Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

337. Sklep o imenovanju in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, stran 707.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 15. člena Statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 120/06 in 51/10), 6. člena Zakona o voznikih (Uradni list RS, št. 109/10 in 25/14) je Občinski svet Občine Tabor na 4. redni seji dne 2. 2. 2015 sprejel
S K L E P
o imenovanju in nalogah Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
1. člen
S tem sklepom se v Občini Tabor imenuje Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: SPV), določi njegova sestava, pogoji in način dela.
2. člen
SPV je posvetovalno telo župana Občine Tabor, ki ga sestavljajo predstavniki občinske uprave, občinskega sveta ter uporabnikov in izvajalcev nalog s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu z območja občine.
3. člen
(1) SPV šteje 6 članov, ki jih na podlagi predlogov udeleženih organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu, na predlog komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja, imenuje občinski svet.
(2) SPV sestavljajo:
Predstavniki uporabnikov in izvajalcev s področja preventive in vzgoje v cestnem prometu, in sicer:
– Predstavnik policijske postaje: Roman Ocvirk,
– Predstavnik POŠ: Branko Šketa,
– Predstavnica vrtca Tabor: Manica Obreza,
– Predstavnik vzdrževalca cest: Srečko Pustoslemšek,
– Predstavnik šolskih prevozov: Janez Rajovec,
– Predstavnica s strani občanov: Nataša Zore Kos.
(3) Mandatna doba članov SPV je štiri leta in začne teči z dnem prve (konstitutivne) seje na novo oblikovanega SPV.
4. člen
(1) SPV skrbi za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu v Občini Tabor.
(2) Temeljne naloge SPV so:
– ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na občinski ravni,
– predlaga organom občine programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
– koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa,
– sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
– koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
5. člen
(1) Seje SPV sklicuje in vodi predsednik.
(2) Na vsaki seji se piše zapisnik, ki obsega glavne podatke o seji, zlasti pa podatke o udeležbi na seji, o predlogih, o izidih glasovanja in sprejetih sklepih.
(3) SPV veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov.
(4) SPV sprejema odločitve z večino glasov navzočih članov. V primeru enakega števila glasov za in proti, odloča glas predsednika.
6. člen
(1) Člani SPV so upravičeni do sejnin.
(2) Članom SPV pripada sejnina v višini sejnine, določene za udeležbo na seji delovnega telesa Občinskega sveta Občine Tabor.
(3) Predsedniku SPV pripada sejnina v višini sejnine, določene za predsedovanje seji delovnega telesa Občinskega sveta Občine Tabor.
(4) Sejnine in povračila stroškov se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 15. dne v mesecu, na podlagi dejansko opravljenega dela v SPV, ki izhaja iz evidence o opravljenem delu oziroma prisotnosti na sejah.
7. člen
Strokovne, tehnične in administrativne naloge za SPV zagotavlja občinska uprava.
8. člen
Prvo sejo SPV skliče in vodi župan Občine Tabor. Po konstituiranju imenujejo člani SPV izmed sebe predsednika SPV.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o ustanovitvi in nalogah sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Tabor (Uradni list RS, št. 79/01).
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03201-4/2014
Tabor, dne 2. februarja 2015
Župan
Občine Tabor
Anton Grobler l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti