Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

281. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2014–2023), stran 617.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Mašun (2014–2023), št. 05-16/14 z dne 5. 11. 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Postojna.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Mašun, ki meri 2.746,93 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Postojna, v občini Ilirska Bistrica oziroma v katastrski Občini Snežnik.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Mašun je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) Lastništvo: 100 % državnih gozdov;
b) površina: 2.708,45 ha, od katere je 2.451,81 ha večnamenskih gozdov, 227,3 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, 29,34 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni;
c) lesna zaloga: 375,3 m3/ha, od tega 216,4 m3/ha iglavcev in 158,9 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 6,68 m3/ha, od tega 3,86 m3/ha iglavcev in 2,82 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Postojna, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Mašun določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 2.215,43 ha,
– ekološke funkcije na površini 695,81 ha ter
– socialne funkcije na površini 305,51 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Mašun za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 191.786 m3, od tega 105.393 m3 iglavcev in 86.393 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 483,92 ha,
– nega drogovnjaka na površini 119,34 ha,
– nega prebiralnega gozda na površini 122,3 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita mladja z ograjo (novogradnja) v dolžini 1.100 m, vzdrževanje zaščitnih ograj v dolžini 2.600 m, odstranjevanje 100 tulcev in odstranjevanje 250 m zaščitne ograje,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred boleznimi in žuželkami, in sicer vzpostavljanje gozdne higiene na površini 57,9 ha,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer vzdrževanje travišč na površini 229,3 ha in vzdrževanje 477 vodnih virov.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Mašun, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mašun (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mašun (2014–2023) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Postojna, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Knežak, Knežak 202a, 6253 Knežak in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Mašun (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-567/2014
Ljubljana, dne 9. januarja 2015
EVA 2014-2330-0043
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti