Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Ob-1278/15 , Stran 229
Ob-1278/15
Avditorij Portorož, Senčna pot 10, 6320 Portorož, na podlagi 20. in 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 in 50/14), določb Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem nepremičnin – Kavarne Avditorij
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Avditorij Portorož, Senčna pot 10, 6320 Portorož. II. Vrsta pravnega posla: oddaja v najem nepremičnin. III. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet najema je poslovni prostor – Kavarna Avditorij v pritličju stavbe z ID znakom 2631-2293, ki stoji na parcelni št. 1696/2, k.o. 2631-Portorož, na naslovu Senčna pot 10, Portorož. Upravljavec stavbe z ID znakom 2631-2293, k. o. Portorož, v kateri se nahaja poslovni prostor, ki je predmet najema, je Avditorij Portorož. Ustanoviteljica Avditorija Portorož je Občina Piran. Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanovitelja. Prostori, ki so predmet najema, obsegajo: – gostinski lokal (kavarna), namenjen gostom, v izmeri 130 m2, – prostor za pripravo hrane, v izmeri 20 m2, – vrt pred kavarno 110 m2. Predvidena je souporaba hodnika in sanitarnih prostorov za goste. Izhodiščna mesečna najemnina: 607,20 EUR. H kavarni spada tudi del vrta, namenjen izvajanju gostinske dejavnosti na odprtem, ki se nahaja pred in ob obeh straneh stavbe in obsega: vrt pred vhodom v kavarno, v izmeri 110,00 m2. IV. Vrsta in namen gostinske dejavnosti Kavarna je v funkciji popestritve dejavnosti Avditorija in je namenjena obiskovalcem Avditorija. Kot kavarna odprtega tipa je še zlasti namenjena gostom, ki so jim blizu kultura in umetnost ter druženje. Izbrani ponudnik bo pri izvajanju gostinske dejavnosti gostom nudil kakovostno in čim bolj raznovrstno ponudbo, ki bo usklajena z vrsto gostinskega lokala (kavarna). Poudarek bo na izvirnosti ponudbe, ki temelji na slovenski in tuji kavarniški tradiciji oziroma dediščini. V. Merila za izbor 1. Merilo za izbor je višina mesečne najemnine. Ponudnik, ki ponudi najvišjo najemnino je izbran kot najugodnejši ponudnik. VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb Ponudbe lahko predložijo pravne in fizične osebe, ki so skladno s slovensko SKD registrirane za ustrezne dejavnosti iz razreda 56.10 Dejavnost restavracij in druga strežba jedi. Ponudniki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 2.000,00 EUR. Varščino je treba nakazati na transakcijski račun Avditorija Portorož, št. 012906030358988, pri Banki Slovenije. Pisna ponudba mora vsebovati naslednje priloge: – izpolnjen obrazec ponudbe (priloga 1), – izpolnjen obrazec Izjave ponudnika (priloga 2), – potrdilo DURS o plačanih davkih in prispevkih, potrdilo o poravnanih obveznostih do Občine Piran, potrdilo o poravnanih obveznostih do Avditorija Portorož (priloga 3), – potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokade bančnih računov (če ima ponudnik več računov, za vsak račun posebej) (priloga 4), – potrdilo o plačilu varščine (priloga 5), – izpolnjeno, parafirano in z žigom opremljeno najemno pogodbo (priloga 6), Ponudba mora veljati še 120 dni od dneva javnega odpiranja ponudb (Izjava o veljavnosti ponudbe je v Prilogi 2). VII. Pogoji najema – Kavarna se oddaja brez opreme in inventarja (razen točilnega pulta) po načelu videno-najeto. Najemnik je dolžan poskrbeti za opremo kavarne v soglasju z Avditorijem Portorož. Oprema mora biti v skladu z visokim estetskimi in funkcionalnimi standardi, primernimi za kavarno; – Najemna pogodba se sklene za nedoločen čas z enoletnim (1 leto) odpovednim rokom. Kot začetek najemnega obdobja se šteje dan, ko je sklenjena najemna pogodba; – Najemnik je dolžan začeti z izvajanjem gostinske dejavnosti v 30 dneh po sklenitvi pogodbe; – Najemnina: se obračunava mesečno vnaprej. Prva najemnina se plača ob sklenitvi pogodbe (položena varščina se izbranemu ponudniku vrača po prenehanju pogodbe). V primeru, da najemnina ni plačana dvakrat zaporedoma, bo najemodajalec odstopil od pogodbe in se vplačana varščina obdrži. Najemnina se bo enkrat letno usklajevala z indeksom rasti življenjskih potrebščin v RS. Glede na trenutno veljavne predpise se DDV od najemnine ne plačuje; – Zaželeno je, da bi bila kavarna odprta vse dni v tednu, predvidoma od 8. do 22. ure; najmanj pa v 2 uri pred vsako prireditvijo oziroma po naročilu s strani Avditorija, – Najemnik mora izpolnjevati vse predpisane pogoje za izvajanje gostinske dejavnosti in v ta namen mora sam in na lastne stroške zagotoviti vsa potrebna dovoljenja; – Gostinsko osebje – zaposleni ali pogodbeni – morajo izpolnjevati predpisane pogoje za opravljanje dela v gostinstvu; – Najemnik je dolžan redno plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo. – Najemnika bremenijo vsi stroški in riziki pridobivanja ustreznih dovoljenj za obratovanje in poslovanje poslovnega prostora ter za vse davčne olajšave; – Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne more na tej podlagi pridobiti kakršnihkoli pravic; VIII. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Postopek javnega zbiranja ponudb se izvaja v skladu z določili Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 2. Javno zbiranje ponudb z razpisno dokumentacijo je objavljeno v Uradnem listu RS, na spletni strani Avditorija Portorož, www.avditorij.si in spletni strani Občine Piran, www.piran.si. 3. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem gostinskega lokala Kavarna Avditorij« naj ponudniki oddajo v tajništvu Avditorija Portorož ali pošljejo priporočeno na naslov: Avditorij Portorož, Senčna pot 10, 6320 Portorož. Na hrbtni strani morata biti navedena naziv in naslov pošiljatelja. 4. Rok za zbiranje ponudb je do vključno 27. 2. 2015 do 10. ure. 5. Odpiranje ponudb in izbiro najugodnejšega ponudnika bo opravila posebna komisija, imenovana s strani organizatorja postopka javnega zbiranja ponudb. 6. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 27. 2. 2015 ob 10.15, v sejni sobi Avditorija Portorož, Senčna pot 10, Portorož. K odpiranju lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo. 7. V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo enako ceno jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi dodatna pogajanja. 8. Ponudbe, ki bodo nižje od izhodiščne cene, ali ki bodo prispele po preteku roka iz 4. točke, ali bodo v nasprotju s pogoji razpisa, kot tudi ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, bodo izločene. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo zapečatene vrnjene ponudniku. Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje in bo glede na postavljene kriterije ponudil najvišjo mesečno najemnino. 9. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 3 dneh po izteku roka za zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 3 dneh po sprejemu odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika. Izbrani ponudnik bo moral v 8 dneh po prejemu obvestila o izbiri skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, organizator pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika. 10. Organizator si pridržuje pravico, da brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek zbiranja ponudb oziroma oddaje v najem, ne da bi za to navedel razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom. Pristojna komisija lahko po lastni presoji sklene, da se postopek javnega zbiranja ponovi, lahko tudi pod spremenjenimi pogoji. 11. Najemna pogodba bo sklenjena v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Stroške sestave te listine v celoti plača najemnik. 12. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v 8 dneh po izbiri najugodnejšega ponudnika. IX. Informacije in ogled nepremičnin Vsa pojasnila v zvezi s tem razpisom se dobijo pri Robertu Mahnič, tel. 05/676-67-40, e-mail robert@avditorij.si (za telefonske informacije vsak delovnik, med 9. in 12. uro). Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi pri Robertu Mahnič.
Avditorij Portorož

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti