Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

283. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2014–2023), stran 619.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14 in 22/14 – odl. US) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2014–2023)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2014–2023), št. 12-08/14 z dne 6. 11. 2014, ki ga je za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Šentilj v Slovenskih goricah, ki meri 20.987,78 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Maribor, v občinah Pesnica, Kungota, Šentilj in Mestni občini Maribor oziroma v katastrskih občinah Podigrac, Ciringa, Svečina, Slatina, Špičnik, Slatinski dol, Plač, Zgornje Vrtiče, Spodnje Vrtiče, Plintovec, Zgornja Kungota, Jedlovnik, Grušena, Jurski vrh, Pesnica, Vršnik, Kozjak, Gradiška, Mali Rošpoh, Ruperče, Grušova, Metava, Trčova, Nebova, Celestrina, Malečnik, Hrenca, Vodole, Orešje, Melje, Ročica, Spodnje Hlapje, Zgornje Hlapje, Počenik, Zgornji Jakobski dol, Polička vas, Polički vrh, Vajgen, Spodnje Dobrenje, Ranca, Jelenče, Gačnik, Jareninski dol, Jareninski vrh, Vukovski vrh, Vukovski dol, Flekušek, Spodnji Jakobski dol, Vukovje, Kušernik, Vosek, Pesniški dvor, Dolnja Počehova, Dragučova, Pernica, Ložane, Ceršak, Šentilj v Slovenskih goricah, Selnica ob Muri, Sladki vrh, Zgornja Velka, Trate, Spodnja Velka, Plodršnica, Šomat, Srebotje, Kaniža, Štrihovec, Cirknica, Zgornje Dobrenje, Kresnica in Zgornji Dražen vrh.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Šentilj v Slovenskih goricah je s 1. januarjem 2014 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
a) lastništvo: 78,1 % zasebnih gozdov v lasti fizičnih ali pravnih oseb, 21,9 % državnih gozdov;
b) površina: 5.484,41 ha, od katere je 5.347,02 ha večnamenskih gozdov, 8,22 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni in 129,17 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih so dovoljeni ukrepi;
c) lesna zaloga: 387,2 m3/ha, od tega 36,6 m3/ha iglavcev in 350,6 m3/ha listavcev;
č) tekoči letni prirastek: 8,95 m3/ha, od tega 0,65 m3/ha iglavcev in 8,30 m3/ha listavcev.
4. člen
(1) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2014–2023) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Maribor, izdelanega za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023, ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Šentilj določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom, naslednje:
– proizvodne funkcije na površini 5.102,94 ha,
– ekološke funkcije na površini 751,33 ha ter
– socialne funkcije na površini 49,41 ha.
(2) Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2014–2023) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
(1) Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Šentilj v Slovenskih goricah za obdobje od 1. januarja 2014 do 31. decembra 2023 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 398.021 m3, od tega 36.522 m3 iglavcev in 361.499 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 427,63 ha,
– nega drogovnjaka na površini 78,86 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita 24.280 sadik gozdnega drevja s količenjem ali tulci,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer postavitev in vzdrževanje valilnic v obsegu 0,6 dni.
(2) V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2014–2023) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh rastiščnogojitvenih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Šentilj v Slovenskih goricah, v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. decembra 2023, se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2014–2023).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2014–2023) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Maribor, Tyrševa 15, Maribor, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2014–2023).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-575/2014
Ljubljana, dne 7. januarja 2015
EVA 2014-2330-0054
Mag. Dejan Židan l.r.
minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti