Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

407. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško, stran 974.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12 in 92/13), 3., 7. in 35. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06, 47/10, 90/11 in 27/14) je Občinski svet Občine Krško, na 3. seji, dne 5. 2. 2015, sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško
1. člen
V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Krško (Uradni list RS, št. 33/07, 45/09, 47/10 in 30/12) se beseda »smetarina« nadomesti z besedno zvezo: »storitve zbiranja, obdelave, odlaganja ali odstranjevanja komunalnih odpadkov«.
2. člen
V 2. členu se petnajsti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(15) Zbirni center je pokrit posebej urejen in opremljen prostor za ločeno zbiranje vseh vrst frakcij, kjer jih povzročitelji iz gospodinjstev, ki se nahajajo na območju občine, lahko brezplačno prepuščajo izvajalcu, in frakcij, ki jih izvajalec sam prevzame v zbiralnicah, in za začasno hranjenje posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne embalaže ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje. Center za ravnanje z odpadki je hkrati urejen kot zbiralnica nevarnih frakcij, kjer se te frakcije tudi začasno skladiščijo. Na centru za ravnanje z odpadki (CRO) se lahko, v kolikor to ni v neskladju s predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki, izvaja tudi dejavnosti razvrščanja, prebiranja, obdelave in predelave posameznih frakcij. Te dejavnosti lahko izvajajo le osebe, ki so za to pooblaščene s strani izvajalca.«.
Devetnajsti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(19) Odlaganje ali odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.«.
Doda se nov štiriindvajseti odstavek, ki se glasi:
»(24) Obdelava odpadkov so postopki, določeni v predpisih, ki urejajo ravnanje z odpadki. Pri predelavi gre za mehansko-biološko obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in mehansko obdelavo ločenih frakcij (embalaže) ter biološko obdelavo biorazgradljivih odpadkov (kompostiranje).«.
3. člen
V naslovu 4. člena se za besedo »odlaganju« doda besedna zveza »ali odstranjevanju«.
V prvem odstavku se za besedo »odlaganju« doda besedna zveza »ali obdelavi«.
4. člen
V točki a) prvega odstavka 29. člena se prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– plačil za izvajanje posebnih storitev;«.
5. člen
V 31. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Storitev zbiranja, obdelave, odlaganja ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter plačila za izvajanje posebnih storitev predstavljajo prihodek, ki ga za ravnanje z odpadki zagotavlja javna služba, plačujejo pa povzročitelji.«.
6. člen
Drugi odstavek 32. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Izračun višine storitve zbiranja, obdelave, odlaganja ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je določen v Elaboratu o oblikovanju cene izvajanja storitve javne službe in je usklajen z uredbo, ki ureja metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.«.
7. člen
V prvem odstavku 38. člena se 9. točka spremeni tako, da se glasi:
»9. ne obvesti izvajalca v petih dneh po nastanku spremembe, ki vpliva na izračun storitve zbiranja, obdelave, odlaganja ali odstranjevanja komunalnih odpadkov (drugi odstavek 33. člena) ali mu posreduje nepravilen datum ali da drugačne napačne podatke (tretji odstavek 33. člena).«.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2007-O602
Krško, dne 5. februarja 2015
Župan
Občine Krško
mag. Miran Stanko l.r.

AAA Zlata odličnost