Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

284. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023), stran 620.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023), št. 12-17/14 z dne 6. 11. 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Osankarica, ki meri 2.850,93 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Slovenska Bistrica in Lovrenc na Pohorju oziroma v katastrskih občinah Kot, Planina in Kumen.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Osankarica je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 12,7 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 87,3 % državnih gozdov;
b) površina: 2.733,01 ha, od katere je 2.482,36 ha večnamenskih gozdov, 103,45 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 147,2 varovalnih gozdov;
c) lesna zaloga: 387,5 m3/ha, od tega 275,7 m3/ha iglavcev in 111,8 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 6,24 m3/ha, od tega 4,40 m3/ha iglavcev in 1,84 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Osankarica določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 2.629,56 ha,
– ekološke funkcije na površini 688,01ha ter
– socialne funkcije na površini 299,05 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Osankarica za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 187.119 m3, od tega 122.545 m3 iglavcev in 64.574 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 213,34 ha,
– nega drogovnjaka na površini 59,5 ha,
– obžagovanje vej na površini 6 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita mladja s premazom na površini 13,24 ha, zaščita 400 sadik gozdnega drevja s količenjem ali tulci ter zaščita z ograjo v obsegu 5.130 m;
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travinj na površini 6,52 ha, vzdrževanje vodnih površin v obsegu 7,5 dni, postavitev in vzdrževanje valilnic v obsegu 4,95 dni, puščanje stoječih odmrlih dreves v obsegu 610 m3 ter puščanje ekocelic naravnemu razvoju in selektivno čiščenje zarasti v barjih v obsegu 481,74 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Osankarica, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Slovenska Bistrica, Trgovska ulica 1, Slovenska Bistrica in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Osankarica (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-568/2014
Ljubljana, dne 8. januarja 2015
EVA 2014-2330-0055
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti