Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Št. 430-0044/2014 Ob-1289/15 , Stran 214
Št. 430-0044/2014 Ob-1289/15
Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14), 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14), ter Sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec št. (6.1 in št. 6.2) 032-0026/2014, z dne 24. 11. 2014, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin Mestne občine Slovenj Gradec
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ul. 5, 2380 Slovenj Gradec. 2. Opis predmeta prodaje in izklicna cena: a) Sklop zemljišč P-K, ki zajema zemljišča parc. št. 286/17, v izmeri 438 m2, parc. št. 263/5, v izmeri 67 m2, parc. št 271/14, v izmeri 162 m2 in parc. 286/9, v izmeri 1.067 m2, vse k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1.734 m2. Izklicna cena za prodajo je 20,00 EUR/ m2, kar za celoto znaša 34.680,00 EUR. b) Sklop zemljišča P-L, ki zajema zemljišče parc. št. 263/8, v izmeri 1.437 m2, k.o. 850-Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 20,00 EUR/ m2, kar za celoto znaša 28.740,00 EUR. c) Sklop zemljišč P-M, ki zajema zemljišči parc. št. 263/9, v izmeri 1.555 m2 in parc. 265/13, v izmeri 115 m2, obe k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1.670 m2. Izklicna cena za prodajo je 20,00 EUR/ m2, kar za celoto znaša 33.400,00 EUR. d) Sklop zemljišča P-N, ki zajema zemljišče parc. št. 286/14, v izmeri 1.413 m2, k.o. 850-Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 20,00 EUR/ m2, kar za celoto znaša 28.260,00 EUR. e) Sklop zemljišč P-P, ki zajema zemljišča parc. št. 251/7, v izmeri 511 m2, parc. št. 263/4, v izmeri 55 m2 in parc. št. 1008/37, v izmeri 738 m2, vse k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1.304 m2. Izklicna cena za prodajo je 20,00 EUR/ m2, kar za celoto znaša 26.080,00 EUR. f) Sklop zemljišč P-R, ki zajema zemljišči parc. št. 251/8, v izmeri 1.066 m2 in parc. št. 1008/38, v izmeri 439 m2, obe k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1.505 m2. Izklicna cena za prodajo je 20,00 EUR/ m2, kar za celoto znaša 30.100,00 EUR. g) Sklop zemljišč P-S, ki zajema zemljišči parc. št. 251/6, v izmeri 805 m2 in parc. št. 1008/36, v izmeri 501 m2, obe k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 1.306 m2. Izklicna cena za prodajo je 20,00 EUR/ m2, kar za celoto znaša 26.120,00 EUR. h) Sklop zemljišča P-T, ki zajema zemljišče parc. št. 251/9, v izmeri 1.400 m2, k.o. 850-Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 20,00 EUR/ m2, kar za celoto znaša 28.000,00 EUR. i) Sklop zemljišča P-V, ki zajema zemljišče parc. št. 289/4, v izmeri 1.631 m2, k.o. 850-Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 20,00 EUR/ m2, kar za celoto znaša 32.620,00 EUR. j) Sklop zemljišč P-Z, ki zajema zemljišči parc. št. 289/11, v izmeri 2.340 m2 in parc. št. 289/12, v izmeri 322 m2, obe k.o. 850-Slovenj Gradec, v skupni površini 2.662 m2. Izklicna cena za prodajo je 20,00 EUR/ m2, kar za celoto znaša 53.240,00 EUR. k) Zemljišče »Sotočje« parc. št. 244/71, v izmeri 2.409 m2, k.o. 850-Slovenj Gradec. Izklicna cena za prodajo je 50,00 EUR/ m2, kar za celoto znaša 120.450,00 EUR. 3. Navedena izklicna cena ne vključuje 22% davka na dodano vrednost (DDV). Dražitelji dražijo ceno zemljišč za m2. Najnižji znesek višanja cene za m2 zemljišča je 1 EUR. Nakupna vrednost predstavlja doseženo ceno za m2, pomnoženo s površino posameznega sklopa zemljišč in dodanim 22%DDV. V primeru napake pri navedbi površine posamezne nepremičnine, se pri sklenitvi pogodbe, upošteva površina nepremičnine, navedena v zemljiškem katastru. 4. Lokacija in namembnost prodajanih zemljišč a) Zemljišča v sklopih navedena v alinejah od a. do J 2. tč. se nahajajo na ureditvenem območju, ki ga ureja Odlok o občinskem lokacijskem načrtu poslovno-storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06) (v nadaljevanju: odlok). Po namenski rabi so vsa zemljišča opredeljena kot nezazidana stavbna zemljišča. b) Zemljišče navedeno v alineji k. 2. tč. se nahaja na ureditvenem območju, ki ga ureja Odlok ureditvenega načrta Sotočje s spremembami (Uradni list RS, št. 75/01, 87/03 in 72/12). Po namenski rabi je zemljišče opredeljeno kot nezazidano stavbno zemljišče. c) Ureditveno območje je namenjeno pretežno za poslovne storitvene dejavnosti. Možne dejavnosti v ureditvenem območju so: – storitvene, – poslovne, – trgovske, – gostinske, – proizvodne (manjši obrati), – logistične, transportne, skladiščne, – raziskovalne, – dejavnosti vezane na rekreacijo in kulturo. d) Na ureditvenem območju so predvidene novogradnje z naslednjimi parametri: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! e) Funkcionalni in oblikovalski pogoji za novogradnje: Horizontalni gabariti objektov in ureditev so razvidni iz kartografskega dela iz kart št. 3/1 »Ureditvena situacija« in št. 3/2 »Urbanistični pogoji«, vertikalni gabariti pa iz kart št. 3/2 »Urbanistični pogoji« in št. 3/5 »Karakteristični vzdolžni in prečni prerezi«. Pomen regulacijskih elementov iz karte št. 3/2 »Urbanistični pogoji«: – dopustna gradbena površina je maksimalna pozidana površina na gradbeni parceli; – gradbena linija je linija, na katero mora biti postavljena stavba ali objekt, dovoljeni so le manjši odmiki delov fasad; – gradbena meja je linija, ki jo predvidena stavba ne sme presegati, lahko pa se je dotika ali je od nje odmaknjena v notranjost. Vsaj 15% gradbene parcele mora biti zasajeno ali zatravljeno (neutrjena površina). Stavba tipa A – Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so po potrebi garaže. – Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°. – Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Fasade proti obvozni cesti morajo biti oblikovane kot ulične fasade. – Dovoz do stavb v območju 1 je z vzporedne ceste, v območju 4 pa s severne oziroma južne strani. – Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Stavba tipa B – Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so po potrebi garaže. – Streha je ravna ali v naklonih do 40°. Piramidaste ali stožčaste strehe niso dovoljene. – Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Fasade proti obvozni cesti morajo biti oblikovane kot ulične fasade. – Dovoz do stavb so s ceste, ki se na jugu priključuje na podaljšek Kidričeve. – Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi iz smeri pešpoti ob Suhadolnici. Stavba tipa C – Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so po potrebi garaže. – Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°. – Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Fasada proti podaljšku Kidričeve ulice mora biti oblikovana kot ulična fasada. – Dovoz do stavb so s slepih krakov notranje cestne mreže. – Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi iz smeri pešpoti ob Suhadolnici. Stavba tipa D – Dopustna gradbena površina objekta je 32 × 22 m. – Stavba ima lahko pritličje z večjo višino, ki je odvisna od tehnoloških zahtev trgovine. – Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so po potrebi garaže. – Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°. – Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Fasade proti obvozni cesti morajo biti oblikovane kot ulične fasade. – Dovoz do stavb je z vzhodne in severne strani. – Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi direktno iz smeri obvozne ceste, kjer so predvidene urejene proste površine. Stavba tipa E – Stavba je lahko podkletena, v kletnih etažah so po potrebi garaže. – Streha je ravna ali v rahlem naklonu do 12°. – Fasado je treba izdelati skladno z okoljevarstvenimi zahtevami. Z izbiro barv je potrebno zagotoviti čim boljšo vključenost v okolje. Fasada proti podaljšku Kidričeve ulice mora biti oblikovana kot ulična fasada. – Dovoz do stavb je z južne strani. – Vhodi v stavbe se predvidijo v projektni dokumentaciji. Vhodi so lahko tudi direktno iz smeri obvozne ceste, kjer so predvidene urejene proste površine, in s podaljška Kidričeve ulice. Ograje – izjemoma so dovoljene medsosedske ograje, kadar to zahteva tehnološki proces oziroma varovanje objekta. Medsosedske ograje morajo biti ob osrednji cesti »A« odmaknjene od cestišča na gradbeno mejo oziroma linijo objekta, ki poteka vzporedno s cesto »A«, visoke so lahko največ 2.0 m, lahko so kovinske ali iz žičnatih prepletov, kot polni zidovi niso dovoljene; dovoljeni so le kamniti ali betonski oporni stebri s temeljem do višine 0.5. Varovalne ograje so lahko tudi lesene. Eventualne protihrupne ograje ob obvozni cesti naj bodo transparentne z ustreznimi oznakami za preprečevanje zaletavanja ptic. Oporni zid (škarpa) je dovoljena v primeru, ko ni možno drugačno zavarovanje brežin, obdelan mora biti s kamnom ali ozelenjen s popenjalkami. Sezonski gostinski vrt – če je nadstrešnica prizidek na fasadi mora biti izvedena tako, da se streha osnovnega objekta podaljša ali nadaljuje preko pomožnega v istem naklonu, kot ga ima osnovna streha ali pa se priključi osnovnemu objektu kot prečna streha. Pohodno površino vrta se lahko obdela z lesom. Postavitev urbane opreme ne sme onemogočati ali ovirati odvijanje prometa in ovirati vzdrževanja infrastrukturnega omrežja. f) Tolerance glede stavb in območij v poslovno-storitveni coni – Dopustno je združevanje gradbenih parcel skladno z določenimi gradbenimi mejami in linijami. V primeru združevanja je možno postaviti stavbo znotraj določenih gradbenih mej, skupna pozidana površina pa ne sme biti večja od seštevka posameznih dopustnih gradbenih površin iz združenih parcel. – Znotraj določenih gradbenih mej in linij je moč spremeniti tudi lokacijo stavbe. V primeru združevanja ali spremembe lokacije stavbe je moč posamezne dovoze in priključke na javno gospodarsko infrastrukturo določene v kartografskem delu ukiniti oziroma njihove lokacije prilagoditi zazidavi. – Gradbena površina lahko sega izven gradbenih mej za največ 1.0 m. Odstopanja se presodijo v projektni dokumentaciji. – Vse stavbe v območju 1, stavbi tip A v območju 4 in stavbi tip D v območju 5, so lahko od določene maksimalne višine nižje za največ 10%, ostale stavbe so lahko poljubno nižje. – Etažnost stavb, določena v odloku je lahko tudi drugačna, vendar mora stavba višinsko ustrezati določbam odloka. – V območju 1 in 4 je moč del stavb nameniti tudi za gostinske in trgovske dejavnosti. V območju 3 in 5 je moč del stavb nameniti tudi za gostinske dejavnosti. V območju 6 je moč urediti parkirne površine v zelenju. – Tehnični elementi za zakoličenje objektov se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu določijo v projektni dokumentaciji v skladu z določili tega odloka. Tehnični elementi za zakoličenje parcel se v skladu z navedenimi tolerancami v tem členu natančneje določijo v projektni dokumentaciji. – Vse višinske kote in stacionaže se natančno določijo v projektni dokumentaciji. Določitev višinskih kot stavb ne sme negativno vplivati na funkcioniranje sosednjih stavb. 5. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. 6. Način in rok plačila kupnine: kupec je dolžan kupnino poravnati v roku 30 dni od dneva sklenitve prodajne pogodbe. 7. Plačilo kupnine v roku iz 6. točke, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Prodajna pogodba je razvezana, če kupec kupnine ne plača v navedenem roku. Prodajalec ima v tem primeru pravico obdržati varščino, ki jo je uspeli dražitelj (kupec) plačal v postopku javne dražbe. 8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala v poročni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v torek, dne 10. 3. 2015, s pričetkom ob 12. uri. 9. Varščina: 9.1. Dražitelji morajo najkasneje do torka, 10. 3. 2015, do 10. ure, plačati varščino v znesku 4.000,00 EUR. Plačilo varščine je pogoj za sodelovanje na javni dražbi. Z plačilom varščine lahko dražitelj draži vse sklope nepremičnin. Z plačilom varščine dražitelj sprejme obveznost pristopiti k dražbi. Dražitelj mora dražiti vsaj en sklop zemljišč. Dražiteljem, ki bodo plačali varščino, vendar ne bodo pristopili k draženju vsaj enega sklopa, se varščina ne vrne. Po pozivu Komisije k draženju posameznega sklopa zemljišč in pristopu dražitelja k draženju le tega, se šteje, da je s strani dražitelja bila dana ponudba za izklicno ceno. Ponudba veže dražitelja do zaključka dražbe posameznega sklopa zemljišč. 9.2. Varščina se nakaže na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec, TRR št. SI56 01312-0100010322, sklic 00 430-0044-davčna številka. Namen plačila je »Plačilo varščine-Javna dražba 2015«. 9.3. Uspelemu dražitelju se bo vplačana varščina štela v kupnino. Če dražitelj, ki je uspel na javni dražbi, ne sklene prodajne pogodbe, odstopi od nakupa, ali ne plača kupnine, Mestna občina Slovenj Gradec obdrži vplačano varščino. 9.4. Dražitelju, ki na dražbi ne bo uspel, se varščina vrne brez obresti najkasneje v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. 10. Komisija lahko s soglasjem župana Mestne občine Slovenj Gradec, postopek javne dražbe brez odškodninske odgovornosti ustavi do sklenitve prodajne pogodbe, dolžna pa je vrniti vplačano varščino. 11. Pogoji javne dražbe: 11.1. Na javni dražbi lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic EU ter pravne osebe/samostojni podjetniki posamezniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah EU ter tuje fizične ali pravne osebe, ki v skladu s pravnim redom, lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah v Republiki Sloveniji. 11.2. Na javni dražbi lahko sodelujejo dražitelji, ki bodo osebno ali po pošti na Mestno občino Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, v zaprti kuverti, na kateri je potrebno navesti »Javna dražba 2015 – Ne odpiraj«, posredovali prijavo za udeležbo na dražbi. Prijava za udeležbo mora prispeti v vložišče Mestne občine Slovenj Gradec najkasneje do torka, dne 10. 3. 2015 do 10. ure. Končni datum in čas prispetja v vložišče velja tudi za priporočeno pošto. 11.3. Prijava mora vsebovati: – navedbo firme in sedeža dražitelja (pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika posameznika) ali navedbo imena in priimka fizične osebe in njenega stalnega prebivališča, – fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta-osebne izkaznice ali potnega lista (za fizične osebe, samostojne podjetnike ter pooblaščence oziroma zastopnike), – številko transakcijskega računa za primer vračila varščine ter davčno številko, – priglasitveni list DURS (samo za samostojne podjetnike posameznike), – izpisek iz sodnega registra ali poslovnega registra (samo za pravne osebe), ki ne sme biti starejši od 30 dni do dneva javne dražbe, – potrdilo o vplačilu varščine, – pisno in podpisano izjavo, da dražitelj sprejema vse pogoje te javne dražbe. Kolikor ni navedeno drugače, je potrebno listine predložiti v izvirniku. Dražitelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev iz te točke, bodo po sklepu Komisije izločeni iz postopka. 12. Drugi pogoji: 12.1. Nepremičnine se kupujejo po načelu »videno-kupljeno«. 12.2. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja. 12.3. Na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. 12.4. Z najugodnejšim dražiteljem bo Mestna občina Slovenj Gradec v 15 dneh po končani dražbi sklenila prodajno pogodbo v obliki notarskega zapisa. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, lahko Mestna občina Slovenj Gradec podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Mestna občina Slovenj Gradec zadrži njegovo varščino. 12.5. Prodajalec si na predmetnih nepremičninah izgovarja pogodbeno predkupno pravico in neodplačno služnostno pravico za potrebe gradnje in vzdrževanja objektov in omrežij javne komunalne infrastrukture, kolikor le-ta obstaja. Predkupna pravica in služnostna pravica se vpišeta v zemljiško knjigo. 12.6. DDV, strošek sestave pogodbe v notarskem zapisu, strošek notarske overitve podpisa prodajalca na zemljiškoknjižnem dovolilu, strošek vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo, krije kupec. 12.7. Izročitev nepremičnine v posest kupcu se opravi po celotnem plačilu kupnine. 12.8. Za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo bo poskrbel prodajalec. 12.9. Mestna občina Slovenj Gradec bo kupcu izstavila notarsko overjeno zemljiškoknjižno dovolilo po prejemu celotne kupnine. 12.10. Kupec mora na pridobljenih zemljiščih najkasneje v treh letih po sklenitvi kupoprodajne pogodbe pričeti z gradnjo ter pred pričetkom gradnje plačati komunalni prispevek. V nasprotnem primeru ima Mestna občina Slovenj Gradec možnost odstopiti od pogodbe. Pri tem se kupnina, znižana za pogodbeno kazen v višini 30% cene zemljišča z DDV, vrne kupcu. 13. To besedilo javne dražbe se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec. 14. Javna dražba: 14.1. Javno dražbo bo vodila Komisija dne 10. 3. 2015, ob 12. uri, v poročni dvorani Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec. 14.2. Dražitelji se morajo pred pričetkom dražbe izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom za predmetno dražbo (pooblaščenci pravnih oseb). 15. Informacije: interesenti se lahko s podrobnejšimi pogoji javne dražbe ter informacijami o nepremičninah, ki so predmet javne dražbe, seznanijo pri osebi Sašo Blatešič, tel. 02/881-21-64 ali GSM 031/303-170 in David Valič, tel. 02/881-21-42 ali posredujejo vprašanje v pisni obliki na e-mail: sasa.blatesic@mo.slovenjgradec.si
Mestna občina Slovenj Gradec

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti