Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

317. Pravilnik o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike, stran 676.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09, 38/10) je Občinski svet Občine Metlika na 4. redni seji dne 5. 2. 2015 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju obnove fasad in streh v zgodovinskem mestnem jedru Metlike
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, postopek, pogoji in merila za sofinanciranje obnove fasade in strehe na objektih v območju zgodovinskega mestnega jedra Metlike.
2. člen
Sredstva, ki se dodeljujejo na podlagi tega pravilnika, se zagotovijo v proračunu Občine Metlika in se namenjajo za sofinanciranje obnove fasade in strehe na objektih na območju zgodovinskega mestnega jedra Metlike, ki je opredeljeno v veljavnem občinskem prostorskem načrtu.
UPRAVIČENCI
3. člen
(1) Upravičenci do sredstev po tem pravilniku so fizične in pravne osebe, ki so lastniki ali najemniki objektov na območju zgodovinskega mestnega jedra Metlika.
(2) V primeru etažnih lastnikov lahko prijavo za sofinanciranje na podlagi tega pravilnika oddajo le vsi etažni lastniki oziroma najemniki oziroma v njihovem imenu upravnik stavbe ali druga fizična oziroma pravna oseba z ustreznim pooblastilom.
(3) V primeru, da je prijavitelj najemnik objekta, je treba predložiti soglasje lastnika, da soglaša z obnovo.
(4) Sredstva po tem pravilniku se gospodarskim subjektom dodeljujejo po pravilu de minimis in skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).
POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
(1) Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se za posamično proračunsko leto objavi na spletni strani Občine Metlika in na krajevno običajen način.
(2) Javni razpis mora vsebovati najmanj:
– naziv in sedež podeljevalca sredstev,
– predmet javnega poziva,
– višino sredstev, ki se razpisujejo,
– rok za prijavo in način oddaje vlog,
– rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu prijave,
– navedbo pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena k vlogi,
– navedbo meril in način dodeljevanja sredstev upravičencem,
– druge potrebne podatke.
5. člen
(1) Postopek javnega razpisa izvede komisija, ki jo za vsak razpis posebej imenuje župan. Komisijo sestavljajo trije člani.
(2) Komisija vloge odpira in obravnava po časovnem zaporedju prispetja, praviloma enkrat mesečno.
(3) V primeru nepopolne vloge komisija prosilca pozove, da jo v določenem roku dopolni. Če prosilec vloge v navedenem roku ne dopolni, se vloga kot nepopolna zavrže.
(4) Popolne vloge komisija oceni na podlagi meril iz 7. člena tega pravilnika.
(5) Na podlagi predloga dodelitve proračunskih sredstev, ki ga pripravi komisija, občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev. Zoper navedeni sklep je možna pritožba županu občine.
(6) Upravičenec je po preteku pritožbenega roka dolžan skleniti z občino pogodbo o sofinanciranju, v kateri se določijo medsebojna razmerja. Če se upravičenec v tem roku ne odzove na poziv oziroma ne sklene pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
(7) Sredstva se dodelujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen. Upravičenci, kateri so podali vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, se lahko prijavijo na razpis v naslednjem letu.
POGOJI IN MERILA
6. člen
(1) Pogoji za sodelovanje na razpisu so:
– pridobljena ustrezna dokumentacija s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (projektni pogoji, soglasja),
– pridobljeno upravno dovoljenje (gradbeno dovoljenje), če je za predvideno investicijo potrebno,
– predračunska vrednost predvidene investicije s popisom del, pripravljena s strani gospodarskega subjekta, registriranega za opravljanje tovrstnih dejavnosti.
(2) Po tem pravilniku se sofinancira le celovita obnova fasade in/ali strehe.
7. člen
(1) Merila za dodeljevanje v razpisu zagotovljenih sredstev:
– Pomen objekta z vidika kulturne dediščine in arhitekturne vrednosti,
– Nevarnost fasade oziroma strehe objekta za okolico in mimoidoče,
– Prenova objekta glede na lego stavbe.
(2) Merila se podrobno in natančno opredelijo v javnem razpisu.
(3) Višina sofinanciranja je odvisna od ocene investicije v skladu z merili iz prvega odstavka tega člena, pri čemer občina sofinancira do največ 50 % vrednosti obnove z vključenim davkom na dodano vrednost in ne več kot 2.000,00 EUR na stavbo.
(4) V primeru, da je investicija izvedena v nižji vrednosti, kot je znašala predračunska vrednost, se vrednost dodeljenih sredstev temu ustrezno zniža.
(5) Prijavitelj lahko večkrat kandidira za isto stavbo, vendar skupaj prejeta sredstva po tem pravilniku za isto stavbo ne smejo presegati višine sofinanciranja, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena. Pri tem se upoštevajo vsa sredstva, prejeta iz občinskega proračuna po tem pravilniku v predhodnih letih.
NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
8. člen
(1) Sredstva, dodeljena na podlagi tega pravilnika, so namenska in se lahko porabijo samo za namene, določene s pogodbo iz šestega odstavka 5. člena tega pravilnika.
(2) Namensko porabo sredstev in izvajanje pogodb preverja občinska uprava.
(3) Občina Metlika lahko od vlagatelja zahteva vsa dokazila in podatke, ki so potrebni za ocenjevanje investicije ali preverjanje namenske porabe sredstev.
(4) Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev, v primeru, ko se ugotovi:
– da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
– druge nepravilnosti pri porabi sredstev.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-4/2015
Metlika, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Metlika
Darko Zevnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti