Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Št. 350-1/2015-1 Ob-1279/15 , Stran 205
Št. 350-1/2015-1 Ob-1279/15
Koncedent, Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, na podlagi 16. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 37/03, 95/09, 3/14) in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10, 57/11) objavlja
javni razpis
za izbiro koncesionarja za izvajanje občinske gospodarske javne službe urejanja javnih površin ter spremljajočih objektov in naprav na območju Občine Pivka
1. Koncesijski akt: koncesija se podeljuje skladno z Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 37/03, 95/09, 3/14). 2. Predmet koncesije Predmet koncesije je opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin ter spremljajočih objektov in naprav, ki obsega: – vzdrževanje – čiščenje in popravila javnih prometnih površin (ulice, ki so kategorizirane v naselju Pivka, trgi, pločniki, stopnišča in drugi peš prehodi); – nameščanje, obeležba in vzdrževanje talne in vertikalne cestno-prometne signalizacije na zgoraj navedenih prometnih površinah; – vzdrževanje javne tržnice, sejmišč, javnih parkirišč in avtobusnih postajališč; – zimsko službo na zgoraj navedenih prometnih površinah; – opravila, ki so zakonsko vezana na varstvo in varnost prej navedenih javnih površin. Območje izvajanja javne službe urejanja javnih površin ter spremljajočih objektov in naprav obsega območje naselja Pivka in pločnike ter avtobusna postajališča v vseh naseljih Občine Pivka. 3. Trajanje koncesijskega razmerja: koncesija se podeli za obdobje štirih let od dneva sklenitve koncesijske pogodbe in začne veljati z dnem veljavnosti koncesijske pogodbe, z možnostjo podaljšanja do skupno največ 6 let. 4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar: koncesionar mora izkazati svojo osnovno, poklicno, ekonomsko in finančno sposobnost, sposobnost izvajanja storitve ter tehnično in kadrovsko sposobnost. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, so navedeni v 19. točki Navodil vlagateljem za izdelavo vloge, ki so del razpisne dokumentacije za izbiro koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v Občini Pivka (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija). 5. Postopek izbire: koncesionarja se izbere po splošnem upravnem postopku (Zakon o splošnem upravnem postopku, Uradni list RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 22/05, 119/05, 24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 47/09, 8/10, 82/13, v nadaljevanju ZUP). 6. Razpisna dokumentacija: vsa vprašanja, ki jih ureja ta razpis, in druga vprašanja, so podrobneje urejena v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh koncedenta (http://www.pivka.si). 7. Obvezne sestavine vloge Vlagatelj mora predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo v sledečem vrstnem redu: – Vlogo; (OBR-1), – Soglasje in podatki podizvajalca; OBR-1a (če to pride v poštev), – Izjavo o izpolnjevanju pogojev za izbiro koncesionarja; (OBR-2a), – Soglasje za pridobitev podatkov iz javnih evidenc; (OBR-2b), – Soglasje za pridobitev osebnih podatkov iz javne evidence; (OBR-2c), – Zaveza o izpolnjevanju pogojev po Zakonu o varnosti in zdravja pri delu, (OBR-2d), – Potrdilo (potrdila) poslovne banke, da vlagatelj v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa; – Referenca vlagatelja in potrdilo koncedenta; (OBR-3 in OBR-3a), – Seznam tehničnih sredstev in seznam kadrovske zasedbe; (OBR-4), – Zavarovanje za resnost vloge; (OBR-5), – Izjavo o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; (OBR-6), – Ponudbeni predračun; (OBR-7), – Koncesijska pogodba v dveh izvodih; (OBR-8), – Tehnični pogoji za vzdrževanje, – Seznam javnih površin. 8. Referenca vlagatelja: vlagatelj mora izkazati, da je v obdobju od januar 2011 do december 2014 uspešno izvajal koncesijsko dejavnost celoletnega vzdrževanja javnih prometnih površin ali javnih cest (lokalne ali državne ceste) za enega koncedenta vsaj dve leti. Vlagatelju se priznajo samo referenčni posli, ki ustrezajo posamezni letni vrednosti izdanih računov za storitev koncesije minimalno 80.000 EUR (brez DDV). 9. Predložitev vlog: vloge morajo prispeti v zaprti kuverti na naslov koncedenta do 16. 3. 2015 do 9. ure. Na kuverti mora biti vidna oznaka “Ne odpiraj – Vloga koncesija urejanje javnih površin” in številka objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 10. Merila za izbor: koncesionarja se izbere na podlagi najnižje ponudbene cene. 11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo javno in bo potekalo dne 16. 3. 2015 ob 10. uri, na sedežu koncedenta. 12. Obveščanje o izboru: vlagatelji bodo obveščeni o koncedentovi odločitvi o izbiri koncesionarja najkasneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. 13. Ustavitev postopka: skladno z 18. členom Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja javnih površin v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 37/03, 95/09, 03/14), tudi najugodnejša vloga koncedenta ne zavezuje k izboru koncesionarja. Koncedent lahko v vsakem trenutku brez kakršnegakoli povračila morebitnih stroškov vlagateljev ustavi postopek in ne odda koncesije oziroma jo odda v ponovljenem postopku.
Občina Pivka

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti