Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Št. 41011-0001/2015 Ob-1268/15 , Stran 204
Št. 41011-0001/2015 Ob-1268/15
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08), sprejetega Odloka o proračunu Občine Prevalje za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/2015) in sprejetega Letnega programa športa Občine Prevalje za leto 2015, št. 671-0001/2015-11 z dne 29. 1. 2015, Občina Prevalje objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje v letu 2015
I. Javni razpis: sofinancira se letni program športa v Občini Prevalje v letu 2015. II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega razpisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje. III. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev športnih programov v letu 2015 in sofinanciranje naslednjih vsebin: – interesna športna vzgoja predšolskih otrok, – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok, – športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, – športna vzgoja mladine, – športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, – kakovostni šport, – specifične športne panoge, – športna rekreacija, – športne in športno rekreativne prireditve. IV. Na javnem razpisu lahko kandidirajo Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: – športna društva, – panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma športne panoge, – javni zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja, s sedežem v Občini Prevalje in katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, – ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje športnih dejavnosti in so splošno koristne in neprofitne. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pred drugimi izvajalci programov športa. V. Pogoji sofinanciranja Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da športne programe izvajajo na območju Občine Prevalje, – da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano športno dejavnost (pogoj ne velja za javne zavode), – da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti, – da imajo za prijavljene športne programe organizirano redno športno dejavnost najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo za sredstva za izvedbo enkratnih športnih prireditev, – da so registrirani in na območju Občine Prevalje delujejo že najmanj eno leto, – da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu, evidenco o registriranih tekmovalcih ter evidenco o plačani članarini (ne velja za javne zavode). VI. Merila za sofinanciranje programov športa Športni programi, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vrednoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika za vrednotenje letnega programa športa v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/07 in 3/08). VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje športnih programov Okvirna višina razpisanih sredstev je: – za interesno športno vzgojo predšolskih otrok: 5.470,82 €, – za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok: 3.587.00 €, – za interesno športno vzgojo šoloobveznih otrok: drugi do 80-urni programi: 3.500,00 €, – za športno vzgojo otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport: 27.000,00 €, – za športno vzgojo mladine: interesna športna vzgoja mladine – do 80-urni športni programi: 2.500,00 €, – za športno vzgojo mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport: 30.000,00 €, – za kakovostni šport: 0 €, – specifične športne panoge: 500,00 €, – za športno rekreacijo: 0 €, – za športne in športno rekreativne prireditve: 5.500,00 €. Dodeljena sredstva za sofinanciranje letnega programa športa morajo biti porabljena v letu 2015. VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija Vloga za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Prevalje mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije. Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumentacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpisa, vsak delavnik, med 8. in 12. uro. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani, www.prevalje.si. IX. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci športnih programov dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/824-61-21, vsak delavnik, med 8. in 12. uro. X. Rok in način oddaje prijav Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti najpozneje do 6. 3. 2015 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom: »Prijava na javni razpis – Ne odpiraj!« in z oznako: »Izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Prevalje za leto 2015«. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela do naročnika najkasneje na zadnji dan roka za oddajo prijav, do 12. ure. Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izvajalca programa in naslov prejemnika. XI. Datum odpiranja vlog Odpiranje vlog bo komisija opravila 9. 3. 2015 ob 10. Uri, v sejni sobi Občine Prevalje. Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa. Z izbranimi izvajalci športnih programov bo župan občine sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov za leto 2015.
Občina Prevalje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti