Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2015 z dne 20. 2. 2015

Kazalo

Št. 3528-4/2015 Ob-1355/15 , Stran 247
Št. 3528-4/2015 Ob-1355/15
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris Popovič, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14 in 90/14 – ZDU-1I), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 38/01 in spremembe), objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnin-poslovnih prostorov v najem v Mestni občini Koper z javnim zbiranjem ponudb
Predmet najema so naslednji poslovni prostori: 1. Beblerjeva ulica 8, Markovec, prostor v izmeri 33,89 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 239/47, k.o. Semedela, (ID znak 2606-5323-19) oddajamo za frizersko, trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 170,00 €, za mesec marec 2015; 2. Gortanov trg 15, Koper, na parceli št. 1000/1, k.o. Koper, št. stavbe 2605-585, se oddaja več pisarniških prostorov in sicer v: II. nadstropju pisarne z oznakami: – 201, v izmeri 11,20 m2, – 205, v izmeri 26,30 m2, – 207 in 208 se oddajata kot skupna pisarna (pisarni 207, v izmeri 16,35 m2 in 208, v izmeri 10,75 m2) in III. nadstropju pisarne z oznakami: – 302, v izmeri 24,55 m2, – 303, v izmeri 31,10 m2. Posamezne pisarne oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 8 €/m2; 3. Gračišče 3, Gračišče, prostor v izmeri 40,45 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju poslovno stanovanjskega objekta, stoječega na parceli št. 4083/2, k.o. Kubed, (ID znak 2614-295-2) oddajamo za mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 121,35 €, za mesec marec 2015; 4. Gramscijev trg 7/ Vojkovo nabrežje 33A, Koper, prostor, v izmeri 52,90 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 438, k.o. Koper, (ID znak (2605-375-2) oddajamo za gostinsko dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 264,50 €, za mesec marec 2015; 5. Kidričeva ulica 6, Koper, prostor, v izmeri 68,10 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 102/1, k.o. Koper, (ID znak 2605-105-1) oddajamo za gostinsko dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 395,40 €, za mesec marec 2015; 6. Repičeva ulica 6, Koper, pisarniški prostori v skupni izmeri 240,90 m2 poslovne površine, nahajajo se v pritličju in I. nadstropju stavbe na parceli št. 1097, k.o. Koper, (ID znak 2605-1097/0-0) oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 1096,00 €, za mesec marec 2015; 7. Soška ulica 7, Koper, prostor v izmeri 35,90 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1222, k.o. Koper, (ID znak 2605-31-2) oddajamo za trgovsko ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 143,60 €, za mesec marec 2015; 8. Sp. Škofije 178, Škofije – prostori nekdanje bencinske črpalke, v izmeri 48,80 m2 poslovne površine, samostojni objekt na parceli št. 1894, k.o. Škofije, oddajamo za dejavnost društva oziroma drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 146,40 €, za mesec marec 2015; 9. Sp. Škofije 182, Škofije, prostor v pritličju – nekdanja pekarna, prostor v I. nadstropju – pisarna ter klet, v skupni izmeri 209,69 m2 poslovne površine, se nahaja v poslovno stanovanjskem objektu stoječem na parceli št. 1669/6, k.o. Škofije, oddajamo za trgovsko ali mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 796,82 €, za mesec marec 2015; 10. Tomažičev trg 2, Koper, prostor v izmeri 97,80 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 920 in 922, k.o. Koper, (ID znak 2605-1151-1 in 2605-1152-1) oddajamo za mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 567,24 €, za mesec marec 2015; 11. Trubarjeva ulica 6, Koper, prostor v izmeri 71,82 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 149/2, k.o. Koper, (ID znak 2605-323-4) oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 337,55 €, za mesec marec 2015; 12. Ulica OF 2, Koper, prostor v izmeri 45,30 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 688, k.o. Koper, (ID znak 2605-777-201) oddajamo za frizersko dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 217,44 €, za mesec marec 2015; 13. Ulica pri velikih vratih 32, Koper, prostor v izmeri 22,13 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1091/1, k.o. Koper, (ID znak 2605-518-2) oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 121,72 €, za mesec marec 2015; 14. Vojkovo nabrežje 5, Koper, prostor v izmeri 35,30 m2 poslovne površine, nahaja se v pritličju stavbe na parceli št. 1222, k.o. Koper, (ID znak 2605-31-1) oddajamo za pisarniško ali drugo mirno storitveno dejavnost; izklicna mesečna najemnina znaša 172,97 €, za mesec marec 2015. Izklicne višine mesečnih najemnin poslovnih prostorov, ki so predmet javnega razpisa, so bile določene izkustveno na podlagi 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter na podlagi in upoštevaje, Elaborat o analizi cen najemnin poslovnih prostorov v lasti Mestne občine Koper. Na podlagi navedenega elaborata je bil s strani Občinskega sveta Mestne občine Koper na seji z dne 19. 12. 2013 sprejet Sklep o znižanju najemnin poslovnih prostorov v historičnem mestnem jedru Kopra, kateri je začel veljati z dne 1. 1. 2014. Zaradi vsega navedenega, izbrani ponudnik za posamezni poslovni prostor ne bo imel pravice uveljavljati 30% znižanja najemnine po citiranem sklepu. Vsi poslovni prostori se oddajo v najem v stanju, v kakršnem so. Mestna občina Koper oddaja predmetne poslovne prostore na način, da najemnik zagotovi lastna finančna sredstva za morebitno potrebno usposobitev prostorov in nima pravice od Mestne občine Koper zahtevati povračila nastalih mu stroškov v okviru investicijskih vlaganj. Soglasje za prenovo posameznega poslovnega prostora bo vključeno v samo pogodbo, katere priloga in sestavni del bo tudi popis gradbenih del v okviru adaptacije oziroma ureditve prostorov. Pisarniški prostori navedeni pod zaporedno št. 2 tega razpisa se oddajajo v najem posamezno in ne kot celota. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vsak prostor posamezno. Poslovni prostori pod zap. št. 3, 7, 8, 9 so še posebej dotrajani in niso usposobljeni za opravljanje dejavnosti ter so potrebni celovite prenove. Navedeno je bilo upoštevano pri določitvi izhodiščne najemnine. Poslovni prostor, naveden pod zaporedno št. 9 se oddaja v najem kot celota. Oprema v poslovnem prostoru ni last najemodajalca. Najemnik poslovnega prostora bo moral z lastnikom opreme urediti premoženjskopravna razmerja vezana na le-to. Na podlagi petega odstavka 334. člena Energetskega zakona (EZ-1), (Uradni list RS, št. 17/14) so energetske izkaznice za posamezne poslovne prostore v izdelavi in bodo pridobljene pred sklenitvijo najemne pogodbe z izbranim ponudnikom. Oddaja ponudb Ponudniki so dolžni predložiti ponudbe z vso zahtevano razpisno dokumentacijo in potrdilom o plačani varščini za resnost ponudbe, v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Ponudba za najem, poslovnega prostora v Kopru«, »navede se naslov prostora, za katerega je najemnik zainteresiran« z oznako »3528-4/2015« na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, najpozneje do 10. 3. 2015. Na ovojnici mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Ponudbe lahko ponudniki v roku za oddajo ponudb oddajo po pošti ali osebno v sprejemno-informacijski pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8. do 12. ure in v sredo tudi od 14. do 17. ure. Ponudbe, ki bi prispele po poteku roka za oddajo ponudb ne bodo upoštevane in bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. Odpiranje ponudb Odpiranje ponudb, prispelih v roku za oddajo ponudb bo javno, dne 12. 3. 2015, ob 9.30, na naslovu: Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, sejna soba/pritličje. Razpisna dokumentacija za poslovni prostor je na vpogled na spletni strani Mestne občine Koper na naslovu: www.koper.si. Za dodatne informacije in ogled poslovnih prostorov lahko zainteresirani ponudniki v času uradnih ur pokličejo Urad za nepremičnine – poslovni prostori, tel. 05/664-62-86 ali 05/664-63-75.
Mestna občina Koper

AAA Zlata odličnost