Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

Št. 5107-26/2014/2 Ob-1361/15 , Stran 242
Št. 5107-26/2014/2 Ob-1361/15
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/13, 38/14, 84/14 in 95/14), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 3/13), Zakona o mednarodnem razvojnem sodelovanju (Uradni list RS, št. 70/06), Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 (Uradni list RS, št. 73/08), Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 51103-30/2014/2 z dne 3. julij 2014 in pooblastila št. 51145-3/2014/1 z dne 30. septembra 2014, Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini
1. Ime in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ministrstvo). 2. Opredelitev vsebinskega področja javnega razpisa Maja 2014 so Republiko Srbijo (v nadaljevanju Srbija) ter Bosno in Hercegovino (v nadaljevanju BiH) prizadele katastrofalne poplave, ki se ocenjujejo za najhujše v zadnjih 120 letih. V BiH je močno deževje povzročilo obsežne poplave v severnih, vzhodnih in osrednjih delih ozemlja, ki mejijo na Republiko Hrvaško in Srbijo. Te regije so prejele več kot 250 (na določenih območjih tudi do 300) litrov dežja na kvadratni meter, kar je povzročilo nenadno in izjemno poplavljanje nekaterih rek (Bosna, Drina, Una, Sava, Sana, Vrbas, itd.) in njihovih pritokov, kot tudi zemeljske plazove. Mestna, industrijska in podeželska območja so bila ponekod popolnoma poplavljena, številni deli so bili zaradi uničene prometne infrastrukture odrezani od sveta in brez elektrike ali komunikacij. Popolnoma ali delno so bili, poleg večjega števila stanovanjskih hiš, uničeni tudi gospodarski objekti in javna infrastruktura (poleg prometne in energetske tudi vzgojno-izobraževalne ustanove, zdravstvene ustanove in druga infrastruktura, ki je vzpostavljena v javno korist itd.). V Srbiji so v zahodnem delu države v roku enega tedna zabeležili rekordno količino padavin, in sicer več kot 200 litrov dežja na kvadratni meter, kar je enakovredno količini padavin v treh mesecih v normalnih pogojih. Deževje je povzročilo hitro povečanje vodostajev glavnih rek (Sava, Tamnava, Kolubara, Jadar, Zahodna Morava, Velika Morava, Mlava, Pek, itd.). Na prizadetih območjih so vode in plazovi uničili številne stanovanjske objekte, javno infrastrukturo (mostove, ceste, telekomunikacijsko in elektroenergetsko infrastrukturo, zdravstvene in vzgojno izobraževalne ustanove itd.) ter povzročile veliko škodo gospodarstvu. Republika Slovenija je na mednarodni donatorski konferenci za BiH in Srbijo po poplavah, ki je potekala 16. julija 2014 v Bruslju, napovedala pomoč pri obnovi javne infrastrukture. 3. Predmet javnega razpisa in ciljne aktivnosti Predmet javnega razpisa je financiranje do treh projektov obnove objektov, ki so v javno korist oziroma so javno dobro, v Srbiji in BiH na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave. Med objekti, katerih obnova je v okviru tega javnega razpisa upravičena za financiranje, so objekti namenjeni vzgojno-izobraževalnim dejavnostim, zdravstveni dejavnosti, v okviru (javne) prometne, komunalne in vodne infrastrukture ter drugi objekti, ki so v javno korist. Obnova zasebnih objektov ni predmet tega javnega razpisa. V obnovo sodi tudi nakup osnovnih sredstev (npr. pohištvo za učilnice) in nakup ali obnova opreme, ki je nujna za funkcionalnost objektov (npr. stavbno pohištvo, ipd.). Potrošni material, ki ni namenjen izključno za obnovo (npr. igrače, šolske potrebščine, sanitetni material, ipd.), ni predmet tega javnega razpisa. Projekti, s katerimi se bodo prijavitelji prijavili na razpis, morajo biti trajnostno naravnani, vključevati pristop temelječ na spoštovanju človekovih pravic, enakosti spolov in skladnosti politik za razvoj. Projekti morajo izhajati iz potreb skupnosti oziroma države prejemnice pomoči. Prijavitelji morajo na primeren in učinkovit način vključiti lokalne partnerje ter druge relevantne lokalne dejavnike, kot npr. organe lokalne uprave. V projekt mora prijavitelj vključiti najmanj eno lokalno partnersko organizacijo. V okviru predmeta tega javnega razpisa se razpisuje skupno do tri projekte za obnovo objektov na geografskih območjih, ki so jih maja 2014 neposredno prizadele poplave, in so v javno korist oziroma so javno dobro. V okviru razpisanih sredstev bo financiran vsaj en projekt v Srbiji in vsaj en projekt v BiH, en projekt pa bo financiran v državi, v kateri bo projektni predlog dosegel naslednje najvišje število točk v skladu z merili za ocenjevanje. Upravičeni prijavitelji so nevladne organizacije registrirane v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju NVO). 4. Število razpisanih projektov in okvirna višina finančnih sredstev Ministrstvo bo za financiranje do skupno treh projektov v Srbiji in BiH v letu 2015 namenilo do 160.500 EUR, in sicer za posamezni projekt do 53.500 EUR. Ministrstvo lahko projekt izbranega izvajalca financira v manjšem znesku od predvidenega 53.500 EUR, kolikor izvajalec v okviru javnega razpisa sam zaprosi za nižji znesek in kolikor ima izvajalec zagotovljene druge vire financiranja. Upravičeni prijavitelji lahko na javni razpis prijavijo projekte, ki: – bodo potekali v letu 2015 ter bodo zaključeni najkasneje do 30. 9. 2015; – so se začeli izvajati po 1. 7. 2014 in bodo zaključeni najkasneje do 30. 9. 2015. V skladu z določili iz 7. poglavja tega razpisa lahko komisija za vodenje postopka javnega razpisa (v nadaljevanju komisija) predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščeni osebi financiranje manjšega števila projektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu, kolikor zadostno število prijavljenih projektov pri ocenjevanju ne doseže minimalnega števila točk. Višina sredstev za financiranje posameznega projekta ostane enaka kot navedeno v tem poglavju. Posamezni prijavitelj lahko prijavi več kot en projekt. Za vsak projekt se pripravi ločena vloga v skladu z navodilom iz te razpisne dokumentacije. Vsaka vloga se pošlje ločeno v svoji, pravilno opremljeni ovojnici. Dokumentacije, ki jo bo prijavitelj poslal po oddaji vloge in izven poziva za dopolnitev, komisija pri obravnavi vloge ne bo upoštevala in bo vrnjena prijavitelju. Ministrstvo si pridržuje pravico, da ta javni razpis kadarkoli v celoti ali delno prekliče. 5. Pogoji za prijavitelje na javni razpis Prijavitelji, ki se bodo prijavili na javni razpis, morajo izkazati izkušnje pri vodenju projektov ter imeti ustrezne izkušnje in reference pri izvedbi projektov, (so)financiranih na podlagi javnih razpisov v Republiki Sloveniji, javnih razpisov Evropske komisije ali razpisov drugih donatorjev. Navedeno prijavitelj izkazuje z vsaj dvema projektoma (so)financiranima iz slovenskih ali drugih javnih sredstev v zadnjih petih letih. Izkušnje pri izvajanju projektov lahko izkaže tudi samo vodja projekta, s katerim se prijavitelj prijavlja na javni razpis, pri čemer mora vodja projekta izkazati vodenje vsaj treh mednarodnih projektov v zadnjih petih letih. Upravičeni prijavitelji na javni razpis so: NVO registrirane v Republiki Sloveniji. Za potrebe tega razpisa se za NVO šteje organizacija civilne družbe, s statusom pravne osebe, ki jo skladno z zakonom ustanovijo fizične ali pravne osebe zasebnega prava in je ustanovljena ter deluje po načelu svobodne odločitve, načelu prostovoljnosti, nepridobitnosti, je neodvisna, zlasti od vlade in drugih organov oblasti, političnih strank in gospodarskih družb. Namen delovanja mora presegati interese članstva oziroma mora biti splošno koristen ali dobrodelen. NVO so ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah ali Zakona o zavodih (samo zasebni zavodi), ali so humanitarne organizacije, ki imajo sedež na ozemlju RS in so vpisane v razvid v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah oziroma so verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki jim je Urad vlade RS za verske skupnosti izdal potrdilo o pravni osebnosti 6. Obvezne sestavine in oblika vloge Prijavitelji izpolnjevanje predpisanih pogojev dokazujejo s predložitvijo ustreznih obrazcev in dokazil v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije. Komisija lahko od prijavitelja zahteva dodatna pojasnila oziroma obrazložitve glede izpolnjevanja pogojev. V primeru, da pojasnila oziroma obrazložitve niso posredovana v roku in na način, določen v pozivu, komisija vloge takih prijaviteljev zavrže v skladu s pravili tega razpisa, ki veljajo za zavrženje. Da se vloga šteje za formalno popolno mora vsebovati naslednje obrazce in dokazila: 1. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – vsebinska zasnova projekta, ki je del razpisne dokumentacije. Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom(*1)) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 1) _________ (*1) Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu – ZEPEP (Uradni list 57/00, 25/04, 98/04, 61/06, 23/14) v 3. točki 2. člena opredeljuje elektronski podpis kot niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika. 4. točka omenjenega člena določa, da je varen elektronski podpis elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve: da je povezan izključno s podpisnikom, da je iz njega mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika, da je ustvarjen s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom ter da je povezan s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi. 15. člen določa, da je varen elektronski podpis, overjen s kvalificiranim potrdilom, glede podatkov v elektronski obliki enakovreden lastnoročnemu podpisu ter ima zato enako veljavnost in dokazno vrednost. 2. V celoti izpolnjen razpisni obrazec – finančna konstrukcija projekta, ki je del razpisne dokumentacije. Vse opisne navedbe (npr. naštevanje stroškov) prijavitelj v celoti navede v slovenskem jeziku. Izjema od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 2) 3. Izpolnjeno izjavo – potrdilo referenc: Izkušnje pri pripravi in izvedbi mednarodnih in nacionalnih projektov z navedbo in opisom vsebinskega področja, na katerega se je navedeni projekt nanašal. Obvezen je kratek opis projekta, ki se ga navaja kot referenco. Obrazec mora biti v celoti izpolnjen v slovenskem jeziku. Izjema od tega so navedbe imen, krajev in druge vrste lastnih imen. Obrazec podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 4) 4. Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri prijavitelju. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 5) 5. Izjava prijavitelja o izpolnjevanju in sprejemanju razpisnih pogojev in potrditev verodostojnosti navedenih podatkov. Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali druga pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. (Obrazec št. 6) 6. Izjava o sodelovanju prijavitelja s tujimi partnerskimi organizacijami v državi prejemnici, ki bodo vključene v izvajanje projekta (npr. nevladne organizacije, gospodarske družbe, javne ustanove, občine ali reprezentativna združenja občin itd.). Izjavo podpiše (lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom) zakoniti zastopnik ali pooblaščena oseba prijavitelja in ga žigosa z uradnim žigom prijavitelja. S podpisom prijavitelj zagotavlja udeležbo tuje partnerske organizacije na način, kot je zapisano v izjavi. Izjava ne sme biti starejša od treh mesecev od datuma prijave na javni razpis. Izjava mora vsebovati: (a) polni naziv in uradni naslov prijavitelja in tuje partnerske organizacije s katero bo prijavitelj sodeloval pri projektu, (b) namen za katerega se izjava podpisuje (naslov in osnovne informacije o projektu), (c) opis nalog in projektnih aktivnosti, ki jih bo tuja partnerska organizacija izvajala v okviru projekta, podatke o nosilcih teh aktivnosti in njihovo morebitno finančno udeležbo. Način in oblikovne značilnosti predložitve vlog: 7. Obrazci morajo biti v celoti izpolnjeni v slovenskem jeziku. Izjeme so opredeljene pri zgornjih točkah 1-3. Izjava pod točko 6 tega poglavja in priloge k vlogi so lahko v tujem jeziku, pri čemer velja, da se za omenjeno izjavo in za priloge, ki niso v angleškem, bosanskem, črnogorskem, hrvaškem ali srbskem(*2) jeziku, potrebno na ustreznem obrazcu (obrazec Delovni prevod) priložiti delovni prevod dokumenta. _________ (*2) Velja zgolj za besedila, ki so napisana v latinici. Za besedila, ki so v cirilici, je potrebno priložiti delovni prevod v skladu z navodili. 8. Vloga se odda v enem originalnem izvodu, ki je podpisana lastnoročno ali s certificiranim elektronskim podpisom s strani zakonitega zastopnika prijavitelja ali od njega pooblaščene osebe ter žigosana z uradnim žigom prijavitelja. Vloga ne sme biti vezana s spiralo ali na drug način. Dodatno k originalni vlogi prijavitelj obvezno, na ustreznem elektronskem nosilcu v elektronski obliki, priloži skenirano celotno originalno vlogo v pdf-formatu, ki jo sestavljajo: – vsi obrazci in dokazila, navedeni v točkah 1-6, – morebitni obrazci Delovni prevod in – morebitno pooblastilo zakonitega zastopnika. Kot ustrezen elektronski nosilec se šteje CD, DVD ali USB ključ. Elektronskega nosilca se prijavitelju po končanem postopku javnega razpisa ne vrača. Skenirana vloga mora biti identična s fizičnim izvodom (podpisana in žigosana), razen v točkah, kjer je dopuščeno, da so dokazila priložena le v elektronski obliki (točki 4.3 in 4.4 Obrazca št. 1). Prijavitelj lahko dokazila iz točk 4.3 in 4.4 Obrazca št. 1 ter morebitne dodatne priloge, priložene z namenom boljše predstavitve prijavljenega projekta, na elektronskem nosilcu priloži tudi v formatu Word (.doc), Excel (.xls), itd.. Obrazec št. 2 – Finančna konstrukcija projekta, prijavitelj priloži na elektronski nosilec tudi v formatu.xls. V pooblastilu zakonitega zastopnika prijavitelja za podpisovanje obrazcev, izjav in drugih priloženih dokumentov mora biti navedeno: (a) polno ime in naziv zakonitega zastopnika organizacije, ki pooblastilo daje, (b) polno ime pooblaščene osebe in naziv/funkcija v organizaciji, (c) namen pooblastitve, (d) ter, kolikor ima pooblastilo omejeno časovno veljavnost, obdobje za katero se pooblastilo daje. Pooblastilo ne sme biti starejše od treh mesecev od datuma oddaje vloge na javni razpis. Izjema od tega so trajna generalna pooblastila s strani zakonitega zastopnika organizacije. 7. Merila za ocenjevanje Prag za uvrstitev projektov med kandidate za financiranje po tem javnem razpisu, je doseganje vsaj 70 odstotkov točk. Izbrani bodo tisti projekti, ki bodo na podlagi meril za ocenjevanje, opredeljenih v tem javnem razpisu, dobili največ točk. Najvišje možno število točk je 270. Komisija lahko predlaga ministru za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščeni osebi, financiranje manjšega števila projektov, kot je razpisano v tem javnem razpisu, kolikor zadostno število prijavljenih projektov ne doseže minimalnega števila točk. Višina sredstev za financiranje posameznega projekta ostane enaka kot navedeno v poglavju 4. Ocenjevanja posamezne vloge v sklopih bo izvedeno po naslednjih merilih: – kvaliteta vsebinske zasnove projekta: do 120 točk, – kvaliteta finančnega načrtovanja projekta: do 90 točk, – trajnost rezultatov projekta: do 40 točk, – druga merila opredeljena v obrazcu Merila za ocenjevanje: do 20 točk. 8. Rok za oddajo vlog, način predložitve in opremljenost vlog Rok za oddajo vlog je 18. marec 2015. Vloge morajo biti vložene na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, Sektor za izvajanje mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarno pomoč, Prešernova cesta 25, 1000 Ljubljana. Vloga se lahko vloži osebno ali po pošti. Osebno se vloge lahko oddajo v glavni pisarni Ministrstva za zunanje zadeve, objekt Mladika, vhod Šubičeva ulica 11, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro. Vloga poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če je poslana priporočeno zadnji dan roka (poštni žig oziroma izpis na poštni nalepki 18. marec 2015). Vlogo je potrebno vložiti v zaprti ovojnici, ki mora izkazovati popoln naslov prijavitelja in mora biti označena z napisom »Ne odpiraj – vloga!« – »Javni razpis za izvajanje projektov obnove na območjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave v Republiki Srbiji ter Bosni in Hercegovini« št. 5107-26/2014/2, kot je razvidno iz obrazca št. 3. 9. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo potekalo 23. marca 2015 ob 10. uri, v prostorih ministrstva na naslovu: Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. Vloge odpira in ocenjuje komisija, ki jo imenuje minister za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščena oseba. Pri odpiranju komisija ugotavlja pravočasnost in popolnost vlog glede na to, ali so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti ter pravilen in predpisan način predložitve zahtevanih dokumentov. V primeru vlog s pomanjkljivo dokumentacijo, lahko komisija v roku 8 delovnih dni od odpiranja, prijavitelje pisno pozove k dopolnitvi vloge(*3). Vlogo se dopolnjuje le na poziv komisije in na način kot ga opredeli komisija. Dokumentacije, ki jo bo prijavitelj poslal po oddaji vloge in izven poziva, komisija pri obravnavi vloge ne bo upoštevala. Rok dopolnitve predpiše komisija, vendar ne sme biti daljši od 15 dni. _________ (*3) Izjema so vloge, ki se skladno z naslednjim odstavkom zavržejo. 10. Način odločanja in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa Zavržejo se vloge: – prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih v 5. poglavju javnega razpisa (upravičeni prijavitelji); – ki niso vložene na način, kot je določeno v 4. in 8. poglavju javnega razpisa; – ki nimajo že ob prijavi na razpis priloženih obrazcev: razpisni obrazec – vsebinska zasnova projekta (obrazec št. 1) in razpisni obrazec – finančna konstrukcija projekta (obrazec št. 2), kot je določeno v 1. in 2. točki 6. poglavja javnega razpisa; – ki jim že ob prijavi na razpis manjkata več kot dve obvezni sestavini popolne vloge, ki so določene v 3., 4., 5. in 6. točki 6. poglavja javnega razpisa; – ki niso napisane v slovenskem jeziku, kot je določeno v 6. poglavju javnega razpisa; – ki niso podpisane v skladu z navodilom iz 6. poglavja javnega razpisa; – ki jih prijavitelj na poziv komisije ne dopolni v roku za dopolnitev vloge oziroma ne dopolni pravilno. Zavrnejo se vloge: – za katere je komisija ugotovila, da predlog projekta ni skladen z razpisanim vsebinskim področjem iz 3. poglavja javnega razpisa. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja; – za katere je komisija ugotovila, da se predlog projekta ne izvaja v ciljnih državah in, v okviru ciljnih držav, na geografskih področjih, ki so jih maja 2014 prizadele poplave iz 3. in 4. poglavja tega javnega razpisa. Komisija lahko tako vlogo izloči iz nadaljnjega ocenjevanja; – ki jih komisija ni ocenila z zadostnim številom točk. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Minister za zunanje zadeve ali z njegove strani pooblaščena oseba o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah odloči s sklepom, zoper katerega je mogoča pritožba. Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvu v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča minister za zunanje zadeve s sklepom, v roku 15 dni. Sklep, s katerim se odloči o pritožbi prijavitelja, je dokončen. Vložena pritožba zoper sklep o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah ne zadrži podpisa pogodb z izbranim izvajalcem. Izid javnega razpisa je informacija javnega značaja in se objavi na spletni strani ministrstva, na kateri je objavljena razpisna dokumentacija. 11. Sklenitev pogodb Ministrstvo z izvajalci, izbranimi na javnem razpisu, sklene pogodbe o financiranju. Izbrani izvajalec se mora na poziv ministrstva k sklenitvi pogodbe odzvati v roku 8 dni od prejema obvestila o izboru. V nasprotnem primeru se šteje, da je izbrani izvajalec odstopil od svoje vloge za dodelitev sredstev, s katero se je prijavil na javni razpis. Izbranim izvajalcem se lahko s pogodbo določi predplačilo, kolikor to dopušča zakon, ki ureja postopke v zvezi z izvrševanjem proračuna Republike Slovenije in ki bo veljal v času sklepanja pogodb z izvajalci, izbranimi na tem javnem razpisu. Ministrstvo bo izbranim prijaviteljem določilo stopnjo predplačila glede na višino predplačila, ki jo bo dopustil zakon iz prejšnjega stavka. Ministrstvo si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem pred podpisom pogodbe odpravi morebitne manjše nepravilnosti v projektni dokumentaciji oziroma pridobi dodatna pojasnila v zvezi z izvajanjem posameznih aktivnosti v projektu, ki pa v nobenem primeru ne vplivajo na vsebino izbranega projekta ali višino razpisanih sredstev. 12. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Ministrstva http://www.mzz.gov.si/ pod razdelkom »Javni razpisi«. V tiskani obliki se lahko dokumentacija pridobi vsak delavnik med 10. in 14. uro, s predhodnim naročilom na e-naslov: razvoj.mzz@gov.si, na naslovu Gregorčičeva 25a, 1000 Ljubljana. Zaprosila za dodatne informacije in pojasnila v zvezi z javnim razpisom in pripravo popolne vloge je potrebno nasloviti na elektronski naslov: razvoj.mzz@gov.si. Zaprosila in vprašanja se na navedeni naslov posredujejo najkasneje do 16. marca 2015. Po tem datumu ministrstvo ne zagotavlja, da bodo avtorji vprašanj prejeli odgovor do izteka roka za oddajo vlog. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani ministrstva. Avtorji vprašanj ne bodo objavljeni.
Ministrstvo za zunanje zadeve

AAA Zlata odličnost