Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

323. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015, stran 688.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 16/02 – sklep US, 51/02), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 109/08, 49/09, 38/10) in 7. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB, 53/10) je Svet Mestne občine Slovenj Gradec na 4. redni seji dne 28. 1. 2015 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2015 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+--------+-------------------------------------+----------------+
|A    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |   v EUR   |
+--------+-------------------------------------+----------------+
| KONTO |       NAZIV KONTA       |   PREDLOG  |
|    |                   | PRORAČUNA 2015 |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|  1  |         2         |    3    |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |  18.222.316,19|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |  14.049.780,77|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)    |  11.113.362,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   700|DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK     |  9.128.509,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   703|DAVKI NA PREMOŽENJE         |  1.608.903,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   704|DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE  |   375.950,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |  2.936.418,77|
|    |(710+711+712+713+714)        |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   710|UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD  |  1.756.584,49|
|    |PREMOŽENJA              |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   711|TAKSE IN PRISTOJBINE         |    4.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   712|GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI     |    36.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   713|PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV|    20.213,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   714|DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI       |  1.119.621,28|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)    |   980.482,15|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   720|PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV|   182.572,20|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   722|PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN   |   797.909,95|
|    |NEOPREDM. SRED.           |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730)        |    10.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   730|PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV  |    10.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)      |  3.182.053,27|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   740|TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH    |  1.370.503,81|
|    |JAVNOFINAN. INSTITUC.        |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   741|PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA    |  1.811.549,46|
|    |PRORAČUNA IZ SREDSTEV EVROPSKE UNIJE |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |  18.907.108,85|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) |  4.640.218,79|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   400|PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM  |  1.365.012,43|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   401|PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOC.    |   207.026,65|
|    |VARNOST               |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   402|IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE     |  2.910.797,23|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   403|PLAČILA DOMAČIH OBRESTI       |   119.819,48|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   409|REZERVE               |    37.563,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI           |  6.146.448,78|
|    |(410+411+412+413+414)        |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   410|SUBVENCIJE              |    52.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   411|TRANSFERI POSAMEZNIKOM,       |  2.851.728,00|
|    |GOSPODINJSTVOM            |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   412|TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZ. IN |   734.425,47|
|    |USTANOVAM              |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   413|DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI    |  2.504.705,31|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   414|TEKOČI TRANSFERI V TUJINO      |    3.590,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)     |  8.090.441,28|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   420|NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV  |  8.090.441,28|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)    |    30.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   431|INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN  |    30.000,00|
|    |FIZ. OSEBAM, KI NISO PRORAČ.     |        |
|    |UPORABNIKI              |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |III. PRORAČUNSKI           |   –684.792,66|
|    |PRIMANJKLJAJ/PRESEŽEK (I.–II.)    |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|B    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |   300.000,00|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)  |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   750|PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |   300.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |   300.000,00|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440)      |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   440|DANA POSOJILA            |   300.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   441|POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FIN.|      0,00|
|    |NALOŽB                |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |      0,00|
|    |SPREMEMBE KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.) |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|C    |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)       |  1.400.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   500|DOMAČE ZADOLŽEVANJE         |  1.400.000,00|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|55   |VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)     |   715.207,34|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|   550|ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA       |   715.207,34|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA   |      0,00|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)  |   684.792,66|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)  |   684.792,66|
+--------+-------------------------------------+----------------+
|    |XII. STANJE SRED. NA RAČUNIH NA DAN |      0,00|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+--------+-------------------------------------+----------------+
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov sta priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Uporabniki sredstev proračuna prevzemajo obveznosti samo za namene in do višine, določene v posebnem delu proračuna.
Sredstva proračuna se med letom nakazujejo uporabnikom kot mesečne akontacije, praviloma v višini ene dvanajstine. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna. Sredstva za druge odhodke se nakazujejo na podlagi računov, pogodb, pisnih zahtevkov in sklepov.
Poraba sredstev in sofinanciranje prejemnikov proračunskih sredstev za posamezno nalogo, ki ni izrecno opredeljena z drugimi predpisi, se opredeli s pogodbo oziroma s kriteriji, ki jih določi župan ali javni natečaj. Sredstva, za katere ni določenih kriterijev z zakonskimi predpisi, se v posebnem delu proračuna razporedijo na podlagi programov, ki jih potrdi župan.
Programi iz prejšnjega odstavka se oddajo s pogodbo. Župan v roku 60 dni po sprejemu proračuna uskladi programe v okviru sprejetega proračuna.
Če se med letom znatno spremeni delovno področje ali pristojnost proračunskega uporabnika, se mu sorazmerno zmanjša oziroma poveča obseg sredstev.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračuna.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, pri čemer prerazporeditev ne sme presegati 20 % obsega posamezne proračunske postavke v sprejetem proračunu.
Uporabnik lahko v soglasju z županom prerazporeja proračunska sredstva med konti v okviru posamezne proračunske postavke.
Župan v mesecu juliju in ob predložitvi predloga zaključnega računa poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2015 in njegovi realizaciji.
5. člen
Uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pri porabi proračunskih sredstev upoštevati predpise Zakona o javnih naročilih.
6. člen
V breme proračuna se lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, za posamezno tekočo ali investicijsko nalogo, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Za investicije, katerih izvedba presega višino dovoljenega obsega pravice porabe v tekočem proračunu in možnost predobremenitev proračuna naslednjega leta iz zgornjega odstavka, se lahko razpiše javno naročilo v okviru vrednosti investicijskega programa, ki ga potrdi občinski svet. Proračunski uporabnik lahko s tem predobremeni proračun prihodnjih let za posamezni projekt oziroma investicijsko nalogo do načrtovane višine sredstev v načrtu razvojnih programov.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in četrtega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, se prioritetno vključijo v proračun leta, na katerega se nanašajo.
Dinamika izvrševanja investicijskih namenov, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika, se usklajuje v okviru razpoložljivih prilivov in ob upoštevanju namenskih sredstev.
O izdatkih investicijskega značaja, opredeljenih v finančnem načrtu neposrednega uporabnika – občinski organi in uprava – odloča župan s potrditvijo načrta nabav in gradenj in programa investicijskih transferov.
Prioriteta v izvajanju investicijskih nalog neposrednih proračunskih uporabnikov je dokončanje začetih investicij in nalog, za katere je opredeljeno sofinanciranje s strani države oziroma Evropske unije.
7. člen
Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.
Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.
Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan, ki lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
Neposredni uporabnik usklajuje spremembe proračunskih virov v veljavnem načrtu razvojnih programov za prihodnja leta znotraj podprograma sprejetega načrta razvojnih programov za posamezno leto.
8. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po zakonu o javnih financah.
Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 6.000,00 evrov.
9. člen
Posredni proračunski uporabniki sredstev proračuna so dolžni pristojnim organom občinske uprave predložiti program dela in finančni načrt za leto 2015 ter poročila o realizaciji programov in o porabi sredstev po namenih za preteklo leto, po predpisih oziroma metodologiji ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov.
Posredni proračunski uporabniki so dolžni dodatno predložiti podatke za analizo poslovanja, ki jih zahteva župan, nadzorni odbor ali za finance pristojen organ občinske uprave.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča:
– v primeru neenakomernega pritekanja prihodkov o kratkoročni zadolžitvi, največ do 5 % sprejetega proračuna;
– o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja do višine 21.000,00 evrov;
– o uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2.100,00 evrov in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet;
– o odpisu oziroma delnem odpisu dolga dolžniku, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve, vendar največ do višine 450,00 evrov.
11. člen
Za zakonito in namensko uporabo sredstev, ki so proračunskemu uporabniku razporejena iz proračuna, je odgovoren predstojnik organa, zavoda, društva oziroma poslovodni organ uporabnika sredstev.
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Župan lahko za izvrševanje proračuna pooblasti tudi druge osebe.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV MESTNE OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Mestna občina Slovenj Gradec se bo v letu 2015 dolgoročno zadolžila do višine 1.400.000,00 EUR za izvrševanje občinskega proračuna za investicije, predvidene v občinskem proračunu.
Obseg poroštev mestne občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Slovenj Gradec, v letu 2015 ne sme preseči skupne višine glavnic 80.000,00 evrov.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2015 zadolžijo do skupne višine 30.000,00 EUR.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Slovenj Gradec v letu 2016, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
14. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-132/2014
Slovenj Gradec, januar 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti