Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

Št. 478-305-2014 Ob-1354/15 , Stran 250
Št. 478-305-2014 Ob-1354/15
Mestna občina Koper na podlagi 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I) in 30. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v lasti Mestne občine Koper
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič. 2. Opis predmeta prodaje: 1. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parceli št. 1166/1, k.o. Koper, v pritličju objekta, označen z ID znakom 2605-869-1, v izmeri 39,00 m2, za izklicno ceno 27.550,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 2. Nepremičnina, klet, v Kopru, Sabinijeva ulica 2, s parc. št. 1259, k.o. Koper, označena z ID znakom 2605-899-4, v izmeri 13,35 m2, za izklicno ceno 3.862,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 3. Nepremičnina, stanovanjska stavba, v Kopru, Kačja ulica 1, stoječa na parc. št. 1124, k.o. Koper, stavbišče, v izmeri 59 m2 in dvorišče, v izmeri 41 m2, za izklicno ceno 47.188,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 4. Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba, v Fijerogi b.š., stoječa na parc. št. 3459/0, k.o. Pomjan (zemljišče pod stavbo, v izmeri 51 m2 in dvorišče, v izmeri 100 m2) in na parc. št. 646/6, k.o. Pomjan (v izmeri 24 m2), v skupni izmeri 175 m2, za izklicno ceno 17.402,00 €, brez 2% davka na promet nepremičnin; 5. Nepremičnina s parc. št. 6127/2, k.o. Bertoki, v izmeri 572 m2, za izklicno ceno 40.025,00 €, brez 22% DDV; 6. Nepremičnina s parc. št. 3250/15, k.o. Bertoki, v izmeri 552 m2, za izklicno ceno 26.952,00 €, brez 22% DDV; 7. Nepremičnina s parc. št. 689/2, k.o. Gažon, v izmeri 800 m2, za izklicno ceno 58.704,00 €, brez 22% DDV; 8. Nepremičnina s parc. št. 689/3, k.o. Gažon, v izmeri 788 m2, za izklicno ceno 57.245,00 €, brez 22% DDV; 9. Nepremičnina s parc. št. 50/1, k.o. Hribi, v izmeri 373 m2, za izklicno ceno 29.983,00 €, brez 22% DDV; 10. Nepremičnina s parc. št. 1124/7, k.o. Jernej, v izmeri 326 m2, za izklicno ceno 20.449,00 €, brez 22% DDV; 11. Nepremičnina s parc. št. 313, k.o. Plavje, v izmeri 798 m2, za izklicno ceno 38.888,00 €, brez 22% DDV; 12. Nepremičnina s parc. št. 2687/9, k.o. Semedela, v izmeri 850 m2, za izklicno ceno 63.422,00 €, brez 22% DDV; 13. Nepremičnina s parc. št. 203/4, k.o. Semedela, v izmeri 338 m2, za izklicno ceno 19.969,00 €, brez 22% DDV; 14. Nepremičnina s parc. št. 2991/3, k.o. Semedela, v izmeri 340 m2, za izklicno ceno 22.163,00 €, brez 22% DDV; 15. Nepremičnina s parc. št. 1663, k.o. Semedela, v izmeri 772 m2, za izklicno ceno 27.575,00 €, brez 22% DDV; 16. Nepremičnina s parc. št. 1362/4, k.o. Škofije, v izmeri 613 m2, za izklicno ceno 39.602,00 €, brez 22% DDV; 17. Nepremičnina s parc. št. 1407, k.o. Tinjan, v izmeri 210 m2, za izklicno ceno 6.476,00 € solastniškega deleža do 3/4, brez 22% DDV; 18. Nepremičnina s parc. št. 60/17, k.o. Vanganel, v izmeri 834 m2, za izklicno ceno 46.468,00 €, brez 22% DDV; 19. Nepremičnina s parc. št. 1045/2, k.o. Vanganel, v izmeri 1256 m2, za izklicno ceno 108.098,00 €, brez 22% DDV; 20. Nepremičnina s parc. št. 1045/6, k.o. Vanganel, v izmeri 558 m2, za izklicno ceno 54.361,00 €, brez 22% DDV. 3. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin. 4. Izhodiščno nadomestilo Izhodiščno nadomestilo je razvidno iz 2. točke te javne dražbe, najnižji znesek višanja je 1.000,00 €. V ceno nepremičnin ni vključen 22% davek na dodano vrednost oziroma 2% davek na promet nepremičnin, ki ga plača kupec. 5. Pogoji prodaje Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Poslovni prostor v Kopru, na naslovu Ulica Agrarne reforme 30, stoječ na parc. št. 1166/1, k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. Poslovni prostor je lociran v pritličju objekta, že dalj časa ne obratuje in je potreben temeljite prenove. Nepremičnina, klet, v stanovanjskem objektu, na naslovu Koper, Sabinijeva ulica 2, stoječ na parc. št. 1259, k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. V naravi gre za klet, ki je potrebna prenove. Nepremičnina, stanovanjska stavba na naslovu Koper, Kačja ulica 1, stoječa na parc. št. 1124, k.o. Koper, se nahaja v mestnem jedru. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo z dvoriščem, ki je potrebna prenove. Nepremičnina, dotrajana stanovanjska stavba v Fijerogi b.š., stoječa na parc. št. 3459 in 646/6, k.o. Pomjan, se nahaja v zaselku Fijeroga. V naravi gre za dotrajano stanovanjsko stavbo z dvoriščem, ki je potrebna prenove. Dvorišče na parc. št. 3459/0, k.o. Pomjan predstavlja dostop do nepremičnin s parc. št. 67/5.S, 636/2 in 637/2, vse k.o. Pomjan in bo po potrebi v ta namen izbrani dražitelj dolžan ustanoviti stvarno služnost dostopne poti. Nepremičnina s parc. št. 6127/2, k.o. Bertoki se nahaja na območju poselitvenih površin, območje razložene in razpršene poselitve, v naselju Škocjan. Nepremičnina s parc. št. 3250/15, k.o. Bertoki se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Prade. Nepremičnini s parc. št. 689/2 in 689/3, k.o. Gažon, se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Gažon. Nepremičnina s parc. št. 50/1, k.o. Hribi se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Jelarji. Nepremičnina s parc. št. 1124/7, k.o. Jernej se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolomban. Nepremičnina s parc. št. 313, k.o. Plavje se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za promet in zveze, v neposredni bližini Mejnega prehoda Škofije. Nepremičnina s parc. št. 2687/9, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Bošamarin. Nepremičnina s parc. št. 203/4, k.o. Semedela, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Žusterna. Nepremičnini s parc. št. 2991/3 in 1662/5, obe k.o. Semedela se nahajata na območju poselitvenih površinah, območje razložene in razpršene poselitve, na območju Stare Šalare. Nepremičnina s parc. št. 1362/4, k.o. Škofije se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje za stanovanja, v naselju Zgornje Škofije. Nepremičnina s parc. št. 1407, k.o. Tinjan, se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Kolombar. Mestna občina Koper prodaja solastniški delež nepremičnine v višini 3/4-in. Nepremičnina s parc. št. 60/17, k.o. Vanganel se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Vanganel. Nepremičnini s parc. št. 1045/2 in 1045/6, obe k.o. Vanganel se nahajata v ureditvenem območju za poselitev, območje izven mestnih naselij, ki je namenjeno za mešano urbano rabo, v naselju Hliban. Vse predmetne nepremičnine se nahajajo na območju, ki se ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Mestni občini Koper (UO, št. 19/88, 7/01, 24/01 in Uradni list RS, št. 49/05, 95/06, 124/08, 22/09) razen nepremičnin s parc. št. 1166/1, 1259, 1124, vse k.o. Koper, ki se nahajajo na območju, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju mestnega jedra mesta Koper z vplivnim območjem (Uradne objave, št. 29/1991, Uradni list RS, št. 16/07- obvezna razlaga, 39/07- obvezna razlaga, 65/10 – spremembe in dopolnitve, 14/11 – obvezna razlaga) ter nepremičnina s parc. št. 203/4, k.o. Semedela, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih Žusterna (Uradne objave, št. 29/2001, Uradni list RS, št. 77/12 – obvezna razlaga). Na podlagi petega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Uradni list RS, št. 17/14) so energetske izkaznice za nepremičnine pod zaporedno točko 1.,3. in 4. v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo prodajne pogodbe z uspelim dražiteljem. Nepremičnine, ki so predmet javne dražbe predstavljajo stvarno premoženje v lasti Mestne občine Koper, katerega slednja ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, skladno s 4. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Kolikor bi se na nepremičninah, ki so predmet javne dražbe izkazalo, da so obremenjene z gospodarsko javno infrastrukturo, se kupec zaveže skleniti ustrezno služnostno pogodbo v korist upravljavca navedene infrastrukture. V 124. členu Stvarnopravnega zakonika je določeno, da kolikor ima nepremičnina dva ali več etažnih lastnikov in nima več kot pet posameznih delov, imajo pri prodaji posameznega dela v etažni lastnini drugi etažni lastniki predkupno pravico. Na podlagi 66. člena zgoraj navedenega zakona ima pri prodaji solastniškega deleža solastnik predkupno pravico. Posamezna nepremičnina bo prodana dražitelju, za katerega bo komisija ugotovila, da je ponudil najvišjo ceno. Izbrani dražitelj bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po zaključku dražbe. V nasprotnem primeru se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Mestna občina Koper pravico zadržati vplačano varščino. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila po plačilu celotne kupnine. 6. Plačilo celotne kupnine: kupec je dolžan plačati celotno kupnino najkasneje v 30. dneh od izdaje računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine je bistvena sestavina pogodbe. V primeru, da kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem roku po sklenitvi pogodbe, se prodajna pogodba šteje za razdrto. 7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila dne 12. 3. 2015 v prostorih sejne sobe v pritličju Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper, z začetkom ob 10. uri. Kandidati se bodo morali pred začetkom draženja zainteresirane nepremičnine izkazati z dokazili navedenimi pod zap. št. 8 te objave. Če udeleženec javne dražbe ne predloži zahtevanih podatkov oziroma ne izpolnjuje spodaj navedenih pogojev ne more sodelovati na javni dražbi. 8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi: Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki v skladu s pravnim redom RS lahko postane lastnik nepremičnin ter se pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – Plača varščino in predloži dokazilo o njenem plačilu; – Predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, v primeru, da se prijavi pravna oseba; – Predloži izvirnik veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko, če se prijavi fizična oseba oziroma predloži priglasitveni list, ki ne sme biti starejši od treh mesecev, če se prijavi samostojni podjetnik; – Predloži pooblastilo, ki se nanaša na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis overjen, v primeru če se v imenu ponudnika javne dražbe udeleži pooblaščenec. Vse listine, razen dokazil o plačilu varščine, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 9. Varščina Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni dražbi morajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene nepremičnin na podračun proračuna Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad Koper številka: 01250-0100005794, obvezni sklic na številko 00 478-305-2014 (zap. št. nepremičnine). Varščino je potrebno vplačati najkasneje do vključno 10. 3. 2015. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po opravljeni javni dražbi, uspelemu ponudniku pa bo upoštevana pri plačilu kupnine. V primeru, da uspeli dražitelj ne bi sklenil pogodbe ali plačal kupnine, lahko organizator javne dražbe obdrži varščino. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe Javna dražba bo ustna. Nepremičnine bodo prodane po načelu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajne pogodbe ne bodo upoštevane. Na javni dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno. Kolikor dražitelj, ki je izlicitiral nepremičnino na dražbi, ne sklene oziroma odstopi od sklenitve pogodbe, si Mestna občina Koper pridrži pravico pogodbo skleniti z naslednjim najugodnejšim dražiteljem – to je tisti dražitelj, ki je ponudil drugo najugodnejšo ceno. Dražbo vodi član Komisije za vodenje postopkov razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem občine (v nadaljevanju komisija) ter je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Takrat komisija ugotovi komu in po kakšni ceni je bil predmet javne dražbe prodan in kupca pozove k podpisu pogodbe. Če izklicna cena ni bila dosežena, je javna dražba neuspešna. Ugovore proti dražbenem postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši komisija. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedla razloge. 11. Stroški vezani na pogodbo: stroške sklenitve pogodbe, davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin, stroške notarskih storitev ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača kupec nepremičnin. 12. Drugi pogoji: Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji nepremičnin in neodplačno ter časovno neomejeno služnost za potrebe izgradnje objektov in omrežja javne komunalne infrastrukture. 13. Zakonska podlaga: za izvedbo javne dražbe se uporabljajo določbe 20. in 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 14. Dodatna pojasnila: vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel. 05/66-46-273, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost