Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

308. Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik, stran 665.

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI in 40/12 – ZUJF), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na 4. seji dne 4. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik
1. člen
Ceni dnevnih programov predšolske vzgoje na otroka znašata mesečno:
– za prvo starostno obdobje 475 € mesečno,
– za drugo starostno obdobje 369 € mesečno.
Cena razvojnega oddelka znaša 947 € mesečno.
Za kombinirane oddelke se uporablja cena za drugo starostno obdobje.
2. člen
Cena poldnevnega programa predšolske vzgoje (traja 4 ure) na otroka znaša 196 € mesečno.
3. člen
Stroški neporabljenih živil na otroka v celodnevnih programih znašajo 2,20 € dnevno.
Stroški neporabljenih živil na otroka v poldnevnem programu znašajo 0,65 € dnevno.
Starši lahko uveljavijo odsotnost otroka do 9. ure zjutraj za naslednji delovni dan. Staršem in ostalim plačnikom se za pravočasno javljeno odsotnost odšteje stroške neporabljenih živil v višini z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
4. člen
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30-dnevnim odpovednim rokom, ki prične teči z dnem oddaje pisne odpovedi.
Odpovedni rok se skrajša v primeru predčasnega sprejema drugega otroka na prosto mesto.
Pri prestopu otroka iz enega vrtca v drugega znotraj Občine Kamnik se ne upošteva 30 dnevni odpovedni rok.
5. člen
V času med 1. julijem in 31. avgustom tekočega leta se staršem obračuna 75 % zneska plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, pod pogojem, da starši vnaprej javijo odsotnost otroka in da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. Razliko krije Občina Kamnik iz naslova poletnih rezervacij.
Polovičen znesek plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca, se staršem obračuna v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni (težja obolenja in poškodbe), ki terjajo daljše okrevanje, pod pogojem, da je otrok odsoten iz vrtca najmanj 30 koledarskih dni in starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka na upravo vrtca predložijo ustrezna zdravniška potrdila. Znižanje z naslova boleznin za težje primere lahko starši uveljavljajo za največ 60 koledarskih dni. Razliko krije Občina Kamnik.
Pri izstavitvi zahtevka za sofinanciranje iz državnega proračuna se znižanje iz naslova poletnih rezervacij ali odsotnosti zaradi bolezni ne upošteva.
Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se določilo iz prvega, drugega in četrtega odstavka tega člena uporablja le po predhodnem pisnem soglasju občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca.
6. člen
Cene programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik veljajo za vrtce, katerih ustanovitelj oziroma koncendent je Občina Kamnik.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 22/09, 94/09, 33/10, 52/12, 75/12 in 92/13).
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. februarja 2015 dalje.
Št. 602-118/2012-4/1
Kamnik, dne 4. februarja 2015
Župan
Občine Kamnik
Marjan Šarec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti