Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

285. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni Vrh (2014–2023), stran 621.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni Vrh (2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Rodni Vrh (2014–2023), št. 12-31/14 z dne 6. 11. 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Rodni Vrh, ki meri 6.072,09 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Majšperk, Videm, Podlehnik in Žetale, oziroma v katastrskih občinah Janški vrh, Zgornja Pristava, Jurovci, Dolena, Gorca, Rodni Vrh, Jablovec, Zakl, Dežno, Stanošina, Kozminci, Strajna, Dobrina, Kočice.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Rodni Vrh je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 84,9 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 15,1 % državnih gozdov;
b) površina: 2.926,87 ha, ki so vsi večnamenski;
c) lesna zaloga: 329,4 m3/ha, od tega 37,3 m3/ha iglavcev in 292,2 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 7,34 m3/ha, od tega 0,88 m3/ha iglavcev in 6,46 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni Vrh (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Rodni Vrh določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 2.860,2 ha,
– ekološke funkcije na površini 1.075,71 ha ter
– socialne funkcije na površini 29,48 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni Vrh (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Rodni Vrh za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 189.613,0 m3, od tega 20.577,0 m3 iglavcev in 169.036,0 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 346,36 ha,
– nega drogovnjaka na površini 143,33 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita 16.042 sadik s količenjem ali tulci,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje vodnih površin v obsegu 8,5 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni Vrh (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Rodni Vrh, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni Vrh (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rodni Vrh (2014–2023) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Haloze, Zoisova pot 5, Ptuj in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Rodni Vrh (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-573/2014
Ljubljana, dne 7. januarja 2015
EVA 2014-2330-0056
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti