe, ne smejo biti del storitev javnih služb ali financirane iz drugih javnih sredstev.
(5) Predmet podukrepa 1.1 niso usposabljanja, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.
(6) Vsebina in način izvedbe usposabljanj, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec usposabljanja, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge obveznosti izvajalca usposabljanj se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
5. člen
(upravičenci – izvajalci usposabljanj)
(1) Upravičenci podukrepa 1.1 so subjekti, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izbrani za izvajanje usposabljanj iz prejšnjega člena.
(2) Informacija o izbranih upravičencih iz prejšnjega odstavka se objavi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in na spletnih straneh ministrstva in agencije.
(3) Podatki o prejetih sredstvih upravičencev iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani agencije v skladu s 111., 112. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.
6. člen
(udeleženci)
(1) Usposabljanj se lahko udeležijo:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem besedilu: RKG) kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;
– zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost;
– lastniki, zakupniki in uporabniki gozdov ter
– zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za gozdarsko dejavnost.
(2) Udeleženci iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka:
– ne smejo biti podjetje v težavah v skladu s štirinajsto točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
– ne smejo imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU;
– niso prejeli oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči iz drugih nacionalnih sredstev za isto vsebino za obdobje, določeno v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(3) Podrobnejša opredelitev udeležencev iz prvega odstavka tega člena in pogojev iz drugega odstavka tega člena se glede na vsebino usposabljanj določi v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(4) Udeležba na usposabljanjih je za udeležence usposabljanj brezplačna.
7. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški podukrepa 1.1 za udeležence usposabljanj iz prve in druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena so stroški storitve organizacije in izvedbe usposabljanj v skladu s četrtim odstavkom 14. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(2) Upravičeni stroški podukrepa 1.1 za udeležence usposabljanj iz tretje in četrte alineje prvega odstavka prejšnjega člena so stroški storitve organizacije in izvedbe usposabljanj v skladu s točko (a) tretjega odstavka 38. člena Uredbe 702/2014/EU.
(3) Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek iz prvega in drugega odstavka tega člena, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
(4) Upravičeni stroški iz prvega in drugega odstavka tega člena so stroški, nastali od datuma podpisa pogodbe, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(5) Z datumom podpisa pogodbe se šteje, da je pomoč po Uredbi 702/2014/EU dodeljena upravičencu.
(6) Do podpore za izvedbo usposabljanj, ki se izvajajo na podlagi Uredbe 702/2014/EU, so upravičene le tiste storitve, za katere je bila pisna ponudba predložena pred začetkom izvajanja storitve v skladu s 6. členom Uredbe 702/2014/EU.
3. Podukrep 1.2 – Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja
8. člen
(predmet podukrepa)
(1) Podukrep 1.2 je namenjen izvedbi demonstracijskih projektov, ki so namenjeni praktičnemu prikazu uporabe tehnologij, mehanizacije, postopkov, strojev, praks in drugih vsebin demonstracijskih projektov v kmetijskem in gozdarskem sektorju, tudi tistih, ki prispevajo k ohranjanju in izboljšanju stanja okolja, vključno s prilagajanjem in blaženjem podnebnih sprememb.
(2) Vsebine iz prejšnjega odstavka, ki se financirajo v skladu s 23. členom te uredbe, ne smejo biti del storitev javnih služb ali financirane iz drugih javnih sredstev.
(3) Demonstracijski projekti iz prvega odstavka tega člena se lahko izvajajo:
– na kmetijskih ali gozdarskih gospodarstvih, sofinanciranih iz ukrepa Sodelovanje iz 35. člena Uredbe 1305/2013/EU;
– v okviru javne infrastrukture, kot so poskusni centri, kmetijska in gozdna posestva ali v okviru izobraževalnih oziroma znanstveno-raziskovalnih institucij.
(4) Predmet podukrepa 1.2 niso demonstracijski projekti, ki so del javno veljavnih izobraževalnih programov poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja ter javno veljavnih študijskih programov.
(5) Vsebina in način izvedbe demonstracijskih projektov, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec demonstracijskega projekta, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge obveznosti izvajalca demonstracijskega projekta se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
9. člen
(upravičenci – izvajalci demonstracijskih projektov)
(1) Upravičenci podukrepa 1.2 so subjekti, ki so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izbrani za izvedbo demonstracijskih projektov.
(2) Informacija o izbranih upravičencih iz prejšnjega odstavka se objavi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in na spletnih straneh ministrstva in agencije.
(3) Podatki o prejetih sredstvih upravičencev iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani agencije v skladu s 111., 112. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.
10. člen
(udeleženci)
(1) Demonstracijskih projektov se lahko udeležijo:
– fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisane v RKG kot nosilci kmetijskih gospodarstev, namestniki nosilcev kmetijskih gospodarstev ali člani kmetije;
– zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za kmetijsko dejavnost;
– lastniki, zakupniki in uporabniki gozdov ter
– zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah, ki so registrirane za gozdarsko dejavnostjo.
(2) Udeleženci iz tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka:
– ne smejo biti podjetje v težavah v skladu s štirinajsto točko 2. člena Uredbe 702/2014/EU;
– ne smejo imeti neporavnanih nalogov za izterjavo, izdanih s strani Evropske komisije v skladu s petim odstavkom 1. člena Uredbe 702/2014/EU;
– niso prejeli oziroma niso v postopku pridobivanja pomoči iz drugih nacionalnih sredstev za isto vsebino za obdobje določeno v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(3) Podrobnejša opredelitev udeležencev iz prvega odstavka tega člena in pogojev iz drugega odstavka tega člena se glede na vsebino demonstracijskega projekta določi v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(4) Udeležba na demonstracijskih projektih je za udeležence demonstracijskih projektov brezplačna.
11. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški podukrepa 1.2 za udeležence demonstracijskih projektov iz prve in druge alineje prvega odstavka prejšnjega člena so stroški storitve organizacije in izvedbe demonstracijskih projektov v skladu s četrtim odstavkom 14. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(2) Upravičeni stroški podukrepa 1.2 za udeležence demonstracijskih projektov iz tretje in četrte alineje prvega odstavka prejšnjega člena so stroški storitve organizacije in izvedbe demonstracijskih projektov v skladu s točko (a) tretjega odstavka 38. člena Uredbe 702/2014/EU.
(3) Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek iz prvega in drugega odstavka tega člena, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
(4) Upravičeni stroški iz prvega in drugega odstavka tega člena so stroški, nastali od datuma podpisa pogodbe do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
(5) Z datumom podpisa pogodbe se šteje, da je pomoč po Uredbi 702/2014/EU dodeljena upravičencu.
(6) Do podpore za izvedbo demonstracijskih projektov, ki se izvajajo na podlagi Uredbe 702/2014/EU, so upravičene le tiste storitve, za katere je bila pisna ponudba predložena pred začetkom izvajanja storitve v skladu s 6. členom Uredbe 702/2014/EU.
III. Ukrep 2 – SLUŽBE ZA SVETOVANJE, SLUŽBE ZA POMOČ PRI UPRAVLJANJU KMETIJ IN SLUŽBE ZA ZAGOTAVLJANJE NADOMEŠČANJA NA KMETIJAH
12. člen
(namen podukrepa)
(1) V okviru ukrepa 2 – Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah se izvaja podukrep 2.1 – Podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja (v nadaljnjem besedilu: podukrep 2.1).
(2) Namen podukrepa 2.1 je izboljšanje gospodarske in okoljevarstvene učinkovitosti ter prenosa znanja na področjih dobrobiti živali, kmetijsko okoljsko podnebnih plačil ter ekološkega kmetovanja.
13. člen
(predmet podukrepa)
(1) Predmet podukrepa 2.1 je izvedba storitev individualnega svetovanja, ki se izvajajo za potrebe ukrepov DŽ, KOPOP in EK.
(2) Vsebine svetovanj iz prejšnjega odstavka so opredeljene v 17. do 20. členu te uredbe.
(3) Vsebine iz prejšnjega odstavka, ki se financirajo v skladu s 23. členom te uredbe, ne smejo biti del storitev javnih služb ali financirane iz drugih nacionalnih sredstev.
14. člen
(upravičenci – izvajalci svetovanj)
(1) Upravičenci podukrepa 2.1 so subjekti, ki so v skladu s tretjim odstavkom 15. člena Uredbe 1305/2013/EU in v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izbrani za izvedbo svetovanj.
(2) Informacija o izbranih upravičencih iz prejšnjega odstavka se objavi v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in na spletnih straneh ministrstva ter agencije.
(3) Podatki o prejetih sredstvih upravičencev iz prvega odstavka tega člena se objavijo na spletni strani agencije v skladu s 111., 112. in 113. členom Uredbe 1306/2013/EU.
15. člen
(prejemniki storitev svetovanja)
Storitve svetovanj iz 12. člena te uredbe so namenjene kmetijskim gospodarstvom in gospodarstvom, ki izpolnjujejo pogoje iz 21. člena te uredbe.
16. člen
(upravičeni stroški)
(1) Upravičeni stroški podukrepa 2.1 so stroški storitve izvedbe svetovanja.
(2) Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek iz prejšnjega odstavka, razen kadar po predpisih, ki urejajo DDV, le-ta ni izterljiv.
(3) Upravičeni stroški iz prvega odstavka so stroški, nastali od datuma podpisa pogodbe do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.
17. člen
(program aktivnosti)
(1) Program aktivnosti za posamezno kmetijsko gospodarstvo je rezultat svetovalne storitve iz podukrepa 2.1, ki jo zagotovijo izvajalci svetovanj posameznemu kmetijskemu gospodarstvu, ki bo vstopilo v ukrep KOPOP oziroma v ukrep EK iz PRP 2014-2020 na podlagi 28. in 29. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(2) Program aktivnosti opredeljuje možen izbor operacij in zahtev za ukrep KOPOP oziroma ukrep EK ter možen izbor kombinacij med zahtevami posameznega ukrepa ter med ukrepoma. Vsebuje obrazložitve namena in načina izvajanja posamezne zahteve. Za posamezno kmetijsko gospodarstvo izvajalci svetovanj izdelajo program aktivnosti le enkrat v programskem obdobju 2014-2020, in sicer pred vstopom v ukrep KOPOP oziroma ukrep EK.
(3) V primeru sprememb oziroma dopolnitev izbora zahtev in kombinacij pred oddajo zbirne vloge za ukrep KOPOP oziroma ukrep EK v naslednjih letih trajanja obveznosti izvajalci svetovanj izdelajo spremembo programa aktivnosti.
(4) Če kmetijsko gospodarstvo vstopa tako v ukrep KOPOP kot v ukrep EK, izvajalci svetovanj izdelajo skupen program aktivnosti.
(5) Vsebina in način izdelave programa aktivnosti, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec programa aktivnosti, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge obveznosti izvajalca programa aktivnosti se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(6) Izdelava programa aktivnosti je za kmetijsko gospodarstvo brezplačna.
18. člen
(program dobrobiti živali)
(1) Program dobrobiti živali za gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: program DŽ) je dokument, ki ga izdelajo izvajalci svetovanj, v skladu s predpisom, ki ureja ukrep DŽ iz PRP 2014–2020, na podlagi 33. člena Uredbe 1305/2013/EU.
(2) Če v okviru kmetijskega gospodarstva obstaja več gospodarstev, ki imajo lastno G-MID številko, mora biti program DŽ izdelan za vsako posamezno gospodarstvo, za katero nosilec kmetijskega gospodarstva uveljavlja ukrep DŽ.
(3) Program DŽ obsega najmanj:
– popis podatkov o gospodarstvu, podatkov o plemenski čredi, tekačih in pitancih ter podatkov o zdravstvenem stanju črede;
– svetovanje o potrebnih ukrepih za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih v pregledu gospodarstva;
– pregled zahtev, ki jih gospodarstvo izpolnjuje v skladu s predpisom, ki ureja ukrep DŽ;
– določitev največjega dovoljenega števila živali, v primeru uveljavljanja zahtev za večjo neovirano talno površino;
– izris tlorisa za posamezni gospodarski objekt, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev, z vrisanimi boksi in vnesenimi dimenzijami boksov;
– v primeru izpusta tudi izris tlorisa izpustov z vnesenimi dimenzijami.
(4) Program DŽ mora biti izdelan na obrazcu in v skladu z navodili, ki jih ministrstvo in agencija objavita na svojih spletnih straneh.
(5) Izvajalci svetovanj v skladu z navodili iz prejšnjega odstavka izdelajo program DŽ oziroma posodobitev programa DŽ za nosilca kmetijskega gospodarstva, ki bo vstopilo v ukrep DŽ in na dan izdelave programa DŽ redi število prašičev, ki je določeno kot vstopni pogoj za ukrep DŽ v predpisu, ki ureja ukrep DŽ.
(6) Vsebina in način izdelave programa DŽ, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec programa DŽ, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge obveznosti izvajalca programa DŽ se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(7) Priprava programa DŽ je za nosilca kmetijskega gospodarstva brezplačna.
19. člen
(obvezno individualno svetovanje)
(1) Obvezno individualno svetovanje izvedejo izvajalci svetovanj na kmetijskem gospodarstvu, ki je vstopilo v ukrep KOPOP oziroma ukrep EK, enkrat v prvih treh letih časa trajanja obveznosti ukrepa KOPOP in enkrat v času trajanja obveznosti ukrepa EK v skladu s predpisom, ki ureja izvajanje ukrepa KOPOP in ukrepa EK. Če je kmetijsko gospodarstvo vstopilo tako v ukrep KOPOP in EK, se obvezno individualno svetovanje izvede ločeno za vsak ukrep posebej.
(2) Vsebina in način obveznega individualnega svetovanja, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec individualnega svetovanje, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge obveznosti izvajalca obveznega individualnega svetovanja se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(3) Obvezno individualno svetovanje je za nosilca kmetijskega gospodarstva brezplačno.
20. člen
(individualni načrt preusmeritve KMG iz konvencionalne v ekološko pridelavo)
(1) Izvajalci svetovanj za kmetijsko gospodarstvo, ki se je odločilo za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja, izdelajo individualni načrt preusmeritve KMG iz konvencionalne v ekološko pridelavo (v nadaljnjem besedilu: načrt PEK) v skladu z določbami predpisa, ki ureja ukrep EK.
(2) Izvajalci svetovanj v skladu z navodili iz četrtega odstavka tega člena izdelajo načrt PEK za kmetijsko gospodarstvo, ki je v prvem letu preusmeritve v metode in prakse ekološkega kmetovanja.
(3) Načrt PEK obsega najmanj popis:
– podatkov o kmetijskem gospodarstvu;
– podatkov o zemljiščih ter živalih na kmetijskem gospodarstvu;
– popis ukrepov in možnosti preusmeritve (vključno z načrtom rastlinske proizvodnje oziroma načrtom upravljanja ekološke enote za vzrejo živali).
(4) Načrt PEK mora biti izdelan na obrazcu, ki ga ministrstvo in agencija objavita na svojih spletnih straneh.
(5) Vsebina in način izdelave načrta PEK, pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec načrta PEK, merila za izbor najugodnejšega izvajalca in druge obveznosti izvajalca načrta PEK se določijo v razpisni dokumentaciji za oddajo javnega naročila.
(6) Izdelava načrta PEK je za nosilca kmetijskega gospodarstva brezplačna.
21. člen
(pogoji za gospodarstva in kmetijska gospodarstva)
(1) Pogoji za kmetijska gospodarstva, ki želijo imeti izdelan program aktivnosti, so:
a) kmetijsko gospodarstvo mora biti vpisano v RKG v skladu s predpisom, ki ureja RKG, če se vključuje v ukrep KOPOP oziroma ukrep EK;
b) kmetijsko gospodarstvo mora imeti v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih površin, če se vključuje v ukrep KOPOP oziroma ukrep EK;
c) kmetijsko gospodarstvo, ki izvaja ekološko čebelarstvo in nima kmetijskih površin določenih v prejšnji točki, mora imeti najmanj eno čebeljo družino;
č) kmetijsko gospodarstvo planina mora imeti v uporabi najmanj 5 ha kmetijskih površin, če se vključuje v ukrep KOPOP;
d) udeleženci usposabljanj iz prve in druge alineje prvega odstavka 6. člena te uredbe se morajo udeležiti predhodnega usposabljanja v obsegu 6 ur iz podukrepa 1.1 za vsebine KOPOP, če se kmetijsko gospodarstvo vključuje v ukrep KOPOP;
e) kmetijsko gospodarstvo mora imeti izdelano analizo tal, ki ni starejša od pet let in gnojilni načrt, za površine, ki jih gnoji z mineralnimi gnojili, če se vključuje v ukrep KOPOP oziroma EK;
f) kmetijsko gospodarstvo, ki želi vstopiti v ukrep EK, se mora prijaviti oziroma obnoviti prijavo v kontrolo pri organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave najpozneje do 31. decembra pred letom vstopa v ukrep EK;
g) kmetijsko gospodarstvo, ki namerava uveljavljati plačilo za ekološko pridelavo semenskega materiala kmetijskih rastlin, mora biti vpisano v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin v skladu s predpisom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
(2) Pogoj za gospodarstva, ki želijo imeti izdelan program DŽ, je, da izpolnjujejo vstopne pogoje, določene v predpisu, ki ureja izvajanje ukrepa DŽ.
(3) Pogoj za kmetijska gospodarstva, ki so prejemniki obveznega individualnega svetovanja, je, da je kmetijsko gospodarstvo, ki je prejemnik obveznega individualnega svetovanja, vstopilo v ukrep KOPOP oziroma ukrep EK.
(4) Pogoj za kmetijska gospodarstva, ki želijo imeti izdelan načrt PEK, je, da se je kmetijsko gospodarstvo, ki se prvo leto preusmerja v prakse in metode ekološkega kmetovanja prijavilo v kontrolo ekološke pridelave pri organizaciji za kontrolo in certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave najpozneje do 31. decembra pred letom vstopa v ukrep EK.
IV. SKUPNE DOLOČBE
22. člen
(pregledi, izplačila, zmanjšanje ali ukinitve plačil ter izločitve)
(1) Agencija izvaja upravne preglede in preglede na kraju samem ter izvršuje izplačila za ukrepe iz te uredbe v skladu z Uredbo 640/2014/EU, Uredbo 809/2014/EU in Uredbo 702/2014/EU.
(2) V primeru neizpolnjevanja obveznosti ali drugih zavez, določenih s pogodbo, se plačila zmanjšajo ali ukinejo v skladu s 35. členom Uredbe 640/2014/EU oziroma se upravičenca izloči v skladu s petim in šestim odstavkom 35. člena Uredbe 640/2014/EU.
(3) Podrobnejša določila v zvezi z zmanjšanjem oziroma ukinitvijo plačil se določijo v pogodbi iz prejšnjega odstavka.
(4) Če agencija v naknadnih pregledih, izvedenih v skladu z Uredbo 809/2014/EU, ugotovi nepravilnosti izpolnjevanja obveznosti, določenih v pogodbi iz drugega odstavka tega člena, zahteva vračilo izplačanih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev.
(5) Agencija pred izplačilom podpore iz II. poglavja te uredbe, dodeljene v skladu z Uredbo 702/2014/EU, preveri, ali udeleženec izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 6. člena in drugega odstavka 10. člena te uredbe.
23. člen
(finančne določbe)
(1) Za ukrep Prenos znanja in dejavnosti informiranja je v programskem obdobju 2014–2020 namenjenih do 12.500.000,00 eurov.
(2) Za ukrep Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah je v programskem obdobju 2014–2020 namenjenih do 10.768.000,00 eurov.
(3) Intenzivnost pomoči za vse ukrepe iz te uredbe znaša 100 % upravičenih stroškov.
(4) Podpora iz te uredbe se dodeli v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil udeležencem iz 6. in 10. člena te uredbe oziroma prejemnikom storitev svetovanja iz 15. člena te uredbe. Navedena podpora se izplača upravičencem iz 5., 9. in 14. člena te uredbe.
(5) Plačilo storitve se izplača po opravljeni storitvi, in sicer po postopkih in v rokih, določenih v pogodbi.
(6) Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa iz prvega odstavka tega člena, se zagotovijo iz proračuna ministrstva v višini 20 % in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 80 %.
(7) Sredstva, namenjena za izvajanje ukrepa iz drugega odstavka tega člena, se zagotovijo iz proračuna ministrstva v višini 25 % in iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 75 %.
24. člen
(kumulacija oziroma združevanje pomoči)
(1) Pomoč po tej uredbi se v okviru istih upravičenih stroškov ne sme kumulirati z drugimi državnimi pomočmi, če bi bili s kumulacijo pomoči preseženi najvišji zneski oziroma intenzivnosti pomoči, določenih z Uredbo 1305/2013/EU in Uredbo 702/2014/EU, ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz nacionalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Evropske unije.
(2) Pomoč z upravičenimi stroški po tej uredbi, dodeljena na podlagi Uredbe 702/2013/EU, se lahko kumulira z vsako drugo državno pomočjo, če se navedeni ukrepi nanašajo na različne upravičene stroške.
(3) Pomoč po tej uredbi se ne sme združevati z nobeno pomočjo de minimis v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi bila s takim združevanjem presežena intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki sta določena v Uredbi 702/2014/EU.
25. člen
(hramba dokumentacije)
Upravičenec mora hraniti vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za odobritev podpore po tej uredbi, deset let od dneva zadnjega prejema sredstev iz te uredbe.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
26. člen
(prehodna določba)
(1) Določbe te uredbe se začnejo uporabljati, ko je PRP 2014–2020 potrjen s strani Evropske komisije in je o tem objavljeno obvestilo v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka objavi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko pogodbe, ki se nanašajo na vsebine, vezane na ukrepe DŽ, KOPOP in EK, sklepajo od uveljavitve te uredbe.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se zahtevki za pridobitev plačil za vsebine, vezane na ukrepe DŽ, KOPOP in EK po tej uredbi, lahko vlagajo še pred potrditvijo PRP 2014–2020, o njih pa se odloča v skladu s potrjenim PRP 2014–2020.
(5) Do izbora izvajalca svetovanja iz 14. člena te uredbe v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, izvaja naloge iz 17. člena te uredbe javna služba kmetijskega svetovanja.
27. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-5/2015
Ljubljana, dne 12. februarja 2015
EVA 2014-2330-0204
Vlada Republike Slovenije
Boris Koprivnikar l.r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti