Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2015 z dne 13. 2. 2015

Kazalo

Ob-1323/15 , Stran 212
Ob-1323/15
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje, 3320 Velenje, Slovenija, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G in 50/14) in Sklepa o načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Velenje v letu 2015 (Uradni vestnik Mo Velenje, št. 39/2014) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet prodaje je: 1. Nepremičnina stanovanje št. 3, pritličje, Šalek 81, Velenje, v kvadraturi 73,90 m2, ID stavbe št. 3155 (964-3155-3), ki leži na parc. št. 3327/10, k.o. 964 Velenje, z izhodiščno ceno 64.300,00 EUR. Stanovanje je predmet prodaje s pripadajočim zemljiščem, brez davka na promet nepremičnin in stroškov zemljiškoknjižnega urejanja prenosa lastninske pravice. III. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnina se prodaja za najmanj izhodiščno ceno. 2. Davek od prometa nepremičnin, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo, plača kupec. 3. Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno-kupljeno«. 4. Kupec mora skleniti pogodbo v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika. Kolikor izbrani ponudnik ne podpiše prodajne pogodbe v tem roku, zapade vplačana varščina v korist prodajalca. 5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8. dni od datuma izstavitve računa. Plačilo kupnine v navedenem roku, je bistvena sestavina prodajne pogodbe. 6. Nepremičnina stanovanje Šalek 81, Velenje je obremenjeno z najemnim razmerjem za nedoločen čas. 7. Za stanovanje je pridobljena energetska izkaznica št. 2015-200-194-7650 z dne 9. 2. 2015. 8. Kolikor bo med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudnikov, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje, pozvala vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo: – pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije ali druge države Evropske unije; sedež pravne osebe se izkazuje z izpisom iz AJPES, ki ga pridobi prodajalec; – fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije; dokazilo o državljanstvu fizične osebe na osnovi pooblastila ponudnika pridobi prodajalec pri pristojnem upravnem organu. Kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo, overjeno pri notarju. 2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411, z obveznim sklicem na št. 00 051204-16032015, koda namena OTHR, in sicer do roka za oddajo ponudbe. Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. V. Vsebina pisne ponudbe Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba; – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; – matično in davčno številko ponudnika; – fizične osebe: pooblastilo ponudnika prodajalcu, da le-ta pridobi dokazilo o državljanstvu; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne vrednosti nepremičnine; – lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa; – lastnoročno podpisano izjavo ponudnika, da ponudba velja še 90 dni od dneva odpiranja ponudb; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine in naziv banke ponudnika. VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najpozneje do 16. 3. 2015, do 12. ure, na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – stanovanje Šalek 81, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov. 2. Nepravočasne ponudbe ali pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje izločila in o tem obvestila ponudnika. Ponudnik, ki je oddal ponudbo in jo želi dopolniti, tako ponudbo dopolni do odpiranja ponudb. 3. Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo v sejni sobi št. III/ Urada za razvoj in investicije Mestne občine Velenje, dne 16. 3. 2015 ob 13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in overjenim pooblastilom ponudnika. 4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za razpolaganje, upravljanje in pridobivanje stvarnega premoženja Mestne občine Velenje. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. Komisija bo v primeru več prejetih najugodnejših ponudb izvedla postopek v skladu s petim odstavkom 37. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14). 6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Blaženki Čujež, od ponedeljka do petka, med 9. in 12. uro, na tel. 03/89-61-674.
Mestna občina Velenje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti