Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

440. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče, stran 1026.

Na podlagi prvega odstavka 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US) in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99 in 24/03) je župan Mestne občine Slovenj Gradec sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče
I.
Namen sklepa in pravna podlaga
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče.
Pravno podlago za izvedbo postopka priprave OPPN individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče predstavlja 57. člen Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12) in 76/14 – odl. US).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo in sprejem OPPN individualne stanovanjske zazidave Sn 5C Pameče in njegovih posameznih faz
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, 93/99, popravek Uradni list RS, št. 23/00, 89/09 in 72/12) je predmetno zemljišče opredeljeno kot zazidljivo zemljišče – območje Sn.
Območje obdelave se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja, ki jih določa meja urbanistične zasnove Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 55/02, 91/02 – prečiščeno besedilo, U-I-175/03 (Uradni list RS, št. 46/05), 68/05, 72/09, 87/11 in 21/14) in leži v enoti Sn 5C, za katero se predvideva izdelava občinskega izvedbenega prostorskega akta. Območje je v neposredni navezavi na star zazidalni načrt, ki je predvideval gradnjo stanovanjskih blokov in individualnih stanovanjskih hiš. Pri gradnji stanovanjskih objektov je prišlo do parcelacije, ki ni upoštevala določil veljavnega zazidalnega načrta in na ta način je v delu onemogočena njegova nadaljnja realizacija.
Parcele, ki bodo vključene v ureditveno območje OPPN so v privatni lasti. Lastniki teh zemljišč so zainteresirani, da se sprejme izvedbeni akt, ki jim bo omogočil prodajo teh zemljišč. Sprejeti odlok OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
S tem sklepom se opredelijo vsebina in obseg OPPN, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge. Priprava OPPN bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZPNačrt in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
III.
Območje OPPN
Ureditveno območje OPPN obsega parcele z naslednjimi parcelnimi številkami: 807/2, 807/5, 807/6, 809/1, 809/6, 810, 811, 812, 813 in 815/1, vse k.o. Pameče, v skupni kvadraturi ca. 0,8 ha in se natančneje določi v dopolnjenem osnutku OPPN.
Sprejeti odlok o OPPN bo predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene gradnje in ureditve.
IV.
Način pridobitve strokovnih rešitev
Pri izdelavi OPPN se upošteva strokovna podlaga z naslovom Zazidalna zasnova, Območje stanovanjske gradnje Lipuš, Pameče, ki jo je izdelalo podjetje Situs agencija za prostorski inženiring d. o. o., pod številko 1003/2013, z dne januar 2014. Poleg te strokovne podlage se v možnem obsegu upoštevajo in uporabijo že izdelane strokovne podlage, kolikor so ustrezno ažurne, skladne z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 2000, dopolnjenega v letih od 1990 do 1998 ter družbenega plana Občine Slovenj Gradec za obdobje od leta 1986 do leta 1990, dopolnjenega v letih 1990 do 1998 za območje Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 93/99, 23/00 popravek, 89/09, 72/12) in veljavnimi predpisi za posamezna območja.
V postopku priprave OPPN se lahko zagotovijo tudi druge strokovne podlage, če to izhaja iz vsebine problematike, ki jo je treba razrešiti v OPPN.
Za izdelavo OPPN se uporabijo geodetske podlage, ki so podlaga za izdelavo Zazidalne zasnove.
V.
Roki za pripravo OPPN
+------------------------------------+------------------------+
|Aktivnost              |Rok oziroma trajanje  |
|                  |aktivnosti       |
+------------------------------------+------------------------+
|Sklep o začetku priprave OPPN    |Sprejme župan      |
+------------------------------------+------------------------+
|Objava sklepa v uradnem glasilu   |Februar 2015      |
+------------------------------------+------------------------+
|Priprava osnutka in posredovanje  |40 dni po objavi sklepa |
|osnutka v pridobitev smernic    |            |
|nosilcem urejanja prostora in    |            |
|pristojnemu ministrstvu za varstvo |            |
|okolja               |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Analiza smernic in izdelava     |30 dni po pridobitvi  |
|dopolnjenega osnutka OPPN, kolikor |smernic         |
|bi bilo potrebno izvesti celovito  |            |
|presojo vplivov na okolje, se za  |            |
|dopolnjen osnutek OPPN zagotovi   |            |
|okoljsko poročilo in ga skupaj z  |            |
|dopolnjenim osnutkom OPPN pošlje  |            |
|ministrstvu, pristojnemu za varstvo |            |
|okolja               |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Javno naznanilo o javni razgrnitvi |7 dni pred pričetkom  |
|in javni obravnavi dopolnjenega   |javne razgrnitve    |
|osnutka OPPN            |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Javna razgrnitev in obravnava    |30 dni         |
|dopolnjenega osnutka OPPN z     |            |
|evidentiranjem vseh pisnih pripomb |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Javna obravnava OPPN        |Izvede se v času javne |
|                  |razgrnitve       |
+------------------------------------+------------------------+
|Ureditev pripomb in predlogov iz  |Po zaključeni javni   |
|javne razgrnitve in obravnave    |razgrnitvi       |
+------------------------------------+------------------------+
|Priprava strokovnih stališč do   |30 dni po ureditvi   |
|pripomb in predlogov iz javne    |pripomb         |
|razgrnitve in obravnave       |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Opredelitev župana do pripomb in  |Po pripravi strokovnih |
|predlogov iz javne razgrnitve in  |stališč         |
|obravnave              |            |
+------------------------------------+------------------------+
|Izdelava usklajenega predloga OPPN |1 mesec po opredelitvi |
|na podlagi potrjenih stališč do   |župana do pripomb iz  |
|pripomb               |javne razgrnitve in   |
|                  |obravnav        |
+------------------------------------+------------------------+
|Pridobitev mnenj          |30 dni         |
+------------------------------------+------------------------+
|Sprejem OPPN na Občinskem svetu   |Po uskladitvi predloga |
|Mestne občine Slovenj Gradec    |OPPN          |
+------------------------------------+------------------------+
|Objava OPPN v Uradnem listu     |Po sprejemu OPPN na   |
|                  |Občinskem svetu Mestne |
|                  |občine Slovenj Gradec  |
+------------------------------------+------------------------+
VI.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti
Nosilci urejanja prostora so ministrstva, organi lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb, organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo v postopku priprave OPPN.
Nosilci urejanja prostora sodelujejo v postopku priprave OPPN s strokovnimi podlagami, smernicami in mnenji za področje iz svoje pristojnosti.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN in mnenja k dopolnjenemu predlogu v roku 30 dni od prejema vloge.
V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobivanja smernic se šteje, da nosilec urejanja prostora nima smernic za pripravo dopolnjenega osnutka OPPN. V takem primeru se smiselno upoštevajo in uporabijo določila predpisov in upoštevajo morebitne izdelane strokovne podlage za področje iz pristojnosti nosilca urejanja prostora.
V primeru molka nosilca urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj se šteje, da nosilec urejanja prostora na podlagi predloga OPPN nima pripomb oziroma da se s predlogom OPPN strinja.
V postopku priprave OPPN sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Oddelek za porečje Drave, Krekova 17, 2000 Maribor
– Javno podjetje komunala Slovenj Gradec d. o. o., Pameče 177 A, 2380 Slovenj Gradec
– Telekom Slovenije PE Maribor, Titova c. 38, 2000 Maribor
– Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska 5, 2380 Slovenj Gradec
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v okviru priprave dokumenta ugotovi, da so potrebne njihove smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve.
VII.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag zagotovi pobudnik. V dogovoru z lastniki zemljišč, pripravo in izdelavo OPPN individualna stanovanjska zazidava Sn 5C Pameče financira Mestna občina Slovenj Gradec. Strošek izdelave OPPN se vključi v komunalni prispevek.
VIII.
Prenehanje veljavnosti
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu individualna gradnja Pameče 83 (MUV 3/1984), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/04 z dne 17. 3. 2014.
IX.
Druga določila
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Mestne občine Slovenj Gradec (http://www.slovenjgradec.si) ter na oglasni deski Mestne občine Slovenj Gradec in začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3500-0025/2010
Slovenj Gradec, dne 17. februarja 2015
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost