Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Št. 4300-2/2015/4 Ob-1325/15 , Stran 202
Št. 4300-2/2015/4 Ob-1325/15
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., in 101/13), Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 (Uradni list RS, št. 102/13), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 9/14 – ZRTVS-1A, 25/14 – ZSDH-1, 38/14, 84/14, 95/14 – ZUJF-C in 95/14), 31. in 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12 in 85/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) in Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12 in 55/13; v nadaljevanju: pravilnik) Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja
javni razpis
za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2015/2016
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. II. Predmet in namen javnega razpisa Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2015/2016 (v nadaljevanju: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljevanju: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dodeljevalo subvencije za bivanje študentov. Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: ministrstvo) zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente. III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu Na tem javnem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi (v nadaljnjem besedilu: prijavitelji), ki so ob oddaji vloge na javni razpis pri pristojnem organu registrirani za dejavnost študentskih domov in ki: 1. študentom zagotavljajo: – opremljeno sobo, skupne in pomožne prostore, – vzdrževanje stavbe, opreme in napeljav po sanitarno-tehničnih predpisih, – električno energijo za razsvetljavo in drugo uporabo, – možnost internetne povezave, – hladno in toplo vodo, – možnost kuhanja, – posteljno perilo, – vzdrževanje reda in čistoče v skupnih in pomožnih prostorih, – ogrevanje prostorov v skladu s predpisi in – ustrezne prostore v primeru subvencioniranega bivanja študenta z otrokom; 2. bodo proste zmogljivosti za bivanje študentov objavljali v skupnem javnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za posamezno študijsko leto objavi ministrstvo na spletnem portalu eVŠ; 3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša subvencija; 4. ponujajo 7 ali več ležišč. IV. Vsebina in priprava vloge a) Vloga mora vsebovati: – v celoti izpolnjena, podpisana in žigosana obrazca: – prijavni obrazec MIZŠ-ŠD2015/1; – prijavni obrazec MIZŠ-ŠD2015/2 in – naslednji obvezni prilogi: – dokazilo o lastništvu oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da ima prijavitelj na določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu omogoča izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini; – pravila za vselitev v študentski dom oziroma postopek za vselitev. b) Na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2015/1 prijavitelj navede splošne podatke in natančne podatke o lokacijah bivalnih zmogljivostih z natančnim številom postelj. c) Na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2015/2 prijavitelj navede natančne podatke o vseh bivalnih zmogljivostih in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za študente, upravičenih do subvencije, in sicer posebej za tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki bodo bivanje v njem podaljševali. Prijavitelj navede tudi podatke o ceni bivanja v domu (če se cene glede na sobe razlikujejo, je potrebno navesti podatke za vsako skupino sob posebej in povprečno ceno bivanja v domu v zadnjih treh mesecih) in elemente, iz katerih je sestavljena. č) Obenem mora prijavitelj s podpisom in žigosanjem izjave na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2015/2 pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti, da je pri pristojnem organu registriran za dejavnost študentskih domov oziroma da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov. Prav tako mora prijavitelj soglašati s pogoji in merili, navedenimi v tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni dokumentaciji, ter potrditi resničnost oziroma točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom. d) Javni razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so vezani na proračunske zmogljivosti ministrstva. V primeru, da pride do sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, ki neposredno vpliva na ta javni razpis ali na sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov pogodbe spremenijo tako, da se jih ustrezno prilagodi in to sorazmerno spremembam v državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva. e) Ministrstvo mora kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati porabo sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe. Prijavitelj poda na prijavnem obrazcu MIZŠ-ŠD2015/2 tudi soglasje k preverjanju namenske porabe sredstev, odobrenih na podlagi javnega razpisa. Ministrstvo lahko za kontrolo porabe sredstev kadarkoli zahteva od izbranega prijavitelja vpogled v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe in izbrani prijavitelj je dolžan tej zahtevi ugoditi. V primeru, ko ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe ali nenamensko porabo sredstev, je izbrani prijavitelj dolžan ministrstvu na podlagi posebnega sklepa povrniti nenamensko porabljena sredstva v roku, določenem v sklepu ministrstva. V nasprotnem primeru ima ministrstvo pravico poračunati znesek nenamensko porabljenih sredstev pri naslednjem zahtevku izbranega prijavitelja v okviru istega proračunskega leta. V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa in merila, ki se jih upošteva pri izboru Okvirna višina sredstev javnega razpisa, namenjena za subvencioniranje bivanja študentov v zasebnih študentskih domovih v študijskem letu 2015/2016, je največ do 307.200,00 EUR. Pri dodelitvi subvencij za bivanje študentov za študijsko leto 2015/2016 se bo upoštevalo pomanjkanje ležišč v statističnih regijah, kot jih opredeljuje Statistični urad RS, in realizacija zasedenosti glede na tekoče študijsko leto za prijavitelje, ki imajo že sklenjeno pogodbo za študijsko leto 2014/2015. VI. Dodeljevanje subvencij Subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem, ko bo z njim zasebni študentski dom sklenil nastanitveno pogodbo oziroma aneks k pogodbi in bo na seznamu, ki ga bodo v skladu z 32. členom Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov ministrstvu pošiljale pisarne za študentske domove. Subvencije se bodo nakazovale mesečno, način in postopek njihovega izplačevanja se bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom. VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve ter opremljenost vloge: Prijavitelji pošljejo vlogo po pošti ali oddajo osebno na naslov ministrstva. Rok za oddajo vlog je ne glede na vrsto prenosa pošiljke petek, 27. 2. 2015 do 12. ure, v glavno pisarno Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Vloge morajo biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2015/2016« ter z navedbo polnega naziva in naslova prijavitelja. Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport do izteka navedenega roka. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. VIII. Datum odpiranja pravočasno prispelih vlog za dodelitev sredstev Odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev, ki so prispele pravočasno in imajo pravilno označeno ovojnico, bo opravila komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov, imenovana s strani ministrice za izobraževanje, znanost in šport. Odpiranje vlog bo potekalo v ponedeljek, 2. 3. 2015, s pričetkom ob 10. uri, na naslovu Kotnikova 38, sejna soba/6. nadstropje. Komisija za vodenje postopka bo v primeru nepopolnih vlog prijavitelje v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi vloge. Prijavitelji bodo lahko vlogo dopolnili v roku 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Vloga, ki je prijavitelj ne bo dopolnil v skladu s pozivom za dopolnitev, se s sklepom zavrže. V primeru potrebe po razjasnitvi bistvenih okoliščin ali ugotovitev kakšnega relevantnega dejstva, lahko komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov, opravi ogled zaradi ugotovitve skladnosti zagotavljanja izpolnjevanja pogojev, kot so določeni v 10. členu pravilnika. O ogledu se sestavi zapisnik. IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa: Ministrica za izobraževanje, znanost in šport bo najkasneje v 45 dneh po datumu za odpiranje vlog sprejela sklep o izbiri zasebnih študentskih domov, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov. Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom o izbiri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva nanj ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. X. Pritožbeni postopek Prijavitelj, ki meni da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa, pa ni bil izbran, lahko vloži pritožbo pisno ali ustno na zapisnik v roku 8 dneh od prejema sklepa o izidu, na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti razpisna merila za izbiro prijaviteljev. O pritožbi odloči ministrstvo v roku 15 dni s sklepom, ki je dokončen. XI. Razpisna dokumentacija: prijavna obrazca in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo z dnem objave v Uradnem listu RS na spletnih straneh ministrstva. XII. Dodatne informacije in obveščanje: vsa dodatna pojasnila v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani do konca javnega razpisa dobijo na elektronskem naslovu: gp.mizs@gov.si, s pripisom: 4300-2/2015.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti