Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

441. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza, stran 1027.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza
I.
Namen sklepa in pravna podlaga
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; II. faza.
Pravno podlago za izvedbo postopka priprave OPPN individualne zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu predstavlja 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem OPPN
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, popravek Uradni list RS, 23/00, 89/09 in 72/12) je predmetno zemljišče opredeljeno kot zazidljivo zemljišče – območje Sn.
Območje obdelave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02, 91/02 – prečiščeno besedilo, U-I-175/03 (Uradni list RS, št. 46/05), 68/05, 72/09, 87/11 in 21/14) in leži v enoti Sn7 »Pod gradom«, za katero se predvideva izdelava občinskega prostorskega akta. Leta 2008 je občina že sprejela Odlok o OPPN individualna stanovanjska zazidava »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; I. faza. Zemljišča, ki ležijo na parcelah s parcelnimi številkami 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/8, 91/1, 91/2 in 93/7 vse k.o. Stari trg se neposredno navezujejo na območje, kjer je že izdelan OPPN. Vse parcele so v lasti Mestne občine Slovenj Gradec. Sprejeti odlok OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg OPPN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
III.
Območje ter predmet OPPN
Predvideno območje OPPN obsega površino cca 4.243,80 m2 in okvirno obsega naslednje parcele 90/1, 90/2, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 90/8, 91/1, 91/2 in 93/7, vse k.o. Stari trg.
Ureditveno območje za katerega se izdeluje OPPN se navezuje na dve območji, kjer sta že izdelana OPPN, in sicer OPPN individualne stanovanjske zazidave »Pot gradom« faza I. in OPPN severna obvoznica, ki ju je potrebno pri izdelavi OPPN-ja upoštevati.
Točno območje OPPN bo definirano v dopolnjenem osnutku OPPN.
IV.
Strokovne rešitve in način njihove pridobitve
Pri izdelavi OPPN se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do leta 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec in veljavnimi predpisi za posamezna področja.
Obvezno je potrebno upoštevati Občinski lokacijski načrt poslovno storitvene cone Slovenj Gradec – Ozare in severne obvoznice Stari trg (Uradni list RS, št. 104/06) in Odlok o OPPN individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu; I. faza (Uradni list RS, št. 79/08).
Za izdelavo OPPN bo naročnik zagotovil topografski načrt v digitalni obliki z natančnostjo, ki ustreza merilu 1:1000. Načrt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
Po potrebi se izdelajo dodatne strokovne podlage, za katere se na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da so pomembne in potrebne za kvalitetno pripravo akta.
Glede na majhen obseg območja variantna izdelava strokovnih podlag ni nujna.
V.
Nosilci urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave OPPN s strokovnimi podlagami, smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN in mnenja k dopolnjenemu predlogu v roku 30 dni od prejema vloge.
V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobivanja smernic se šteje, da nosilec urejanja prostora nima smernic za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN. V takem primeru se smiselno upoštevajo in uporabijo določila predpisov in upoštevajo morebitne izdelane strokovne podlage za področje iz pristojnosti nosilca urejanja prostora.
V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj se šteje, da nosilec urejanja prostora na podlagi predloga OPPN nima pripomb oziroma da se s predlogom OPPN strinja.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek za porečje Drave, Krekova 17, 2000 Maribor
– Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d. o. o., Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec
– Telekom Slovenije PE Maribor, Titova c. 38, 2000 Maribor
– Elektro Celje d. d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
VI.
Roki za pripravo OPPN
Priprava OPPN bo potekala v naslednjih predvidenih rokih.
+--------------------------------------+----------------------+
|Aktivnost               |Rok oziroma trajanje |
|                   |aktivnosti      |
+--------------------------------------+----------------------+
|Sprejem in objava sklepa OPPN     |Februar 2015     |
+--------------------------------------+----------------------+
|Osnutek akta (odlok, kartografski del,|15 dni        |
|kartografska dokumentacija k načrtu, |           |
|ustrezna obrazložitev)        |           |
+--------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja |30 dni        |
|prostora in sklepa MOP o potrebnosti |           |
|celovite presoje vplivov na okolje  |           |
+--------------------------------------+----------------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka akta  |15 dni        |
+--------------------------------------+----------------------+
|Javna razgrnitev           |30 dni        |
|in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN|           |
|z evidentiranjem vseh pisnih pripomb |           |
+--------------------------------------+----------------------+
|Javna obravnava OPPN         |Izvede se v času   |
|                   |javne razgrnitve   |
+--------------------------------------+----------------------+
|Ureditev pripomb           |Po zaključeni javni  |
|in predlogov iz javne razgrnitve in  |razgrnitvi      |
|obravnave               |           |
+--------------------------------------+----------------------+
|Priprava strokovnih stališč      |10 dni po ureditvi  |
|do pripomb in predlogov        |pripomb        |
|iz javne razgrnitve          |           |
|in obravnave             |           |
+--------------------------------------+----------------------+
|Opredelitev župana          |Po pripravi      |
|do pripomb in predlogov        |strokovnih stališč  |
|iz javne razgrnitve          |           |
|in obravnave             |           |
+--------------------------------------+----------------------+
|Izdelava predloga OPPN        |15 dni po opredelitvi |
|na podlagi potrjenih stališč     |župana do pripomb iz |
|do pripomb              |javne razgrnitve in  |
|                   |obravnav       |
+--------------------------------------+----------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja  |Takoj po pripravi   |
|prostora               |gradiva; nosilci   |
|                   |izdajo mnenja     |
|                   |v 30 dneh po prejemu |
|                   |vloge         |
+--------------------------------------+----------------------+
|Izdelava usklajenega predloga OPPN v |15 dni po prejemu   |
|skladu                |mnenj nosilcev    |
|z mnenji nosilcev urejanja prostora  |urejanja prostora   |
+--------------------------------------+----------------------+
|Sprejem OPPN             |Po uskladitvi     |
|na Občinskem svetu Mestne občine   |predloga OPPN     |
|Slovenj Gradec            |           |
+--------------------------------------+----------------------+
|Objava OPPN v Uradnem listu      |Po sprejemu OPPN   |
|                   |na Občinskem svetu  |
|                   |Mestne občine Slovenj |
|                   |Gradec        |
+--------------------------------------+----------------------+
VII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo in izdelavo OPPN individualna stanovanjska zazidava »Pod gradom« v celoti financira Mestna občina Slovenj Gradec.
VIII.
Druga določila
Sklep o začetku priprave OPPN se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-1/2014
Slovenj Gradec, dne 13. februarja 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost